неделя, 18 април 2010 г.

ГЛАВА 10 : Съвършенството на Абсолюта

ДЕСЕТА ГЛАВА
Съвършенството на Абсолюта
ТЕКСТ 1

шрй-бхагаван увача
бхуйа ева маха-бахо шрну ме
парамам вачах йат те 'хам
прййаманайа вакшйами хита-камйайа

шрй-бхагаван увача—Бог, Върховната Личност, каза; бхуйах—отново; ева—несъмнено; маха-бахо—о, силноръки; шрну—просто чуй; ме—Моята; парамам—върховна; вачах—инструкция; йат— това, което; те—на теб; ахам—Аз; прййаманайа—като мисля, че си Ми скъп; вакшйами—казвам; хита-камйайа—за твоя полза.

Бог, Върховната Личност, казва: „О, силноръки Арджуна, отново чуй. Понеже си Мой скъп приятел, за твое добро ще продължа да говоря и ще ти дам знание, по-добро от това, което вече обясних.


ПОЯСНЕНИЕ: Парашара Муни дава следното обяснение на думата Бхагаван: личност, която притежава в пълна степен шестте съвършенства — цялата сила, слава, богатство, знание, красота и отречение, — е Бхагаван, т.е. Бог, Върховната Личност. Когато Кршна е бил на Земята, Той е показал всичките Си шест съвършенства. Затова всички велики мъдреци като Парашара Муни са приели Кршна като Бог, Върховната Личност. Сега Той съобщава на Арджуна още по-поверителното знание за Своите съвършенства и дейности. В предишните глави, като се започне от седма глава, Бог вече обясни различните Си енергии и начина, по който те действуват. Сега, в тази глава, Той разяснява на Арджуна специфичните Си съвършенства. В предишната глава Кршна обясни различните Си енергии, за да укрепи вярата и предаността. В тази глава Той отново разказва на Арджуна за проявленията Си и за различните Си съвършенства.
Колкото повече човек слуша за Върховния Бог, толкова по-твърдо се установява в преданото служене. Той трябва винаги да слуша за Господа в обществото на преданоотдадени. Това ще усъвършенствува преданото му служене. Такива разговори се водят само между преданоотдадени, които наистина силно желаят да бъдат в Кршна съзнание. Други не могат да участвуват в тях. Господ ясно казва, че понеже Арджуна Му е много скъп, Той ще проведе този разговор, за да го облагодетелствува.

ТЕКСТ 2

не ме видух сура-ганах прабхавам
на махаршайах ахам адир хи деванам
махаршйнам ча сарвашах

на—никога; ме—Моите; видух—знаят; сура-ганах—полубоговете; прабхавам—произход, съвършенства; на—никога; маха-ршайах— велики мъдреци; ахам—аз съм; адих—произходът; хи—със сигурност; деванам—на полубоговете; маха-ршйнам—на великите мъдреци; ча—също; сарвашах—във всяко отношение

Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават Моя произход и съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и мъдреците.

ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва в Брахма-самхита, Господ Кршна е Върховният Господ. Никой не е по-велик от Него. Той е причината на всички причини. А тук Господ лично заявява, че е причината за появяването на всички полубогове и мъдреци. Дори те не могат да Го разберат. Полубоговете и великите мъдреци не могат да разберат Неговото име и личност, а какво остава за т.нар. „учени" от тази мъничка планета. Никой не може да разбере защо този Върховен Бог идва на Земята като обикновено човешко същество и извършва такива изключителни, удивителни неща. Човек трябва да разбере, че начетеността не е необходимо условие за осъзнаването на Кршна. Дори полубоговете и великите мъдреци са се опитвали да разберат Кршна чрез умствени размишления и не са успявали. В Шрймад-Бхагаватам също ясно се казва, че дори великите полубогове не могат да разберат Бога, Върховната Личност. Те могат да спекулират в границите на несъвършените си сетива и да достигнат до противоположното на имперсонализма заключение за нещо, което не е проявено от трите качества на материалната природа, или да си представят нещо чрез умствените си спекулации, но не е възможно да разберат Кршна посредством такова глупаво разсъждение.
Така Господ косвено казва на всеки, който иска да узнае Абсолютната Истина: „Тук Аз присъствувам като Бог, Върховната Личност. Аз съм Върховният." Човек трябва да знае това. Въпреки че никой не може да разбере невъобразимия Господ, който се представя лично, все пак Той съществува. Всъщност ние можем да разберем Кршна, който е вечен, пълен с блаженство и знание, просто като изучаваме Неговите думи в Бхагавад-гйта и Шрймад-Бхагаватам. До схващането за Бога като за някаква ръководеща сила или безличностен Брахман могат да стигнат личности, които се намират в по-низшата енергия на Господа. Ако не е установен на трансцендентална позиция, човек не може да възприеме Божествената Личност.
Тъй като повечето хора не могат да разберат Кршна в Неговото действително положение, поради безпричинната Си милост Той идва на Земята, за да покаже благосклонност към такива спекулатори. Обаче въпреки необикновените дейности на Върховния Господ, тези спекулатори, замърсени от материалната енергия, продължават да мислят, че безличностният Брахман е Върховният. Само преданоотдадените, които са напълно отдадени на Върховния Господ, могат да разберат по милостта на Върховната Личност, че Той е Кршна. Преданоотдадените на Господа не се интересуват от схващането за Бога като за безличностен Брахман. Тяхната вяра и преданост ги води до незабавно отдаване на Върховния Господ и по безпричинната милост на Кршна те могат да разберат Кршна. Никой друг не може да Го разбере. И така, дори великите мъдреци потвърждават: „Какво е атма и какво е Върховният? Върховният е този, когото трябва да обожаваме."
ТЕКСТ 3

мо мам аджам анадим ча ветти
лока-махешварам асаммудхах са
мартйешу сарва-папаих. прамучйате

йах—всеки, който; мам—Мен; аджам—неродения; анадим—без начало; ча—също; ветти—познава; лока—на планетите; маха-йшварам—върховният господар; асаммудхах—незаблуден; сах— той; мартйешу—сред всички, които ги очаква смърт; сарвапа- паих—от всички греховни последици; прамучйате—се освобождава.

Този, който Ме познава като нероден, като безначален, като Върховен Господ на всички светове, единствено той сред хората не е в илюзия и е освободен от всички грехове.

ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва в седма глава (7.3), манушйанам, сахасрешу кашчид йатати сиддхайе — тези, които се опитват да се издигнат до платформата на духовната реализация, не са обикновени хора. Те стоят по-високо от милиони и милиони обикновени хора, които нямат знание за духовната реализация. Но от всички, които наистина се опитват да разберат духовното си положение, този, който може да достигне до разбирането, че Кршна е Бог, Върховната Личност, господарят на всичко, нероденият, е най-успялата духовно реализирала се личност. Само на това ниво, когато напълно проумее върховната позиция на Кршна, човек може да бъде напълно освободен от всички греховни реакции.
Тук Господ е описан с думата аджа, която означава „нероден", но Той се различава от живите същества, описани във втора глава също като аджа. Господ се различава от живите същества, които умират и се раждат поради материална привързаност. Обусловените души сменят телата си, но Неговото тяло не се променя. Дори когато идва в този материален свят, Той идва все същият, нероден, затова в четвърта глава се казва, че Господ поради вътрешната Си енергия не е под влиянието на низшата материална енергия; Той винаги е в по-висшата енергия.
В този стих думите ветти лока-махешварам означават, че трябва да знаем, че Господ Кршна е върховният господар на планетарните системи във вселената. Той е съществувал преди творението и се различава от творението Си. Всички полубогове са сътворени в материалния свят, но що се отнася до Кршна, за Него се казва, че не е сътворен. Следователно Кршна се различава дори от великите полубогове като Брахма и Шива. И понеже Той е създателят на Брахма, Шива и всички други полубогове, Той е Върховната Личност на всички планети.
Следователно Шрй Кршна се различава от всичко, което е сътворено, и всеки, който Го познава като несътворен, незабавно се освобождава от греховните реакции. Човек трябва да се освободи от всички греховни дейности, за да бъде в знание за Върховния Господ. Както се казва в Бхагавад-гйта, Той може да бъде опознат единствено посредством предано служене, а не с други методи.
Не би трябвало да приемаме Кршна за човешко същество. Както се посочи преди това, само глупакът Го смята за човешко същество. По друг начин това се потвърждава и тук. Който не е глупак, който е достатъчно интелигентен да разбере истинската позиция на Бога, винаги е освободен от всички греховни реакции.
След като Кршна е известен като син на Девакй, тогава как е възможно да бъде нероден? Това се обяснява в Шрймад-Бхагаватам-. когато се явява пред Девакй и Васудева, Той е роден не като обикновено дете. Той се появява в първоначалната Си форма и едва след това се превръща в обикновено дете.
Всичко, което се върши под ръководството на Кршна, е трансцендентално. То не може да бъде замърсено от материалните последици, които може да са благоприятни или неблагоприятни. Схващането, че има благоприятни и неблагоприятни неща в материалния свят, е в известна степен умствена спекулация, защото в материалния свят няма нищо благоприятно. В него всичко е неблагоприятно, защото самата материална природа е неблагоприятна. Ние само си въобразяваме, че тя е благоприятна. Истинската благоприятност зависи от служенето в пълна преданост в Кршна съзнание. Затова, ако въобще искаме дейностите ни да бъдат благоприятни, трябва да действуваме съобразно наставленията на Върховния Господ. Такива наставления се дават в авторитетни писания като Шрймад-Бхагаватам и Бхагавад-гйта или от авторитетен духовен учител. Понеже духовният учител е представител на Върховния Господ, неговата инструкция е пряка инструкция на Върховния Господ. Духовният учител, святите личности и писанията напътствуват по един и същ начин. Няма противоречие между тези три източника. Всички дейности, извършвани под такова ръководство, са освободени от реакциите на благочестивите или неблагочестивите дейности в този материален свят. Трансценденталното отношение на един преданоотдаден към извършването на дейности е всъщност отношение на отречение и се нарича саннйаса. Както се казва в първия стих от шеста глава на Бхагавад-гйта, всеки, който действува от чувство за дълг, защото Върховният Господ му е наредил да действува така, и който не иска да се възползува от плодовете на тези дейности (анашритах карма-ахимса самата туштис тапо данам йашо 'йашах бхаванти бхава бхутанам матта ева пртхаг-видхахпхалам), е наистина в отречение. Истински саннйасй и йогй е този, който действува под ръководството на Върховния Господ, а не този, който просто е облякъл дрехата на саннйасй или е псевдойогй.
ТЕКСТ 4-5


анашритах карма-
ахимса самата туштис тапо данам
йашо 'йашах бхаванти бхава
бхутанам матта ева пртхаг-видхах
буддхир джнанам асаммохах
кшама сатйам дамах
шамах сукхам духкхам бхаво 'бхаво
 бхайам чабхайам ева ча


буддхих—разум; джнанам—знание; асаммохах—освобождение от съмнение; кшама—снизходителност; сатйам—честност; дамах— контрол над сетивата; шамах—контрол над ума; сукхам—щастие; духкхам—нещастие; бхавах—раждане; абхавах—смърт; бхайам— страх; ча—също; абхайам—безстрашие; ева—също; ча—и; ахимса—ненасилие; самата—уравновесеност; туштих—удовлетвореност; тапах—покаяние; данам—благотворителност; йашах—слава; айашах—позор; бхаванти—стават; бхавах—природи; бхутанам—на живите същества; маттах—от Мен; ева—несъмнено; пртхак-видхах—различно устроени.

Разум, знание, свобода от съмнение и заблуда, снизходителност, честност, контрол над сетивата, контрол над ума, щастие и нещастие, раждане и смърт, страх и безстрашие, ненасилие, уравновесеност, удовлетвореност, въздържание, благотворителност, слава и позор — всички тези различни качества на живите същества са създадени единствено от Мен.
 
ПОЯСНЕНИЕ: Различните качества на живите същества, добри или лоши, всички те са създадени от Кршна и са описани тук.
Разумът е способността на човек да анализира нещата в истинската им светлина, а знанието се отнася до разбирането на това, що е дух и що е материя. Обичайното знание, което се получава в университетите, е свързано само с материята и тук то не се приема за знание. Знание означава да се познава разликата между духа и материята. Съвременното образование не дава знание за духа. То се занимава с материалните елементи и телесните нужди. Следователно академичното знание не е пълно.
Асаммоха, свободата от съмнение и илюзия, може да бъде постигната, когато човек не се колебае и разбира трансценденталната философия. Бавно, но сигурно той се освобождава от объркването. Нищо не трябва да се приема сляпо; към всичко трябва да се подхожда с внимание и предпазливост. Кшама, търпимостта и снизходителността трябва да се практикуват. Човек трябва да бъде търпелив и да извинява дребните обиди от страна на другите. Сатйам, честността, означава, че фактите трябва да се представят такива, каквито са, за доброто на другите. Фактите не трябва да се представят невярно. Според светските условности е прието човек да казва истината само когато тя е приятна за другите. Но това не е честност. Истината трябва да се казва направо, така че другите да могат да разберат какви са в действителност фактите. Ако някой е крадец и хората бъдат предупредени, че той е крадец, това е истина. Въпреки че понякога истината е неприятна, човек не трябва да се въздържа да я казва. Честността изисква фактите да се представят такива, каквито са, за доброто на другите. Такова е определението за истина.
Контрол над сетивата означава, че сетивата не трябва да се използуват за ненужно лично наслаждение. Задоволяването на естествените нужди на сетивата не е забранено, но ненужното сетивно наслаждение е пагубно за духовния напредък. Затова сетивата трябва да бъдат въздържани от ненужно използуване. По същия начин човек трябва да възпира и ума от ненужни мисли. Това се нарича шама. Човек не трябва да губи времето си, за да размишлява как да спечели пари. Това е погрешно използуване на мисловната сила. Умът трябва да се използува за осъзнаване на основната необходимост на човешките същества и това трябва да се показва от авторитет. Способността за мислене трябва да се развива в общуване с личности, които са авторитети върху писанията, святи личности, духовни учители и личности с високоразвито мислене. Сукхам, удоволствие или щастие, трябва да се изпитва от нещата, които са благоприятни за натрупването на духовно знание в Кршна съзнание. Аналогично това, което е неприятно или причинява нещастие, е това, което е неблагоприятно за развитието на Кршна съзнание. Всичко благоприятно за развиването на Кршна съзнание трябва да се приема и всичко неблагоприятно — да се отхвърля.
Трябва да разберем, че бхава, или раждането, е свързано с тялото. Що се отнася до душата, за нея няма нито раждане, нито смърт, за което говорихме в началото на Бхагавад-гйта. Раждането и смъртта са валидни за въплътеното в материалния свят. Страхът се дължи на безпокойството за бъдещето. Една личност в Кршна съзнание не се страхува, защото посредством дейностите си със сигурност ще се върне обратно в духовното небе, обратно вкъщи, обратно при Бога.
С други думи, бъдещето й е много щастливо. Но останалите не знаят какво ги очаква в бъдеще. Те не знаят какво ги чака в следващия живот. Затова живеят в постоянно безпокойство. Ако искаме да се освободим от безпокойството, най-добрият път е да разберем Кршна и да се установим завинаги в Кршна съзнание. По такъв начин ще се освободим от всякакъв страх. В Шрймад-Бхагаватам (11.2.37) се казва: бхайам двитййабхини-веиатах сйатстрахът се поражда от потъването в илюзорната енергия, но тези, които са освободени от илюзорната енергия, които са убедени, че не са това материално тяло, а духовни частици от Бога, Върховната Личност, и затова се ангажират в трансцендентално служене на Върховния Бог, няма от какво да се страхуват. Тяхното бъдеще е много щастливо. Страхът е състояние на личностите, които не са в Кршна съзнание. Абхайам, безстрашието, е възможно единствено за човек, който е в Кршна съзнание.
Ахимса, ненасилие, означава човек да не прави нищо, с което ще причини на другите страдание или смущение. Материалните дейности, обещавани от толкова политици, социолози, филантропи и т.н., не дават много добри резултати, защото политиците и филантропите нямат трансцендентално виждане. Те не знаят кое наистина е добро за човешкото общество. Ахимса означава, че хората трябва да бъдат възпитавани така, че да оползотворят човешкото си тяло. Човешкото тяло е предназначено за духовна реализация, затова всяко движение или постъпка, които не водят към тази цел, са насилие върху човешкото тяло. Ненасилие е това, което способствува за бъдещото духовно щастие на всички хора.
Самата, т.е. уравновесеност, означава освободеност от привързаност и отвращение. Да бъде човек твърде привързан или съвсем непривързан, не е най-доброто. Този материален свят тряба да се приема без привързаност или отвращение. Всичко, което е благоприятно за практикуване на Кршна съзнание, трябва да се приема, и всичко, което е неблагоприятно — да се отхвърля. Това се нарича самата, уравновесеност. Една личност в Кршна съзнание не приема нищо и нищо не отхвърля, освен ако това не е полезно за изпълнение на задълженията й в Кршна съзнание.
Туилти, удовлетвореност, означава, че човек не трябва да желае да трупа все повече и повече материални неща чрез ненужни дейности. Той трябва да е удовлетворен от това, което получава по милостта на Върховния Гопод. Това се нарича удовлетвореност. Тапас означава въздържание или покаяние. Има много правила и предписания във Ведите, които са приложими и сега, например ставането рано сутрин и къпането. Понякога е много неприятно да се става рано сутрин, но всяка доброволна неприятност, която човек понася, се нарича покаяние. По същия начин има предписания за постене в определени дни на месеца. Човек може да не е склонен към практикуване на такова постене, но поради решителността си да напредва в науката за Кршна съзнание трябва да приема такива неприятни за тялото действия, когато те се препоръчват. Той обаче не трябва да гладува ненужно или в разрез с ведическите предписания, нито пък с някаква политическа цел. Такова гладуване е описано в Бхагавад- гйта като гладуване в невежество, а това, което е направено в страст и невежество, не води до духовен напредък. Обратно, всичко, което се прави в гуната на доброто, води човека към напредък, затова гладуването, направено според ведическите предписания, обогатява с духовно знание.
Що се отнася до благотворителността, човек трябва да дава петдесет процента(50%) от доходите си за някаква добра кауза. А какво означава добра кауза? — Всичко, което се извършва в Кршна съзнание. Това е не само добра, но най-добрата кауза. Тъй като Кршна е доброто, Неговата кауза е също добра. Следователно милостиня трябва да се дава на личност, която е ангажирана в Кршна съзнание. Според ведическата литература милостиня трябва да бъда давана на брахманите. Тази практика все още се следва, макар и не толкова точно, както се препоръчва във Ведите. Но все пак предписанието е, че милостиня трябва да се дава на брахманите. Защо? — Защото те са заети с развиване на духовно знание. Предполага се, че един брахмана посвещава целия си живот на това, да разбере Брахман. Брахма джанатйти брахманах — човек, който познава Брахман, се нарича брахмана. И така, милостиня се дава на брахманите, защото те винаги се ангажират в по-висше духовно служене и нямат време да изкарват прехраната си. Според ведическата литература милостиня трябва да се дава също и на човек, който се е отрекъл от света, саннйасй. Саннйасйте просят от врата на врата не за пари, а за да проповядват. Всъщност те ходят от врата на врата, за да събуждат семейните от съня на невежеството, тъй като заети със семейните си дела, те забравят истинската цел на живота — да събудят своето Кршна съзнание. Задължението на саннйасйте е да ходят като просяци при семейните и да ги насърчават да станат Кршна осъзнати. Както се казва във Ведите, човек трябва да се пробуди и да постигне целта, за реализирането на която е предназначена човешката форма на живот. Това знание и методът за постигането му се разпространяват от саннйасйте. Следователно милостиня трябва да се дава на всички, които са се отрекли от света, на брахманите и за други подобни добри каузи, а не за лични прищевки.
Иашас, слава, според Господ Чаитанйа има всеки, който е известен като велик преданоотдаден. Това е истинска слава. Ако някой стане велика личност в Кршна съзнание и е известен, тогава той наистина е прославен. Човек, който не притежава такава слава, не е прочут.
Всички тези качества във вселената се проявяват в човешкото общество и в обществото на полубоговете. Има много човешки форми и на другите планети и всички тези качества се срещат и там. С други думи, Кршна е създал тези качества за всеки, който иска да напредва в Кршна съзнание, но човек ги развива сам отвътре. Този, който се ангажира в предано служене на Върховния Господ, развива всички добри качества, както е устроено от Върховния Господ.
Каквото и да видим, добро или лошо, източникът е Кршна. Нищо, което не е в Кршна, не може да се прояви в този материален свят. Това е знание. Макар и да знаем, че нещата са различно установени, трябва да осъзнаем, че всичко води началото си от Кршна.

ТЕКСТ 6

махаршайах сапта пурве чатваро манавас
татха мад-бхава манаса джата
йешам лока имах праджах

маха-ршайах—великите мъдреци; сапта—седемте; пурве—преди; чатварах—четири; манавах—Ману; татха—също; мат-бхавах— родени от Мен; манасах—от ума; джатах—родени; йешам—от тях; локе—в света; имах—цялото това; праджах—население

Седемте велики мъдреци, а преди тях четиримата други велики мъдреци и Ману [родоначалниците на човечеството] водят началото си от Мен и са родени от Моя ум, а всички живи същества, които населяват различните планети, произлизат от тях.

ПОЯСНЕНИЕ:
Господ последователно разглежда родословието на населението във вселената. Брахма е първото същество, родено от енергията на Върховния Господ, който е известен като Хиранйа-гарбха. От Брахма са проявени седемте велики мъдреци, а преди тях и други четирима велики мъдреци: Санака, Сананда, Санатана и Санат-кумара, както и всички Ману. Всички тези двадесет и пет велики мъдреци са известни като родоначалници на живите същества от цялата вселена. Има безброй много вселени, безброй много планети във всяка вселена и всяка планета е населена с различни форми на живот. Всички те произхождат от тези двадесет и пет родоначалници. Брахма е приел покаяние в продължение на хиляда години (според времето на полубоговете), преди да осъзнае по милостта на Кршна как да твори. Тогава от него са произлезли Санака, Сананда, Санатана и Санат-кумара, а по-късно Рудра и седемте мъдреци. Така всички брахмани и кшатрии са били родени от енергията на Бога, Върховната Личност. Брахма е известен като Пита-маха, дядото, а Кршна като Пра-питамаха, бащата на дядото. Това се казва в единадесета глава на Бхагавад-гйта (11.39).


ТЕКСТ 7

етам вибхутим йогам ча мама йо ветти
таттватах со 'викалпена йогена
йуджйате натра самшайах

етам—цялото това, ; ви-бхутим—съвършенство; йогам—мистична сила; ча—също; мама—Мои; йах—всеки, който; ветти—знае; таттватах—в действителност; сах—той; авикалпена—без разделяне; йогена—в предано служене; йуджйате—се заема; на—никога; атра—тук; самшайах—съмнение

Този, който е наистина убеден в Моето съвършенство и мистичните Ми сили, се заема с чисто предано служене. И в това няма съмнение.

ПОЯСНЕНИЕ: Връхната точка в духовното съвършенство е знанието за Бога, Върховната Личност. Ако човек не е твърдо убеден в различните съвършенства на Върховния Господ, той не може да се заеме с предано служене. Обикновено хората знаят, че Бог е велик, но не знаят колко велик е Той. А тук това се описва подробно. Ако човек наистина знае колко велик е Бог, той спонтанно става отдадена душа и се заема да Му служи предано. Когато човек наистина познава съвършенствата на Върховния, той няма друг избор, освен да Му се отдаде. Това истинско знание човек може да получи от описанията в Шрймад-Бхагаватам и Бхагавад-гйта, както и в други подобни книги.
В управлението на вселената взимат участие много полубогове, които са разпръснати из цялата планетарна система, и главните измежду тях са Брахма и Господ Шива, четиримата велики Кумари, както и всички останали родоначалници. Прародителите на населението във вселената са много и всички те са родени от Върховния
Господ Кршна. Бог, Върховната Личност, Кршна, е първоначалният прародител на всички прародители.
Това са някои от съвършенствата на Върховния Господ. Когато сме твърдо убедени в съществуването им, приемаме Кршна с голяма вяра, без никакви съмнения и се ангажираме в предано служене. Цялото това подробно знание е нужно, за да увеличи интереса ни към любовното предано служене на Господа. Не трябва да пренебрегваме необходимостта да осъзнаем напълно колко е велик Кршна, защото разберем ли величието на Кршна, ще можем да се установим в искрено предано служене.

ТЕКСТ 8

ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам
правартате ити матва бхаджанте
 мам будха бхава-саманвитах

ахам—Аз; сарвасйа—на всичко; прабхавах—източникът на потомството; маттах—от Мен; сарвам—всичко; правартате—произхожда; ити—така ; матва—като знае; бхаджанте—става отдаден; мам—на Мен; будхах—ученият; бхава-саманвитах—с голямо внимание.

Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, се заемат с предано служене на Мен и Ме обожават от все сърце.

ПОЯСНЕНИЕ: Един компетентен учен, който е изучил Ведите съвършено, който черпи информация от авторитети като Господ Чаитанйа и знае как да прилага тези учения, може да разбере, че Кршна е първоизточникът на всичко в материалния и духовния свят. Понеже знае това съвършено, той се установява твърдо в предано служене на Върховния Господ. Той никога не може да бъде отклонен от безсмислени коментари или от глупаци. Цялата ведическа литература приема, че от Кршна водят началото си Брахма, Шива и всички други полубогове. В Атхарва-Веда (Гопала-тапанй Упанишад 1.24) се казва: йо брахманам видадхати пурвам йо вай ведамш ча гапа- йати сма кршнах„Кршна беше този, който в началото предаде на Брахма ведическото знание и разпространи това знание в миналото." След това отново в Нарайана Упанишад (1) се казва: атха пурушо ха вай нарайано 'камайата праджах срджейети — „Тогава Върховната Личност Нарайана пожела да създаде живи същества." Упанишадът продължава: нарайанад брахма джайате, нарайанад праджапатих праджайате, нарайанад индро джайате, нарайанад аштау васаво джайанте, нарайанад екадаша рудра джайанте, нарайанад двадашадитйах — „От Нарайана се роди Брахма, пак от Нарайана произлязоха и всички родоначалници. От Нарайана се родиха Индра, осемте Васу, единадесетте Рудри, както и дванадесетте Адити." Този Нарайана е експанзия на Кршна.
В същата Веда са казва: брахманйо девакй-путрах — „Синът на Девакй, Кршна, е Върховната Личност." (Нарайана Упанишад 4) След това се съобщава: еко вай нарайана асйн на брахма на йшано напо нагни-самау неме дйав апртхивй на накшатрани на сурйах„В началото на сътворяването съществуваше само Върховната Личност Нарайана. Нямаше нито Брахма, нито Шива, нито огън, нито луна, нито звезди в небето, нито слънце." (Маха Упанишад 1) В Маха Упанишад се посочва също, че Господ Шива се е родил от челото на Върховния Господ. И така, във Ведите се казва, че трябва да се обожава Върховният Господ, създателят на Брахма и Шива. В Мокша-дхарма Кршна казва:
праджапатим на рудрам чапй ахам ева
срджами вай may хи мам на
виджанйто мама майа-вимохитау
Родоначалниците, Шива и всички останали са сътворени от Мен, въпреки че те не знаят, че са създадени от Мен, защото се заблуждават от илюзорната Ми енергия."
Също и във Вараха Пурана се казва:
нарайанах паро девас тасмадж джаташ
чатурмукхах, тасмад рудро '
бхавад девах са ча сарва-джнатам гатах
„Нарайана е Бог, Върховната Личност, и от Него е роден Брахма, а от Брахма — Шива."
Господ Кршна е източникът на всички поколения и затова Го наричат най-действената причина за всичко. Той казва: „Тъй като всичко е родено от Мен, Аз съм първоизточникът на всичко. Всичко стои по-ниско от Мен, никой не стои над Мен." Няма друг върховен контрольор, освен Кршна. Който разбере Кршна по този начин от авторитетен духовен учител и от ведическата литература, използува цялата си енергия в Кршна съзнание и става наистина учен човек. В сравнение с него всички останали, които не познават вярно Кршна, са глупаци. Само един глупак може да приема Кршна за обикновен човек. Една Кршна осъзната личност не трябва да се обърква от глупаци. Тя трябва да избягва всички неавторитетни коментари и тълкувания върху Бхагавад-гйта и да напредва в Кршна съзнание с решителност и твърдост.

ТЕКСТ 9

мач-читта мад-гата-прана бодхайантах
 параспарам катхайанташ ча мам
 нитйам тушйанти ча раманти ча


мат-читтах—техните умове, напълно ангажирани с Мен; мат- гата-пранах—техният живот, посветен на Мен; бодхайантах—като проповядват; параспарам—един на друг; катхайантах—като говорят; ча—също; мам—за Мен; нитйам—постоянно; тушйанти—стават удовлетворени; ча—също; рама-нти—се наслаждават на трансцендентално блаженство; ча—също.

Моите чисти преданоотдадени постоянно мислят за Мен, животът им е напълно посветен в служене на Мен и те изпитват голямо наслаждение и блаженство, когато се просвещават един друг и разговарят за Мен.

ПОЯСНЕНИЕ: Чистите преданоотдадени, чиито характерни качества са споменати тук, се ангажират напълно в трансцендентално любовно служене на Господа. Умовете им не могат да бъдат отклонени от лотосовите крака на Кршна. Разговорите им са единствено на трансцендентални теми. В този стих са специално описани признаците на чистите преданоотдадени. Преданоотдадените на Върховния Господ са заети двадесет и четири часа в денонощието с възхваляване качествата и забавленията на Върховния Господ. Техните сърца и души са постоянно потопени в Кршна и те изпитват удоволствие, когато разговярят за Него с другите преданоотдадени.
В предварителния етап на преданото служене те вкусват трансцендентално удоволствие от самото служене, а в зрелия стадий действително изпитват любов към Бога. Веднъж установени на тази трансцендентална позиция, те могат да вкусят най-висшето съвършенство, което Господ демонстрира в Своята обител. Господ Чаитанйа сравнява трансценденталното предано служене с посяване на семе в сърцето на живото същество. Има безброй много живи същества, които пътуват по различните планети на вселената, но от тях малцина са щастливи да срещнат чист преданоотдаден и да получат възможността да разберат преданото служене. Преданото служене е като семе и ако бъде посято в сърцето на живото същество, което непрестанно слуша и повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, семето дава плодове, също както семето на едно дърво дава плодове, когато се полива редовно. Духовното растение на преданото служене постепенно израства, докато премине през покривалото на материалната вселена и влезе в сиянието брахмаджйоти на духовното небе. В духовното небе това растение расте все повече и повече, докато стигне най-висшата планета, която се нарича Голока Врндавана — върховната планета на Кршна. Най-накрая растението приема подслон в лотосовите крака на Кршна и остава там. Както едно растение дава цветове и плодове, така и растението на преданото служене дава плодове и поливането му под формата на възпяване и слушане продължава. Растението на преданото служене е изцяло описано в Чаитанйа-чаритамрта (Мадхйа-лйла, деветнадесета глава). Там се обяснява, че когато то приеме подслон в лотосовите крака на Върховния Господ, човек бива напълно погълнат от любов към Бога. Тогава той не може да живее дори миг, без да бъде в контакт с Върховния Господ, също както рибата не може да живее без вода. В такова състояние преданоотдаденият наистина постига трансцендентални качества в резултат от контакта си с Върховния Господ.
Шрймад-Бхагаватам е пълен с разкази за отношенията между Върховния Господ и Неговите преданоотдадени, затова е много скъп на преданоотдадените, както се казва в самият Бхагаватам (12.13.18). Шрймад-бхагаватам пуранам амалам йад ваишнаванам прийом. В него не се говори нищо за материални дейности, икономическо развитие, сетивно наслаждение или освобождение. Шрймад-Бхагаватам е единственото произведение, в което изцяло се описва трансценденталната природа на Върховния Господ и Неговите преданоотдадени. Реализиралите се души в Кршна съзнание непрекъснато изпитват удоволствие, когато слушат тази трансцендентална литература, точно както един младеж и една девойка се наслаждават на общуването си.

ТЕКСТ 10

тешам сатата-йуктанам бхаджатам
прити-пурвакам дадами буддхи-йогам
там йена мам упайанти те

тешам—на тях; сатата-йуктанам—винаги заети; бхаджатам—в отдаване на предано служене; прйти-пурвакам—в любовен екстаз; дадами—Аз давам; буддхи-йогам—истински разум; там—това; йена—с което; мам—при Мен; упайанти—идват; те—те

На тези, които постоянно са посветени в служене на Мен с любов, Аз давам разбирането, посредством което могат да дойдат при Мен.

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих думата буддхи-йогам е много важна. Можем да си припомним от втора глава, че когато Господ инструктира Арджуна, Той споменава, че му е разказал много неща и ще го осведоми и за пътя на буддхи-йога. Ето защо тук се обяснява буддхи-йога. Сама по себе си буддхи-йога е дейност в Кршна съзнание; тя е израз на най-висш разум. Буддхи означава „разум", а йога означава „мистични дейности" или „мистично издигане". Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога, и се посвети напълно на преданото служене в Кршна съзнание, дейността му се нарича буддхи-йога. С други думи, буддхи-йога е методът, посредством който човек се измъква от оплитането на този материален свят. Крайната цел на прогреса е Кршна. Хората не знаят това — ето защо общуването с преданоотдадени и с авторитетен духовен учител е важно. Човек трябва да знае, че целта е Кршна, и когато тя е определена, той бавно напредва по пътя и постига крайната цел.
Когато човек знае коя е целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, той действува в карма-йога. Когато знае, че целта е Кршна, но се наслаждава на умствени спекулации, за да разбере Кршна, той действува в джнана-йога. Но когато знае целта и се стреми към Кршна в Кршна съзнание и с предано служене, той действува в бхакти-йога, т.е. буддхи-йога, която е съвършената йога система. Тази цялостна йога система е най-висшето съвършенство на живота.
Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кршна отвътре му дава напътствия, така че той да може да отиде при Него без трудности. Условието е човек винаги да се ангажира в Кршна съзнание и с любов и преданост да отдава всички видове служене. Той трябва да върши някаква работа за Кршна и би трябвало да я върши с любов. Ако един преданоотдаден не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на себереализацията, но е искрен и отдаден на дейностите в предано служене, Господ му дава възможност да напредва и накрая да Го постигне.
ТЕКСТ 11

тешам еванукампартхам ахам аджнана-джам
тамах нашайамй атма-бхава-стхо
джнана-дйпена бхасвата

тешам—за тях; ева—несъмнено; анукампа-артхам—за да покажа особена милост; ахам—Аз; аджнана-джам—поради невежество; тамах—мрак; нашайамй—разсейвам; атма-бхава—вътре в сърцата им; стхах—се намирам; джнана—на знанието; дйпена—с лампа; бхасвата—като светя.

За да проявя особената Си милост, Аз, който обитавам в сърцата им, със сиянието на знанието разсейвам мрака, породен от невежеството.

ПОЯСНЕНИЕ: Когато Господ Чаитанйа разпространява в Бенарес повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, хиляди хора Го следват. Пракашананда Сарасватй, много влиятелен и сведущ учен от Бенарес по онова време, се присмива на Господ Чаитанйа за Неговата сантименталност. Понякога философите критикуват преданоотдадените, защото мислят, че повечето от тях са в мрака на невежеството и във философско отношение са наивни сантименталисти. В действителност това не е истина. Много сведущи учени са обяснили философията на предаността. Ако един преданоотдаден не се възползува от тяхната литература или от духовния си учител, но е искрен в преданото служене, той е подпомаган от Самия Кршна вътре в сърцето си. Следователно един чист преданоотдаден, който е ангажиран в Кршна съзнание, не може да остане без знание. Единственото качество, което трябва да притежава, е да извършва предано служене в пълно Кршна съзнание.
Съвременните философи мислят, че без разграничаване човек не може да има чисто знание. За тях Върховният Господ дава следния отговор: всички, които са заети в чисто предано служене, дори без да имат достатъчно образование или знание за ведическите принципи, са подпомагани от Върховния Бог, както се посочва в този стих.
Господ казва на Арджуна, че всъщност Върховната Истина, Абсолютната Истина, Бог, Върховната Личност, не може да бъде разбрана просто чрез размишляване, защото Върховната Истина е толкова велика, че не може да бъде осъзната или достигната с помощта на умствени усилия. Човек може да разсъждава в продължение на няколко милиони години, но ако не е отдаден, ако не обича Върховната Истина, никога няма да разбере Кршна, т.е. Върховната Истина. Кршна, Върховната Истина, може да бъде удовлетворен само с предано служене. И тогава чрез невъобразимата си енергия Той се разкрива в сърцето на чистия преданоотдаден. Чистият преданоот- даден носи Кршна в сърцето си. В присъствието на Кршна, който е като слънце, мракът на невежеството се разсейва веднага. Това е особената милост, която Кршна дава на чистия преданоотдаден.
Поради замърсяването на материалното общуване в течение на много, много милиони раждания, човешкото сърце винаги е покрито от праха на материализма, но когато човек се ангажира в предано служене и постоянно повтаря Харе Кршна, прахът бързо се отстранява и човек се издига до нивото на чистото знание. Крайната цел, Вишну, може да бъде постигната единствено чрез това повтаряне и с предано служене, а не посредством умствени спекулации или диспути. Чистият преданоотдаден не трябва да се безпокои за жизнените си потребности, защото когато отсранява тъмнината от сърцето си, той автоматично получава всичко от Върховния Господ, който е удовлетворен от любовното предано служене на преданоотдадения. Това е същността на учението на Бхагавад-гйта. Чрез изучаването на Бхагавад-гйта човек може да стане душа, напълно отдадена на Върховния Господ, и да се ангажира в чисто предано служене. И тъй като Господ се грижи за него, той изцяло се освобождава от всички материални стремежи.
ТЕКСТ 12-13арджуна увача
парам брахма парам дхама павитрам парамам
бхаван пурушам шашватам дивйам ади-девам а
джам вибхумахус твам ршайах сарве деваршир
нарадас татха асито девало вйасах свайам чаива бравйши ме

арджунах увача—Арджуна каза; парам—върховната; брахма—истина; парам—върховното; дхама—поддържане; павитрам—чиста; парамам—върховна; бхаван—Ти; пурушам—личност; шашватам- —първоначалният; дивйам—трансцендентален; ади-девам—първоначалният Господ; аджам—нероденият; ви-бхум—най-великият; ахух—казвам; твам—на Теб; ршайах—мъдреци; сарве—всички; дева-рших—мъдрецът сред полубоговете; нарадах—Нарада; татха—също; аситах—Асита; девалах—Девала; вйасах—Вйаса; свайам—лично; ча—също; ева—със сигурност; бравйшй—Ти обясняваш; ме—на мен.

Арджуна казва: „ Ти си Бог, Върховната Личност, крайната обител, най-чистият и Абсолютната Истина. Ти си вечната трансцендентална първоначална личност, нероденият и най-великият. Всички велики мъдреци, като Нарада, Асита, Девала, Вйаса, потвърждават тази истина за Теб, а сега и Ти Самият ми я заявяваш.

ПОЯСНЕНИЕ: В тези два стиха Върховният Господ дава възможност на съвременния философ да разбере, че Върховният се различава от индивидуалната душа. След като изслушва четирите най-важни стиха от тази глава на Бхагавад-гйта, Арджуна се освобождава напълно от всички съмнения и приема Кршна за Бога, Върховната Личност. Той веднага уверено заявява: „Ти си парам брахма, Бог, Върховната Личност." А преди това Кршна посочи, че Той е източникът на всичко и на всеки. Всеки полубог и всеки човек зависи от Него. Поради невежеството си хората и полубоговете мислят, че са абсолютни и независими от Бога, Върховната Личност. Това невежество се отстранява чрез изпълнение на предано служене. Това вече беше обяснено от Господа в предишния стих. Сега, по Неговата милост, Арджуна Го приема като Върховната Истина, в съгласие с предписанията на Ведите. Той нарича Кршна Бог, Върховна Личност, Абсолютна Истина не за да Го ласкае като свой близък приятел. Всичко, което Арджуна казва в тези два стиха, се потвърждава и от ведическите истини. Ведическите предписания утвърждават, че само човек, който приема преданото служене на Върховния Господ, може да Го разбере; другите не могат. Всяка дума, изговорена в този стих от Арджуна, се потвърждава от Ведите.
В Кена Упанишад се казва, че всичко се намира във Върховния Брахман, а Кршна вече обясни, че всичко се намира в Него. В Мундака Упанишад се потвърждава, че Върховният Господ, в когото всичко пребивава, може да бъде реализиран единствено от личности, които постоянно мислят за Него. Непрестанното мислене за Кршна се нарича смаранам, един от методите на преданото служене. Единствено чрез предано служене на Кршна човек може да разбере позицията си и да се освободи от това материално тяло.
Във Ведите Върховният Господ е приеман за най-чистия от чистите. Човек, който разбира, че Кршна е най-чистият от чистите, може да се пречисти от всички греховни дейности. Той не може да се освободи от тях, ако не се отдаде на Върховния Господ. Това, че Арджуна приема Кршна като най-чистия, съответствува на предписанията на ведическата литература и на утвържденията на великите личности, сред които Нарада е най-славният.
Кршна е Бог, Върховната Личност, затова човек трябва винаги да медитира върху Него и да се наслаждава на трансценденталната си връзка с Него. Той е най-висшето съществуване. Той е свободен от всякакви телесни нужди, раждане и смърт. Това е потвърдено не само от Арджуна, но и от ведическата литература, Пураните и историята. В цялата ведическа литература Кршна е описван по този начин. А и Самият Върховен Господ също казва в четвърта глава: „Въпреки че съм нероден, Аз се появявам на тази земя, за да установя религиозните принципи." Той е върховният източник. Той няма причина, защото е причината на всички причини и всичко води началото си от Него. Това съвършено знание може да се получи по милостта на Върховния Господ.
Арджуна разкрива себе си по милостта на Кршна. Ако искаме да разберем Бхагавад-гйта, трябва да приемем утвържденията на тези два стиха. Това се нарича парампара система, приемане на ученическата последователност. Ако човек не е в ученическата последователност, не може да разбере Бхагавад-гйта. Това е невъзможно посредством т. нар. академично образование. За нещастие всички, които се гордеят с академичното си образование, въпреки многобройните доказателства във ведическата литература, упорито се придържат към схващането, че Кршна е обикновена личност.ТЕКСТ 14

сарвам етад ртам манйе йан мам
вадаси кешава на хи те бхагаван
вйактим видур дева на данавах

сарвам—цялата; етат—тази; ртам—истина; манйе—аз приемам; йат—която; мам—на мен; вадаси—Ти казваш; кешава—о, Кршна; на—никога; хи—несъмнено; те—Твоето; бхагаван—о, Божествена Личност; вйактим—откровение; видух—могат да научат; девах—полубоговете; на—нито; данавах—демоните.

О, Кршна, напълно приемам за истина всичко, което си ми казал. Нито полубоговете, нито демоните, о, Господи, могат да разберат Твоята личност.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук Арджуна потвърждава, че личностите, които не вярват и са с демонична природа, не могат да разберат Кршна. Дори полубоговете не познават Кршна, а какво да говорим за т. нар. „учени" в този материален свят. По милостта на Върховния Господ Арджуна разбира, че Върховната Истина е Кршна и че Той е съвършен. Всеки трябва да следва пътя на Арджуна. Той приема авторитета на Бхагавад-гйта. Както се описва в четвърта глава, па- рампара системата на ученическата последователност за разбирането на Бхагавад-гйта е била прекъсната. Кршна възстановява тази ученическа последователност с Арджуна, защото го приема за Свой близък приятел и велик преданоотдаден. Затова, както се каза в нашето въведение към Гйтопанишад, Бхагавад-гйта трябва да бъде разбрана в парампара системата. Когато парампара системата е била прекъсната, Арджуна е бил избран да бъде тя възстановена. Трябва ревностно да следваме примера на Арджуна, като приемем всичко, което Кршна казва в Бхагавад-гйта. Тогава ще можем да разберем същността на Бхагавад-гйта и само тогава ще можем да разберем, че Кршна е Бог, Върховната Личност.
ТЕКСТ 15

свайам еватманатманам веттха
твам пурушоттама бхута-бхавана
бхутеша дева-дева джагат-пате

свайам—лично; ева—несъмнено; атмана—от Теб Самия; атманам—Ти самият; веттха—знаеш; твам—Ти; пурушауттама—о, най-велик от всички личности; бхута-бхавана—о, първоизточник на всичко; бхута-йша—о, Господарю на всичко; дева-дева—о, Бог на всички полубогове; джагат-пате—о, Господарю на цялата вселена.

В действителност само Ти познаваш Себе Си чрез собствената Си вътрешна енергия, о, Върховна Личност, източник на всичко, Бог на всички същества, Бог на боговете, Господар на вселената!

ПОЯСНЕНИЕ: Върховният Господ Кршна може да бъде опознат от личности като Арджуна и последователите му, които са свързани с Него чрез отдаване на предано служене. Личности с демоничен или атеистичен манталитет не могат да разберат Кршна. Умствената спекулация, която отдалечава човека от Върховния Господ, е сериозен грях и този, който не познава Кршна, не трябва да се опитва да коментира Бхагавад-гйта. Бхагавад-гйта е изявление на Кршна и тъй като е наука за Кршна, трябва да я разберем от Кршна, както прави Арджуна. Не трябва да възприемаме Бхагавад-гйта от атеисти.
В Шрймад-Бхагаватам (1.2.11) се казва:
ваданти тат таттва-видас таттвам йадж
джнанам адвайам брахмети параматмети
 бхагаван ити шабдйате
Върховната Истина бива реализирана в три аспекта: като безличностен Брахман, като локализирана Параматма и накрая като Бога,
Върховната Личност. В последния стадий на разбиране на Абсолютната Истина човек достига Бога, Върховната Личност. Обикновеният човек или дори освободеният, който е реализирал безличностния Брахман или локализираната Параматма, не може да разбере личността на Бога. Такива хора могат да се опитват да разберат Върховната Личност от стиховете на Бхагавад-гйта, която е изговорена от същата личност Кршна. Понякога имперсоналистите приемат Кршна като Бхагаван, т.е. приемат авторитета Му. И въпреки това много освободени личности не могат да осъзнаят Кршна като Пурушоттама, Върховната Личност. Ето защо Арджуна Го нарича Пурушоттама. Човек може да не разбира, че Кршна е бащата на всички живи същества. Затова Арджуна се обръща към Него като Бхута- бхавана. Ако някой Го познава като баща на всички живи същества, той може все още да не Го познава като Върховен контрольор. Затова тук Той е наречен Бхутеша, върховен контрольор на всеки. И дори ако някой познава Кршна като върховен контрольор на всички живи същества, той все още може да не Го познава като първоизточник на всички полубогове, затова Той е наречен тук Деваде- ва — обожаваният от всички полубогове Бог. И дори ако някой Го познава като обожавания от всички полубогове Бог, той може да не знае, че Кршна е върховният господар на всичко. Затова Той е наречен Джагатпати. И така, в този стих, посредством осъзнаването на Арджуна, е установена истината за Кршна и ние трябва да следваме стъпките на Арджуна, за да разберем Кршна такъв, какъвто е.
ТЕКСТ 16

вактум архасй ашешена дивйа
хй атма-вибхутайах йабхир вибхутибхир
 локан имаме твам вйапйа тиштхаси
 
вактум—да кажеш; архаси—Ти заслужаваш; ашешена—подробно; дивйах—божествен; хи—несъмнено; атма—Своите собствени; ви-бху-тайах—съвършенства; йабхих—с които; вибхутибхих—съвършенства; локан—всички планети; иман—тези; твам—Ти; вйапйа—като проникваш; тиштхаси—оставаш.
 
Моля Те, разкажи ми подробно за божествените Си качества, чрез които проникваш във всички светове.
 
ПОЯСНЕНИЕ: От този стих става ясно, че Арджуна вече е удовлетворен, защото е разбрал Бога, Върховната Личност, Кршна. По милостта на Кршна Арджуна притежава личен опит, интелигентност, знание и всичко друго, което една личност може да има благодарение на тези качества, и разбира, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Арджуна не се съмнява, но въпреки това моли Кршна да му обясни всепроникващата Си природа. Обикновено хората, и по- специално имперсоналистите, се интересуват главно от всепроникващата природа на Върховния. И така, Арджуна пита Кршна как Той съществува във всепроникващия Си аспект посредством различните Си енергии. Човек трябва да знае, че Арджуна задава този въпрос от името на всички хора.
 
 
 
 
ТЕКСТ 17

катхам видйам ахам йогимс твам сада
паричинтайан кешу кешу ча бхавешу
чинтйо 'си бхагаван майа
 
катхам—как; видйам ахам—ще узная; йогин—о, най-висш мистик; твам—Ти; сада—винаги; паричинтайан—като мислиш за; кешу—в кои; кешу—в кои; ча—също; бха-вешу—природи; чинтйах аси—Ти трябва да бъдеш помнен; бхагаван—о, Върховни; майа—от мен.
 
О, Кршна, о, върховен мистик, как да мисля постоянно за Теб и как да Те разбера? В коя от многобройните Ти форми да Те помня, о, Боже, Върховна Личност?
 
ПОЯСНЕНИЕ: Както се каза в предишната глава, Бог, Върховната Личност, е покрит от Своята йога-майа. Само отдалите се души и преданоотдадените могат да Го видят. Арджуна вече е убеден, че приятелят му Кршна е Върховният Бог, но желае да научи главния метод, чрез който всепроникващият Господ може да бъде разбран от всеки. Хората, включително демоните и атеистите, не могат да опознаят Кршна, защото Той остава скрит зад Своята йога-майа енергия. Заради тях Арджуна задава тези въпроси. Напредналият преданоотдаден е загрижен не само за собственото си разбиране, но и за разбирането на цялото човечество. И така, по милостта на Арджуна, който е ваишнава, преданоотдаден, за всеки се разкрива разбирането за всепроникваемостта на Върховния Господ. Арджуна се обръща към Кршна по особен начин, като към йогин, защото Шрй Кршна е господарят на енергията йога-майа, с която е покрит и чрез която се разкрива на обикновения човек. Личност, която не изпитва любов към Кршна, не може да мисли винаги за Кршна, следователно тя е принудена да мисли материално. Арджуна се съобразява с начина на мислене на материалистите в този свят. Думите кешу кешу ча бхавешу се отнасят до материалната природа (думата бхава означава „материални неща"). Тъй като материалистите не могат да разберат Кршна духовно, на тях им се препоръчва да концентрират ума си върху материални неща и да се опитат да разберат как Кршна се проявява чрез физически представяния.


 
  ТЕКСТ 18

вистаренатмано йогам вибхутим
 ча джанардана бхуйах катхайа
трптир хи шрнвато наети ме 'мртам

вистарена—подробно; атманах—Твоята; йогам—мистична сила; вибхутим—съвършенства; ча—също; джана-ардана—о, убиец на атеисти; бхуйах—отново; катхайа—опиши; трптих—удовлетворение; хи—несъмнено; шрнватах—като слушам; на асти—няма; ме—моят; а-мртам—нектар.

О, Джанардана, моля Те, опиши отново и с подробности мистичната сила на Твоите съвършенства. Никога не се насищам да слушам за Теб, защото колкото повече слушам, толкова повече желая да вкусвам нектара на думите Ти.

ПОЯСНЕНИЕ: Подобно изказване е било направено пред Сута Госвамй от риште на Наимишаранйа, начело с Шаунака. Това изказване е следното:
вайам ту на витрпйама уттама-шлока-викраме
 йач чхрнватам раса-джнанам сваду сваду паде паде
„Човек никога не може да се насити, дори ако постоянно слуша за трансценденталните забавления на Кршна, възславян с прекрасни молитви. Тези, които са влезли в трансцендентална връзка с Кршна, вкусват на всяка крачка сладостта от описанията на забавленията на Господа." (шрймад-Бхагаватам 1.1.19) И така, Арджуна иска да слуша за Кршна и по-специално за това, как Той остава всепроникващият Върховен Господ.
Що се отнася до амртам, „нектар", всеки разказ или твърдение за Кршна е съвсем като нектар; този нектар наистина може да бъде опитан. Съвременните разкази, повести, романи се различават от описанията на трансценденталните забавления на Господа по това, че човек се уморява да ги слуша. Но човек никога не се уморява да слуша за Кршна. Единствено по тази причина историята на цялата вселена изобилствува от описания на забавленията на инкарнациие на Бога. Пураните са истории от минали епохи и разказват за забавленията на различните инкарнацити на Господа. По тази причина написаното никога не остарява, дори и да го четем много пъти.
ТЕКСТ 19

шрй-бхагаван увача
ханта те катхайишйами дивйа хй
атма-вибхутайахпрадханйатах куру-шрештха
настй анто вистарасйа ме

шрй-бхагаван увача—Бог, Върховната Личност, каза; ханта—да; те—на теб; катхайишйами—Аз ще разкажа; дивйах—божествените; хи—разбира се; атма-вибхутайах—лични съвършенства; прадханйатах—-които са главни; куру-шрештха—о, най-добър от Куру; на асти—няма; антах—граница; вистарасйа—до степента; ме—Моето.

Бог, Върховната Личност, казва: „ Да, Аз ще ти разкажа за Моите великолепни проявления, но само за най-важните, о, Арджуна, защото Моето съвършенство е безгранично.

ПОЯСНЕНИЕ: Не е възможно да обхванем величието на Кршна и Неговите съвършенства. Сетивата на индивидуалната душа са ограничени и не й позволяват да разбере всеобхватния характер на дейностите на Кршна. Въпреки че преданоотдадените се опитват да разберат Кршна, те не мислят, че ще могат да Го разберат напълно в някой определен момент или на някой етап от живота си. По-скоро темите, отнасящи се до Кршна, са толкова привлекателни, че са като нектар за преданоотдадените. И затова те им се наслаждават. Когато разговарят за великолепието на Кршна и различните Му енергии, чистите преданоотдадени изпитват трансцендентално удоволствие. Затова те искат да слушат за тях и да ги разискват. Кршна знае, че живите същества не могат да разберат степента на Неговите съвършенства, затова се съгласява да изложи само основните проявления на различните Си енергии. Думата прадханйатах („основен") е много важна, защото можем да разберем само някои от основните черти на Върховния Господ — качествата Му са безкрайни и не е възможно да разберем всичките. А думата вибхути, употребена в този стих, се отнася до съвършенствата, посредством които Кршна контролира цялото проявление. В речника Амара-коша се казва, че вибхути означава изключително съвършенство.
Имперсоналистът и атеистът не могат да разберат изключителните съвършенства на Върховния Господ и проявленията на божествените Му енергии. Както в духовния, така и в материалния свят енергиите Му са разпространени във всяка разновидност на проявлението. Тук Кршна дава само това, което може да бъде непосредствено възприето от обикновения човек, и така описва само част от разнообразните Си енергии.
ТЕКСТ 20

ахам атма гудакеша сарва-бхуташайа-стхитах
ахам адши ча мадхйам ча бхутанам анта ева ча

ахам—Аз; атма—душата; гудакеша—о, Арджуна; сарва-бхута— на всички живи същества; ашайа-стхитах—установена в сърцето; ахам—Аз съм; адих—първоизточникът; ча—също; мадхйам—средата; ча—също; бхутанам—на всички живи същества; антах— краят; ева—несъмнено; ча—и.

О, Арджуна, Аз съм Свръхдушата, която е в сърцата на всички живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички същества.

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Арджуна е наречен Гудакеша, което означава „човек, победил невежеството и съня". Ония, които спят в мрака на невежеството, не могат да разберат как Бог, Върховната Личност, се проявява по различни начини в материалния и в духовния свят. В този смисъл това обръщение на Кршна към Арджуна е важно. Понеже Арджуна е над такова невежество, Божествената Личност се съгласява да му опише различните Си съвършенства.
Най-напред Кршна осведомява Арджуна, че Той, посредством първоначалната Си експанзия, е душата на цялото космическо проявление. Преди материалното творение Върховният Господ посредством пълната Си експанзия приема формата на пуруша инкарнациите и така всичко води началото си, следователно Той е атма, душата на махат-таттва — елементите на вселената. Материалната енергия като цяло не е причината за сътворяването. В действителност Маха-Вишну влиза в махат-таттва, цялата материална енергия. Той е душата. Когато Маха-Вишну влиза в проявените вселени, Той отново проявява Себе Си — като Свръхдуша във всяко същество. От опит знаем, че физическото тяло на живото същество съществува поради присъствието на духовна искра. Без присъствието на духовната искра тялото не може да се развива. По същия начин материалното проявление не може да се развива, ако Върховната душа, Кршна, не влезе в него. Както се казва в Субала Упанишад, пракртй-ади-сарва-бхутантар-йамй сарва-шешй ча на- райанах — „Бог, Върховната Личност, съществува като Свръхдуша във всички проявени вселени."
В Шрймад-Бхагаватам е дадено описание на трите пуруша-аватари. Те също са описани и в Сатвата-тантра. Вишнос ту трйни рупани пурушакхйанй атхо видухв това материално проявление Бог, Върховната Личност, се проявява в три аспекта — като Каранодакашайй Вишну, като Гарбходакашайй Вишну и като Кшйродакашайй Вишну. Маха-Вишну, или Каранодакашайй Вишну, е описан в Брахма-самхита (5.47). Йах каранарнава-джале бхаджати сма йо- ганидрам — Върховният Господ, Кршна, причината на всички причини, лежи в космичния океан като Маха-Вишну. Следователно Бог, Върховната Личност, е началото на тази вселена, поддръжникът на проявленията във вселената и краят на цялата енергия.


ТЕКСТ 21


адитйанам ахам вишнур джйотишам
 равир амшуман марйчир марутам
асми накшатранам ахам шашй

адитйанам—от Адитите; ахам—Аз съм; вишнух—Върховният Господ; джйотишам—от всички светила; равих—Слънцето; амшуман—блестящо; марйчих—Марйчи; марутам—от Марутите; асми—-Аз съм; накшатранам—от звездите; ахам—Аз съм; шашй— Луната.

От Адитите Аз съм Вишну; от светилата Аз съм блестящото Слънце; от Марутите Аз съм Марйчи, а сред звездите Аз съм Луната.

ПОЯСНЕНИЕ: Има дванадесет Адити, сред които Кршна е главният. Измежду всички светила, които блестят в небето, Слънцето е главното. В Брахма-самхита Слънцето се приема за блестящото око на Върховния Господ. В космоса духат петдесет вида вятър и божеството Марйчи, което контролира ветровете, представя Кршна.
Сред звездите най-забележителна през нощта е Луната и затова тя представя Кршна. От този стих става ясно, че Луната е звезда, следователно звездите, които блестят в небето, също отразяват светлината на Слънцето. Теорията, че има много слънца във вселената, не се приема във ведическата литература. Слънцето е едно*, а Луната и звездите светят чрез отразената слънчева светлина. Понеже Бхагавад-гйта посочва тук, че Луната е една от звездите, следователно блестящите звезди не са слънца, а са подобни на Луната.

* "Ра-Ви" е Първоначалното Галактическо Слънце(Брахма),което захранва другите звезди в сърцевината, вкл. "Сурйа" (нашето Слънце) , a Луната и другите планети - с по-малка потенция в ядрото (Шива).
Думата "звезда" на български идва "ST-AR" (STanding opposing the eARth) -" ασ-τέρι". Във ВЕДAическата космогония Слънцето е 1 (Богът е 1), което еманира (делегира) енергията Си на други Свои експанзии. Богът - на девите. Дева значи "блестящ"(звезда). Думата "деви-ация" и "дево-люция" дезигнира именно "назначаване от Богът на Своя по-ниска потенция ". В дравидо-семитската етимология се свързва с "el", "al", "il" (Кашмирско прозвище за Шива, което изначава пак "блестаящ". Кашмир е заселен регион със семити.). В по-късните, взаимствани от ВЕДА митологии(еллинската), думата "планета" (πλανήτης) е πλάνης- "блуждаещ пътешественик"("wanderer"), асоциирано със Санскритското понятие - "лока"(локал, място)
Така, че: Луната и звездата се възприемат, като деви, делегиране на енергия от Слънцето (Богът), но- ГАЛАКТИЧЕСКОТО!
Sanskrit devá- derives from Indo-Iranian *devá- which in turn descends from the Proto-Indo-European (PIE) word, *deiwos, originally an adjective meaning "celestial" or "shining", which is a PIE (not synchronic Sanskrit) vrddhi derivative from the root *diw meaning "to shine", especially as the daylit sky. The feminine form of PIE *deiwos is PIE *deiwih2, which descends into Indic languages as devi, in that context meaning "goddess".


Кришна, като Слънчев аватар от лунната династия "Йаду", винаги е изобразяван в иконографията, като заобиколен от животни, които символизират БЛАГОПРИЯТНИЯТ аспкет на Луната - бяла кравичка, бяло телеце, еленче(зайче), папагалче, бяло лебедче, мъжко паунче, символ на Аз-ът(при Сканда е "ахам-кара"=его, а при Кришна е Свръх-Душа="Парам-атма"). Това е и Йога-майа или - "Радха", като спътник("благоприятна луна") на Кришна. Това не е случайно! Кришна никога не избразяван с животни около него, символизиращи неблагоприятния аспкет на Луната-куче(вълк), сова(бухал, прилеп), черен бик, черна котка. Тези символи са Маха-майа (Великата Илюзия), която иска кървави жертвопринуешения и желае циклене в матрицата.


ТЕКСТ 22

веданам сама-ведо 'сми деванам асми
васавах индрийанам манаьи наеми
бхутанам асми четана

веданам—от всички Ведщ сама-ведах—Сама Веда; асми—аз съм; деванам—от всички полубогове; асми—Аз съм; васавах—царят на рая; индрийанам—от всички сетива; манах—умът; ча—също; асми—Аз съм; бхутанам—на всички живи същества; асми—Аз съм; четана—жизнената сила.

От Ведите Аз съм Сама Веда; от полубоговете Аз съм Индра, царят на рая; от сетивата Аз съм умът, а у живите същества Аз съм жизнената сила [съзнанието].

Разликата между материята и духа е тази, че материята няма съзнание като живото същество. Това съзнание е висше и вечно. Съзнанието не може да се произведе от комбиниране на материя.

ТЕКСТ 23

рудранам шанкараш часми виттешо
йакша-ракшасам васунам павакаш
часми мерух шикхаринам ахам

рудранам—от всички Рудри; шанкарах—Господ Шива; ча—също; асми—Аз съм; витта-йшах—владетелят на съкровищата на полубоговете; йакша-ракшасам—от Иакшите и Ракшасите; васунам— от всички Васу; паваках—огън; ча—също; асми—Аз съм; мерух— Меру; шикхаринам—от всички планети; ахам—Аз съм

От всички Рудри Аз съм Господ Шива; от Йакшите и Ракшасите Аз съм владетелят на богатствата [Кувера]; от Васу Аз съм огънят [Агни]; от планините Аз съм Меру.

ПОЯСНЕНИЕ: Има единадесет Рудри, сред които Шанкара, Шива, е главният. Той е инкарнация на Върховния Господ и отговаря за гуната на невежеството във вселената. Начело на Йакшите и Ракшаите стои Кувера, главният ковчежник на полубоговете; той представя Върховния Господ. Меру е планината, известна с изключителните си природни богатства.

ТЕКСТ 24

пуродхасам ча мукхйам мам виддхи
партха брхаспатим сенанйнам ахам
скандах сарасам асми сагарах

пуро-дхасам—от всички жреци; ча—също; мукхйам—главният; мам—Мене; виддхи—разбери; партха—о, сине на Пртха; брхаспатим—Брхаспати; сенанйнам—от всички главнокомандуващи; ахам—Аз съм; скандах—Картикейа; сарасам—от всички водни резервоари; асми—Аз съм; сагарах—океанът.

От жреците, о, Арджуна, знай, че Аз съм главният, Брхаспати. От генералите Аз съм Картикейа, а от водните басейни Аз съм океанът.

ПОЯСНЕНИЕ: Индра е главният полубог на райските планети и е известен като цар на рая. Планетата, на която царува, се нарича Индралока. Брахаспати е жрецът на Индра и понеже Индра стои начело на всички царе, то и Брхаспати стои начело на всички жреци. Както Индра е най-главният от всички царе, така и Сканда, или Картикейа, синът на Парватй и Господ Шива, е начело на всички главнокомандуващи. А от всички водни басейни най-големият е океанът. Тези представители на Кршна само загатват за величието Му.

ТЕКСТ 25

махаршинам бхргур ахам гирам
асмй екам акшарам йаджнанам
джапа-йаджно 'сми стхаваранам хималайах

маха-ршйнам—измежду великите мъдреци; бхргух—Бхргу; ахам— Аз съм; гирам—от вибрациите; асми—Аз съм; екам акшарам— пранава; йаджнанам—от жертвоприношенията; джапа-йаджнах— повтарянето на святите имена; асми—Аз съм; стхаваранам—от неподвижните неща; хималайах—Хималаите.

От великите мъдреци Аз съм Бхргу, а от вибрациите Аз съм трансценденталното OM. От жертвоприношенията Аз съм повтарянето на святите имена [джапа], а от неподвижните неща Аз съм Хималаите.

ПОЯСНЕНИЕ: Брахма, първото живо същество във вселената, създава няколко сина за размножаване на различните форми на живот. Сред тези синове Бхргу е най-могьщият мъдрец. Сред всички трансцендентални вибрации OM (омкара) представя Кршна. От всички жертвоприношения повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе е най-чистото представяне на Кршна. Понякога се препоръчват жертвоприношения на животни, но при жертвоприношението Харе Кршна, Харе Кршна няма никакво насилие. Това жертвоприношение е най-простото и най-чистото. Всичко най-възвишено в световете представя Кршна. Следователно Хималаите, които са най- високите планини в света, също представят Него. Планината Меру беше спомената в предишния стих, но Меру понякога се движи, докато Хималаите остават винаги неподвижни. В този смисъл Хималаите превъзхождат Меру.


ТЕКСТ 26

ашваттхах сарва-вркшанам деваршинам
ча нарадах гандхарванам читраратхах
 сиддханам капило муних

ашваттхах—баняново дърво; сарва-вркшанам— от всички дървета; дева-ршйнам—от всички мъдреци сред полубоговете; ча—и; нарадах—Нарада; гандхарванам—от жителите на планетата Гандхарва; читраратхах—Читраратха; сиддханам—от всички, които са съвършени; капилах муних—Капила Муни.

От всички дървета Аз съм дървото банян, а от мъдреците сред полубоговете Аз съм Нарада. От Гандхарвите Аз съм Читраратха, а сред съвършените същества Аз съм мъдрецът Капила.

ПОЯСНЕНИЕ: Баняновото дърво (ашваттха) е едно от най-високите и най-красивите дървета и хората в Индия често го почитат в един от всекидневните си сутрешни ритуали. Сред полубоговете те почитат Нарада, който е приеман за най-великия преданоотдаден във вселената. Той представя Кршна като преданоотдаден. Планетата Гандхарва е населена от същества, които пеят прекрасно, и измежду тях най-добрият певец е Читраратха. Измежду съвършените живи същества представител на Кршна е Капила, синът на Девахути. Той е приеман за инкарнация на Кршна и за философията Му се споменава в Шрймад-Бхагаватам. По-късно става известен друг Капила, но неговата философия е атеистична и тези две философии са коренно различни.

ТЕКСТ 27

уччаихшравасам ашванам виддхи мам
амртодбхавам аираватам гаджендранам
 наранам ча нарадхипам

уччаихшравасам—Уччаихшрава; ашванам—сред конете; виддхи— известен; мам—Аз; амрта-удбхавам—създаден при разбиване на океана; аираватам—Аиравата; гаджа-индранам—от величествените слонове; наранам—сред човешките същества; ча—и; нара-адхи- пам—царят.

От конете Аз съм известен като Уччаихшрава, който е роден по време на разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аиравата, а сред хората Аз съм царят.

ПОЯСНЕНИЕ: Преданоотдадените полубогове и демоните (асурите) са взели някога участие в разбиването на океана. От това биене са се получили нектар и отрова. Господ Шива е изпил отровата, а от нектара са били създадени много същества, сред които е и конят Уччаихшрава. Друго животно, създадено от нектара, е слонът Аиравата. Тъй като и двете животни са родени от нектара, те имат особено значение и са представители на Кршна.
Сред човешките същества представител на Кршна е царят, защото Кршна е поддръжник на вселената, а царете, които са избирани заради божествените им качества, поддържат реда в царствата си. Царе като Махараджа Йудхиштхира, Махараджа Парйкшит и Господ Рама са били изключително благочестиви и винаги са мислели за благоденствието на поданиците си. Във ведическата литература царят се счита за представител на Бога. В настоящата епоха, със западането на религиозните принципи запада и монархията и сега тя на практика не съществува. Трябва да се разбира, че в миналото, при управлението на благочестивите царе, хората са били по-щастливи.
ТЕКСТ 28

айудханам ахам ваджрам дхенунам асми
 камадхук праджанаш часми кандарпах
сарпанам асми васуких

айудханам—от всички оръжия; ахам—Аз съм; ваджрам—гръмотевицата; дхенунам—-от кравите; асми—Аз съм; кама-дхук—кравата сурабхи; праджанах—причината за създаването на деца; ча—и; асми—Аз съм; кандарпах—Купидон; сарпанам—от змиите; ас-мин—Аз съм; васуких—Васуки.

От оръжията Аз съм гръмотевицата; сред кравите Аз съм сурабхи. От причините за създаване на потомство Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а от змиите Аз съм Васуки.

ПОЯСНЕНИЕ: Гръмотевицата е наистина силно оръжие и представя могъществото на Кршна. На Кршналока в духовното небе има крави, които могат да бъдат доени по всяко време и дават толкова мляко, колкото човек пожелае. Разбира се, тези крави не съществуват в материалния свят, но тук се споменава, че ги има на Кршналока. Господ се грижи за много такива крави, наричани сурабхи. Казва се, че Господ пасе кравите сурабхи. Кандарпа е сексуалното желание за създаване на добри синове, следователно Кандарпа представя Кршна. Понякога сексуалните отношения имат за цел сетивно наслаждение — тези сексуални отношения не представят Кршна. Но сексът за създаване на деца с добри качества се нарича Кандарпа и представя Кршна.
ТЕКСТ 29

ананташ часми наганам варуно йадасам
ахам питрнам арйама часми
 йамах самйаматам ахам


анантах—Ананта; ча—също; асми—Аз съм; наганам—от многоглавите змии; варунах—полубогьт, който контролира водата; йадасам—от всички водни животни; ахам—Аз съм; питрнам—от прадедите; арйама—Арйама; ча—също; асми—Аз съм; йамах—този, който контролира смъртта; самйаматам—от всички, които регулират; ахам—Аз съм.

От многоглавите Наги Аз съм Ананта, а сред водните животни Аз съм полубогът Варуна. От покойните прадеди Аз съм Арйама, а сред тези, които раздават правосъдие, Аз съм Иама, богът на смъртта.

ПОЯСНЕНИЕ: От многоглавите змии Нага най-великата е Ананта, както полубогът Варуна е най-велик сред водните животни. И двамата представят Кршна. Има планета на питите, прадедите, управлявана от Арйама, който представя Кршна. Има много живи същества, които наказват безбожниците, и сред тях най-главният е Иама. Той живее на планета, която е близо до земята. След смъртта си тези, които са много грешни, са взимани там, и Иама ги наказва по различни начини.

ТЕКСТ 30

прахладаш часми даитйанам калах
калайатам ахам мрганам ча мргендр
о 'хам ваинатейаш ча пакшинам


прахладах—Прахлада; ча—също; асми—Аз съм; даитйанам—от демоните; калах—времето; калайатам—от покорителите; ахам— Аз съм; мрганам—от животните; ча—и; мрга-индрах—лъвът; ахам—Аз съм; ваинатейах,—Гаруда; ча-—също; пакшинам—от птиците.

Сред демоните Даитйа Аз съм преданият Прахлада; сред покорителите Аз съм времето; сред дивите зверове Аз съм лъвът, а сред птиците Аз съм Гаруда.
ПОЯСНЕНИЕ: Дити и Адити са две сестри. Синовете на Адити се наричат Адити, а синовете на ДитиДаити. Всички Адити са преданоотдадени на Господа, а всички Даити са атеисти. Въпреки че Прахлада е бил роден в семейство на Даити, още от детството си той е бил велик преданоотдаден. Заради преданото му служене и божествената му природа той е приеман за представител на Кршна.
Има много принципи, на които трябва да се подчиняваме, но времето разрушава всичко в материалната вселена и по този начин представя Кршна. От многобройните животни лъвът е най-силният и свирепият, а сред милионите видове птици Гаруда, която носи Господ Вишну, е най-великата.

ТЕКСТ 31

паванах паватам асми рамах
шастра-бхртам ахам джхашанам
макараш часми сротасам асми джахнавй

паванах—вятърът; паватам—от всичко, което пречиства; асми— Аз съм; рамах—Рама; шастра-бхртам—тези, които носят оръжие; ахам—Аз съм; джхашанам—от всички риби; макарах—акулата; ча—също; асми—Аз съм; сротасам—от течащите реки; асми— Аз съм; джах-навй—река Ганг.

От пречистващите Аз съм вятърът; от тези, които владеят добре оръжието, Аз съм Рама; от рибите Аз съм акулата, а от течащите реки Аз съм Ганг.

ПОЯСНЕНИЕ: Сред всички водни животни акулата е едно от най- големите. Тя е и най-опасното за човека животно, затова представя Кршна.ТЕКСТ 32

сарганам адир анташ ча мадхйам
чаивахам арджуна адхйатма-видйа
видйанам вадах правадатам ахам

сарганам—от всички творения; адих—началото; антах—краят; ча—и; мадхйам—средата; ча—също; ева—разбира се; ахам—Аз съм; арджуна—о, Арджуна; адхйатма-видйа—духовно знание; видйанам—от цялото образование; вадах—естественият извод; правадатам—от аргументите; ахам—Аз съм.

О, Арджуна, Аз съм началото, краят и средата на всички творения. От всички науки Аз съм духовната наука за себето, а сред специалистите по логика Аз съм окончателната истина.

ПОЯСНЕНИЕ: От сътворените проявления най-напред са били създадени всички материални елементи. Както бе обяснено преди това, космичното проявление се създава и управлява от Маха-Вишну, Гарбходакашайй Вишну и Кшйродакашайй Вишну, а след това се разрушава от Господ Шива. Брахма е второстепенен създател. Всички тези посредници при сътворяването, поддържането и унищожаването са инкарнации на материалните качества на Върховния Господ. Следователно Той е началото, средата и краят на цялото творение.
За напредък в образованието има различни видове книги на знанието, като четирите Веди, техните шест допълнения, Веданта-сутра, книги по логика, религиозни книги и Пураните — общо четиринадесет раздела книги за обучение. От тях книгата, която дава адхйатма-видйа (духовно знание) — Веданта-сутра, — представя Кршна. За специалистите в логиката има различни видове аргументи. Подкрепата на нечий аргумент с доказателство, което подкрепя също и аргумента на противника, се нарича джалпа. Опитът да се обори опонента се нарича витанда. Но истинският извод се нарича вада. Тази окончателна истина представя Кршна.
ТЕКСТ 33

акшаранам а-каро 'сми двандвах
самасикасйа на ахам евакшайах кало
дхатахам вишвато-мукхах

акшаранам—от буквите; а-карах—първата буква; асми—Аз съм; двандвах—състояща се от две части; самасикасйа—от сложните думи; на—и; ахам—Аз съм; ева—несъмнено; акшайах—вечното; калах—време; дхата—творецът; ахам—Аз съм; вишватах-мукхах,—Брахма.

От буквите Аз съм А, а сред сложните думи Аз съм двусъставната. Аз съм също и неизчерпаемото време, а от създателите Аз съм Брахма.

ПОЯСНЕНИЕ: А-кара, първата буква от санскритската азбука, е началото на ведическата литература. Без А-кара нищо не може да се произнесе. Следователно тя е началото на звука. В санскритския език има множество сложни думи, сред които двусъставните думи, като рама-кршна, се наричат двандва. В тази сложна дума съставките рама и кршна имат една и съща форма и затова думата се нарича двусъставна.Сред всички унищожители най-големият е времето, защото то унищожава всичко. Времето е представител на Кршна, защото когато дойде определеният момент, ще има огромен пожар и всичко ще бъде унищожено.Сред живите същества, които са създатели, най-главният е Брахма, който има четири глави. Ето защо той е представител на Върховния Господ, Кршна..
ТЕКСТ 34
 
мртйух сарва-хараш нахам удбхаваш
на бхавишйатам кйртих ьирйр вак на
нарйнам смртир медха дхртих кшама

мртйух—смърт; сарва-харах—всепоглъщаща; ча—също; ахам— Аз съм; удбхавах,—зараждането; на—също; бхавишйатам—на бъдещите проявления; кйртих—слава; илрйх—разкош или красота; вак—изящна реч; ча—също; нарйнам—от жените; смртих—памет; медха—разум; дхртих—постоянство; кшама—търпение;

Аз съм всепоглъщащата смърт; Аз съм главният принцип на всичко, което трябва да бъде; сред жените Аз съм славата, сполуката, изящната реч, паметта, разума, постоянството и търпението.

ПОЯСНЕНИЕ: Още с раждането си човек умира всеки момент. Смъртта поглъща всяко живо същество във всеки миг, но само последният удар е наречен смърт. Тази смърт е Кршна. В развитието си всички живи същества преминават през шест основни промени — раждат се, растат, остават непроменени известно време, създават потомство, остаряват и най-накрая умират. От тези промени първата е освобождаване от утробата и това е Кршна. Раждането е началото на всички бъдещи дейности.
Седемте съвършенства: слава, сполука, изящна реч, памет, разум, постоянство и търпение — са присъщи на жените. Ако една личност притежава всичките, или поне някои от тях, тя се прославя. Ако някой се прослави като благочестив човек, това го прави известен. Санскритският език е съвършен и затова е много известен. Ако след изучаването на даден предмет човек може да си спомни съдържанието, той е надарен с добра памет, т.е. смрти. А способността не само да се четат много книги на различни теми, но и да се разбират и прилагат, когато е необходимо, се нарича разум (медха) и то е друго съвършенство. Способността да се преодолява непостоянството се нарича твърдост или постоянство (дхрти). Когато някой е напълно квалифициран и въпреки това е смирен и благороден; когато е уравновесен в скръб и екстаз, той притежава съвършенството, наричано търпение (кшама).

ТЕКСТ 35

брхат-сама татха самнам гайатри
чхандасам ахам масанам марга-ьийршо
 'хам ртунам кусумакарах

брхат-сама—Брхат-сама; татха—също; самнам—от песните на Сама-веда; гайатри—химните Гайатри; чхандасам—от цялата поезия; ахам—Аз съм; масанам—от месеците; марга-шйршах—месец ноември-декември; ахам—Аз съм; ртунам—от всички сезони; кусума-акарах,—пролет.
От химните в Сама Веда Аз съм Брхат-сама, а от поезията Аз съм Гайатрй. От месеците Аз съм маргашйрша [ноември-декември], а от сезоните Аз съм цветоносната пролет.

ПОЯСНЕНИЕ: Вече беше обяснено от Господа, че от всички Веди Той е Сама Веда. Сама Веда е пълна с прекрасни песни, изпълнявани от различни полубогове. Една от тези песни е Брхат-сама. Тя има изящна мелодия и се пее в полунощВ санскритския език има точни правила, които регулират поезията. Римата и дължината на стиха не се определят произволно, както е в съвременната поезия. От регулираната по този начин поезия най-известна е мантрата Гайа-трй*, която се повтаря от брахмани със съответната квалификация. За нея се споменава в Шрймад-Бхагаватам. Тъй като мантрата Гайатрй е специално предназначена за реализация на Бога, тя представя Върховния Господ. Тази мантра е предназначена за духовно напреднали хора и когато някой постигне успех при повтарянето й, може да проникне в трансценденталното положение на Господа. За да повтаря мантрата Гайатрй, човек първо трябва да придобие качествата на съвършено установена личност, т.е. качествата в гуната на доброто, според законите на материалната природа. Във ведическата цивилизация мантрата Гайатрй е много важна и се счита за звукова инкарнация на Брахман. Въвежда я Брахма и от него тя се предава по ученическата последователност.
Месеците ноември и декември се приемат за най-добрите от всички месеци, защото по това време в Индия от полето се прибират зърнените култури и хората са много щастливи. Разбира се, пролетта е сезон, който е обичан от всички, защото тогава не е нито много горещо, нито много студено и цветята и дърветата цъфтят. През пролетта има и много церемонии, с които се чествуват различните забавления на Кршна. Затова пролетта се смята за най-радостния от всички сезони и представя Върховния Господ, Кршна
----
* "Gaia-three"=Three-devi

Смята се, че мантрата се отправя към богинята Гаятри,
която е инкарнация на Богинята Сарасвати, която е съпруга на Бог Брахма.
Тя има 5 лица, който представляват петте прани – прана, апана, вяна, удана и самана, както и петте елемента - татви – земя, вода, огън, въздух и етер – притхви, джала, теджа, ваю, акаша. 
Тя има 10 ръце, които носят 5-те айодхас или оръжия – шанкха – раковина, чакра – диск, камала – лотус, варада, абхая, анкуша, уджвала, рудракша мала.

ТЕКСТ 36

дйутам чхалайатам асми теджас теджасвинам
ахам джайо 'сми вйавасайо 'сми
саттвам саттваватам ахам

дйутам—хазартна игра; чхалайатам—от всички измами; асми— Аз съм; теджах—блясъкът; теджасвинам—на всичко великолепно; ахам—Аз съм; джайах—победата; асми—Аз съм; вйаваса-йах—инициативата или приключението; асми—Аз съм; саттвам—силата; саттва-ватам—на силния; ахам—Аз съм.

Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на блестящото. Аз съм победата, Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.

ПОЯСНЕНИЕ: Има най-различни измамници из цялата вселена. От всички начини за измама хазартът си остава най-висшият и затова той представя Кршна. Като Върховен, Кршна може да мами по- добре от всеки обикновен човек. Ако Той реши да излъже някого, никой не може да Го надмине в лъжата. Неговото величие не е едностранно, то е всестранно.
Сред побеждаващите Той е победата, Той е блясъкът на блестящото. Между предприемчивите и трудолюбивите Той е най-предприемчивият и най-трудолюбивият. Сред авантюристите Той е най- големият авантюрист, а сред силните—най-силният. Когато Кршна е бил на Земята, никой не е можел да Го надмине по сила. Още в детството Си Той повдига хълма Говардхана. Никой не може да Го надмине в измамата, никой не може да Го надмине по блясък, никой не може да Го победи, никой не може да Го надмине по предприемчивост, никой не е по-силен от Него.
ТЕКСТ 37

вршнинам васудево 'сми пандаванам
дхананджайах мунйнам апй ахам вйасах
 кавйнам ушана кавих

вршнйнам—от потомците на Вршни; васудевах—Кршна в Дварака; асми—Аз съм; пандаванам—от Пандавите; дхананджайах— Арджуна; мунйнам—от мъдреците; апи—също; ахам—Аз съм; вйасах—Вйаса, съставителят на цялата ведическа литература; кавйнам—от всички велики мислители; ушана—Ушана; кавих—мислителят.

От потомците на Вршни Аз съм Васудева, а от Пандавите съм Арджуна. От мъдреците Аз съм Вйаса, а сред великите мислители Аз съм Ушана.

ПОЯСНЕНИЕ: Кршна е първоначалният Бог, Върховната Личност, а Баладева е непосредствена експанзия на Кршна. Господ Кршна и Баладева се появяват като синове на Васудева, затова и двамата могат да бъдат наречени Васудева. От друга страна, понеже Кршна никога не напуска Врндавана и всичките Му форми, които се появяват някъде другаде, са Негови експанзии, Васудева е непосредствена експанзия на Кршна — затова няма разлика между Васудева и Кршна. Несъмнено е, че споменатият в този стих на Бхага- вад-гйта Васудева е Баладева, или Баларама, защото Той е първоизточникът на всички инкарнации — затова Той е единственият източник на Васудева. Непосредствените експанзии на Господа се наричат свамша (лични експанзии), но има и експанзии, наричани ви-бхиннамша (отделени експанзии).
Сред синовете на Панду Арджуна е известен като Дхананджайа. Той е най-добрият от всички хора и затова представя Кршна. Сред муните, или учените, които са компетентни във ведическото знание, най-силният е Вйаса, защото той е обяснил ведическото знание по различни начини, така че да бъде разбрано от хората в епохата на Кали. Вйаса е известен като инкарнация на Кршна, следователно също представя Кршна. Кавите са личности, които мoгат да мислят задълбочено върху всяка тема. Сред кавите Ушана, Шукрачарйа, е духовен учител на демоните. Той е изключително интелигентен и далновиден политик. Шукрачарйа е друг представител на съвършенството на Кршна.

ТЕКСТ 38

дандо дамайатам асми нйтир асми
джигишатам маунам чаивасми гухйанам
 джнанам джнанаватам ахам
 
дандах—наказание; дамайатам—от всички начини за потъпкване; асми—Аз съм; нйтих—моралността; асми—Аз съм; джигишатам—от всички, които търсят победа; маунам—мълчанието; ча—и; ева—също; асми—Аз съм; гухйанам—от тайните; джнанам—знанието; джнана-ватам—на мъдрия; ахам—Аз съм.
 
От всички средства за прекратяване на беззаконието Аз съм наказанието, а за хората, които търсят победа, аз съм моралът. От тайните Аз съм мълчанието и Аз съм мъдростта на мъдрия.

ПОЯСНЕНИЕ: Има много личности, упълномощени да наказват, и сред тях най-важни са тези, които унищожават безбожниците. Когато са наказвани безбожниците, средството за наказание представя Кршна. За тези, които се опитват да победят в някакво поле на дейност, елементът, който носи победа, е моралът. От поверителните дейности, като слушане, мислене и медитация, най-важно е мълчанието, защото чрез него човек може да напредне много бързо. За мъдър се счита човек, който може да прави разлика между материя и дух, между по-висшата и по-низшата природа на Бога. Такова знание е Самият Кршна.

ТЕКСТ 39

йач напи сарва-бхутанам бйджам
тад ахам арджуна на тад асти вина
 йат сйан майа бхутам чарачарам

йат—каквото и да е; ча—също; апи—може да бъде; сарва-бхута-нам—на всички творения; бйджам—семето; тат—това; ахам— Аз съм; арджуна—о, Арджуна; на—не; тат—това; асти—има; вина—без; йат—което; сйат—съществува; майа—Мен; бхутам—създадено същество; чара-ачарам—движещо се и недвижещо се.

Освен това, о, Арджуна, Аз съм семето, което поражда всичко съществуващо. Няма същество — движещо се или недвижещо се, — което да може да съществува без Мен.

ПОЯСНЕНИЕ: Всичко има причина и тази причина, или семето на проявлението, е Кршна. Без енергията на Кршна не може да съществува нищо, затова Той е наричан всемогъщ. Без Неговото могъщество нито движимото, нито недвижимото могат да съществуват. Съществуване, което не се основава на енергията на Кршна, се нарича майа, „това, което не е".
ТЕКСТ 40

нанто 'сти мама дивйанам вибхутинам
парантапа еша туддешатах прокто
 вибхутер вистаро майа

на—нито; антах—граница; асти—има; мама—-Моето; дивйанам—на божественото; вибхутйнам—съвършенства; парантапа—о, победителю на враговете; ешах—всичко това; ту—но; уддешатах—като пример; проктах—изговорени; вибхутех—за съвършенства; вистарах—разпростиране; майа—от Мен.

О, могъщи победителю на враговете, нямат край Моите божествени проявления. Всичко, което ти разказах, е само знак за безкрайните Ми съвършенства.

ПОЯСНЕНИЕ: Както се посочва във ведическата литература, въпреки че съвършенствата и енергиите на Върховния са разбирани по различни начини, те нямат граница. Затова не е възможно да се обяснят всички съвършенства и енергии. Тук са дадени само няколко примера, и то за да бъде задоволено любопитството на Арджуна.
ТЕКСТ 41

йад йад вибхутимат саттвам шримад
урджитам ева ва тат тад евавагаччха
твам мама теджо-мша-самбхавам

йат йат—каквито и; вибхути—съвършенства; мат—като имат; саттвам—съществуване; шрй-мат—прекрасни; урджитам— славни; ева—несъмнено; вя—или; тат тат—всички тези; ева— несъмнено; авагаччха—трябва да знаеш; твам—ти; мама—Моето; теджах—от великолепието; амша—част; самбхавам—родени от.

Знай, че всички съвършенства, всички прекрасни и знаменити творения възникват само от искрата на Моето великолепие.

ПОЯСНЕНИЕ: Трябва да се разбира, че всичко знаменито и прекрасно, което съществува, независимо дали в духовния или в материалния свят, е само частично проявление на съвършенството на Кршна. Всичко, което е изключително във великолепието си, представя съвършенството на Кршна.ТЕКСТ 42

атха ва бахунаитена ким джнатена
таварджуна виштабхйахам идам
кртснам екамшена стхито джагат

атха ва—или; бахуна—много; етена—от този вид; ким—какво; джнатена—като знаеш; тава—това; арджуна—о, Арджуна; виш-табхйа—като проникваш; ахам—Аз; идам—тази; кртснам—цялата; ека—от една; амьиена—част; стхитах—съм установен; джагат—вселената.

О, Арджуна, каква е необходимостта от цялото това подробно знание? Само с една незначителна частица от Мен Аз прониквам и поддържам цялата вселена."

ПОЯСНЕНИЕ: В материалната вселена Върховният Господ е представен посредством това, че като Свръхдуша прониква във всички неща. Тук Господ казва на Арджуна, че няма смисъл да се разглеждат отделните великолепия и съвършенства на съществуващите неща. Арджуна трябва да знае, че всички неща съществуват, защото Кршна прониква в тях като Свръхдуша. Като се започне от Брахма, най-гигантското същество, и се стигне до най-малката мравка, всички съществуват, защото Господ е влязъл в тях и ги поддържа.

Има религиозна организация, която не на шега твърди, че почитането на който и да е полубог ще отведе човек до Бога, Върховната Личност, или до най-високата цел. Но тук напълно се отхвърля почитането на полубоговете, защото дори най-великите полубогове, като Брахма и Шива, представят само част от съвършенството на Върховния Господ. От Него произлиза всичко, което е родено, и никой не е по-велик от Него. Той е асамаурдхва, което означава, че никой не е по-висш от Него и никой не е равен на Него. В Падма Пурана се казва, че всеки, който счита, че Върховният Господ, Кршна, е от категорията на полубоговете — дори те да са Брахма и Шива, — веднага става атеист. Ако обаче човек изучава основно различните описания на съвършенствата и експанзиите на енергията на Кршна, тогава, несъмнено, ще може да разбере позицията на Господ Шрй Кршна и ще бъде способен да установи ума си неотклонно в обожание на Кршна. Господ е всепроникващ посредством експанзията на частичното Си представяне като Свръхдуша, която влиза във всичко съществуващо. Затова чистите преданоотдадени концентрират ума си в Кршна съзнание, изцяло в предано служене, което значи, че те винаги са установени на трансцендентална позиция. Преданото служене и обожанието на Кршна са много точно представени в тази глава от осми до единадесети стих. Това е пътят на чистото предано служене. В тази глава беше подробно обяснено как човек може да достигне най-висшето съвършенство в предаността — общуването с Бога, Върховната Личност. Шрйла Баладева Видйабхушана, велик ачарйа от ученическата последователност, водеща началото си от Кршна, завършва коментара си върху тази глава, като казва:
йач-чхакти-лешат сурйадйа бхавантй атй-угра-теджасах
йад-амшена дхртам вшивам са кршно дашаме 'рчйате
От могъщата енергия на Господ Кршна дори могъщото слънце получава силата си, а посредством частичната експанзия на Кршна се поддържа целият свят. Следователно Господ Шрй Кршна е достоен за обожание.


Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху десета глава
 на Шрймад Бхагавад-гйта, озаглавена „ Съвършенствата на Абсолюта".