неделя, 21 февруари 2010 г.

БХАГАВАД ГИТА такава, каквато е

пълно издание

с оригиналния санскритски текст, транслитерация
на кирилица, буквален и литературен превод и пояснения

ОТ

Шри Шрймад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Ачарйа-основател на
Международното общество за Кришна съзнание
БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРЪСТ

----

Ha

ШРЙЛА БАЛАДЕВА ВИДЙАБХУШАНА,
който представя така прекрасно коментара Говинда-бхашйа към
Веданта философията©1990 The Bhaktivedanta Book Trust reg. ISBN 0-89213-093-8

------------------------------------------
Съдържание
Когато противниковите армии заемат позиции за битката, Арджуна, могъщият воин, вижда близките си роднини, учители и приятели сред редиците и на двете армии — готови да се сражават и да жертвуват живота си. Завладян от скръб и състрадание, Арджуна губи сили, умът му се обърква и решителността да се сражава го напуска.

Арджуна се отдава на Бог Кршна, като става Негов ученик, и Кршна започва обучението на Арджуна с обяснение на основната разлика между временното материално тяло и вечната духовна душа. Бог обяснява процеса на въплътяване, същността на безкористното служене на Върховния и характерните черти на себереализиралата се личност.


В този материален свят всеки трябва да изпълнява някакъв вид дейност. Но дейностите могат да обвържат човека с този свят или да го освободят от него. Когато действува за удовлетворяването на Върховният, без егоистични подбуди, човек може да се освободи от закона на кармата (действие и последица) и да постигне трансцендентално знание за себето и Върховният.


ГЛАВА 4 Трансценденталното знание
Трансценденталното знание — духовното знание за душата, Бога и тяхната връзка — е пречистващо и освобождаващо. Това знание е плод на безкористното предано служене (карма-йога). Бог разказва древната история на Гйта, обяснява целта и значението на Своите периодични идвания в материалния свят и необходимостта да се обърнем към гуру, реализирал се учител.


ГЛАВА 5 Карма-йога — дейност в Кршна съзнание
Като изпълнява външно всички дейности, но вътре в себе си се отказва от резултатите им, мъдрият, пречистен чрез огъня на трансценденталното знание, постига спокойствие, непри-вързаност, търпение, духовно виждане и блаженство.


ГЛАВА 6 Дхйана-йога
Аштанга-йога е механична медитационна техника, която контролира ума и сетивата и насочва концентрацията върху Параматма (Свръхдушата, формата на Бога, установена в сърцето). Тази практика кулминира в самадхи, пълно осъзнаване на Върховният.


ГЛАВА 7 Знание за Абсолютът
Бог Кршна е Върховната Истина, върховната причина и поддържащата сила на всичко — материално и духовно. Напредналите души Му се отдават с преданост, докато небла-гочестивите отклоняват ума си към други обекти на обожание.


Ако помним Кршна с преданост през целия си живот, и особено по време на смъртта, можем да достигнем върховната Му обител, която е отвъд материалния свят.


ГЛАВА 9 Най-поверителното знание
Бог Кршна е Върховният Бог и върховният субект на обожание. Душата е вечно свързана с Него посредством трансцендентално предано служене (бхакти). Като съживява своята чиста преданост, човек се връща при Кршна в духовното царство.


ГЛАВА 10 Съвършенството на Абсолютът
Всички удивителни явления, които показват могъщество, красота, величие или грандиозност в материалния и духовния свят, не са нищо друго, освен частични проявления на божествените енергии и съвършенството на Кршна. Като върховна причина на всички причини и поддръжник и същност на всичко, Кршна е върховният обект на обожание за всички същества.


ГЛАВА 11 Вселенската форма
Бог Кршна дава на Арджуна божествено виждане и разкрива Своята поразителна безгранична форма на космическата вселена. Така Той убедително доказва Своята божественост. Кршна обяснява, че Неговата прекрасна форма, която е подобна на човешката, е първоначалната форма на Бога. Човек може да види тази форма само посредством чисто предано служене.


ГЛАВА 12 Преданото служене
Бхакти-йога, чистото предано служене на Бог Кршна, е най-висшият и най-подходящият начин за постигане на чиста любов към Кршна, която е висшата цел на духовното съществуване. Който следва този най-висш път, развива божествени качества.


Личност, която разбере разликата между тялото, душата и Свръхдушата отвъд тях, постига освобождение от този материален свят.


ГЛАВА 14 Трите гуни на материалната природа
Всички въплътени души са под влиянието на трите гуни, или качества, на материалната природа: добро, страст и невежество. Бог Кршна обяснява какви са тези гуни, как те ни въздействуват, как човек излиза извън обсега им и какви са отличителните черти на този, който е постигнал трансцендентално състояние.


ГЛАВА 15 Йога на Върховната Личност
Крайната цел на ведическото знание е човек да се измъкне от оплитането в материалния свят и да осъзнае Бог Кршна като Бога, Върховната Личност. Този, който разбере върховната същност на Кршна, се отдава на Него и Му служи предано.


ГЛАВА 16 Божествената и демоничната природа
Личностите, които притежават демонични качества и живеят според собствените си хрумвания, без да следват правилата на писанията, си осигуряват низши раждания и по-нататъшно материално робство. А тези, които имат божествени качества и водят регулиран живот, като се придържат към авторитетните писания, постепенно достигат съвършенство.


ГЛАВА 17 Видовете вяра
Има три вида вяра, които съответствуват на трите гуни на материалната природа и произтичат от тях. Дейностите, извършвани от тези, чиято вяра е в страстта и невежеството, дават само временни материални резултати. А дейностите, извършвани в доброто, в съответствие с наставленията на писанията, пречистват сърцето и водят към преданост и вяра в Бог Кршна.


ГЛАВА 18 Съвършенството на отречението
Кршна обяснява значението на отречението и въздействието на гуните на природата върху човешкото съзнание и дейности. Той обяснява Брахман реализацията, величието на Бхагавад-гйта и крайното заключение на Гйта: най-висшият религиозен път е абсолютното, безусловно отдаване с любов на Бог Кршна, което освобождава човека от всички грехове, просветлява го и му дава възможност да се върне във вечната духовна обител на Кршна.eXTReMe Tracker