неделя, 4 април 2010 г.

ГЛАВА 6 : Дхйана-йога

ШЕСТА ГЛАВА
Дхйана-йога


ТЕКСТ 1

шрй-бхагаван увача
анаьиритах карма-пхалам карйам карма
кароти йах са саннйасй ча йогй
ча на нирагнир на чакрийах


шрй-бхагаван увача—Господ каза; анаьиритах—се подслони; карма-пхалам—и на резултата от работата; карйам—задължително; карма—работа; кароти—извършва; йах—човек, който; сах—той; саннйасй—на духовното стъпало на отречението; ча—също; йогй—мистик; ча—също; на—не; них—без; агних—огън; на—нито; ча—също; акрийах—без дълг

Бог, Върховната Личност, казва: „ Този, който не е привързан към плодовете от работата си и действува според задълженията си, се е отрекъл от света и е истински мистик, а не този, който не пали огън и не изпълнява дълга си.

ПОЯСНЕНИЕ: В тази глава Господ обяснява, че техниката на осморната йога система е средство за контрол над ума и сетивата. Но хората много трудно могат да я изпълняват, особено в епохата на Кали. Въпреки че в тази глава се препоръчва осморната йога система, Господ подчертава, че техниката на карма-йога, или действието в Кршна съзнание, е по-добра от нея. В този свят всеки работи, за да поддържа членовете на семейството си с вещите им; никой не работи безкористно и без стремеж за лично наслаждение в широкия смисъл на думата. Критерият за съвършенство е да действуваме в Кршна съзнание, а не за да се наслаждаваме на плодовете от труда си. Дълг на всички живи същества е да работят в Кршна съзнание, защото по природа те са частици, неразделно свързани с Върховния. Частите на тялото работят за наслаждаване на цялото тяло. Частите на тялото не действуват за собственото си удовлетворение, а за удовлетворяване на пълното цяло. По същия начин живото същество, което работи за наслаждаване на върховното цяло, а не за лично наслаждение, е съвършен саннйасй и йогй.
Саннйасйте понякога погрешно мислят, че са освободени от всички материални задължения, и престават да извършват агнихотра йаджни (огнени жертви), но в действителност това е егоизъм, защото целта им е да станат едно с безличностния Брахман. Това желание е по-добро от всяко друго материално желание, но не е лишено от егоизъм. По същия начин мистичният йогй, който практикува тази йога система с полуотворени очи и прекратява всички материални дейности, желае да достави някакво удовлетворение на личното си себе. А личност, която действува в Кршна съзнание, работи за наслаждаването на цялото, без егоизъм. Кршна осъзнатата личност не се стреми да наслаждава себе си. Критерий за нейния успех е удовлетворяването на Кршна. И така, тя е съвършен саннйасй, или съвършен йогй. Господ Чаитанйа, най-висшият символ на съвършеното отречение, се моли по следния начин:
на дханам на джанам на сундарйм
кавитйм ва джагад-йша камайе
мама джанмани джанманйшваре
бхаватад бхактир ахаитукй твайи
„О, Всемогъщи Господи, нямам желание нито да трупам богатство, нито да се наслаждавам на красиви жени, нито пък желая някакви последователи. Единственото, за което копнея в живота си, е безпричинната милост на преданото служене на Теб, раждане след раждане."ТЕКСТ 2

йам саннйасам ити прахур йогам
там виддхи пандава на хй
асаннйаста-санкалпо йогй бхавати кашчана


йам—какво; саннйасам—отречение; ити—така; прахух—те казват; йогам—като се свързва с Върховния; там—това; виддхи— ти трябва да знаеш; пандава—о, сине на Панду; на—никога; хи— несъмнено; асаннйаста—без да е изоставил; санкалпах—желанието да удовлетвори себе си; йогй—мистичният трансценденталист; бхавати—става; кашчана—всеки.

О, сине на Панду, трябва да знаеш, че йога, или свързването на човек с Върховния, и това, което се нарича отречение, са едно и също нещо, защото никой не може да стане йогй, докато не се откаже от желанието за сетивно наслаждение.

ПОЯСНЕНИЕ: Истинската саннйаса-йога или бхакти означава, че човек трябва да познава органически присъщата си позиция на живо същество и да действува в съответствие с нея. Живото същество няма самостоятелна, независима самоличност. То е междинна енергия на Върховния. Когато попадне в клопката на материалната енергия, то е обусловено, а когато е Кршна осъзнато, т.е. осъзнато за духовната енергия, то е в своето истинско и естествено положение на живот. Следователно когато човек е в пълно знание, прекратява всяко материално сетивно наслаждение, или се отказва от всички дейности за сетивно наслаждение. Това се практикува от йогите, които въздържат сетивата си от материална привързаност. Но една личност в Кршна съзнание няма възможност да ангажира сетивата си в нещо, което не е предназначено за Кршна. Следователно тя е едновременно саннйасй и йогй. Целта на знанието и ограничаването на сетивата, както се препоръчва в джнана и йога техниките, автоматично се постига в Кршна съзнание. Ако човек не е способен да изостави дейностите, произтичащи от егоистичната му природа, джнана и йога са безполезни. Истинската цел на едно живо същество е да изостави всяко егоистично наслаждение и да се подготви да удовлетвори Върховния. Една Кршна осъзната личност няма желание за каквато и да е лична наслада и винаги работи за наслаждението на Върховния. Следователно човек, който не е осведомен за Върховния, е принуден да наслаждава собствените си сетива, защото никой не може да спре да действува. Всички тези цели се постигат напълно чрез практикуване на Кршна съзнание.ТЕКСТ 3

арурукшор мунер йогам карма каранам
учйате йогарудхасйа тасйаива
шамах каранам учйате


арурукшох—който започва да се занимава с йога; мунех—на мъдреца; йогам—осморната йога система; карма—работа; каранам— средствата; учйате—е казано да бъде; йога—осморната йога; арудхасйа—на всеки, който е достигнал; тасйа—неговото; ева—несъмнено; шамах—спиране на всички материални дейности; каранам—средствата; учйате—се казва, че е

За този, който е неофит в осморната йога система, се казва, че работата е средството, а за този, който вече е напреднал в йога, се казва, че средството е прекратяването на всички материални дейности.

ПОЯСНЕНИЕ: Методът за свързване на човек с Върховния се нарича йога.Той може да бъде сравнен със стълба, която води към най- висша духовна реализация. Стълбата започва от най-ниското материално положение на живото същество и се издига до съвършената себереализация в чистия духовен живот. В зависимост от напредъка различните части на стълбата са познати под различни имена. Но като цяло стълбата се нарича йога и може да бъде разделена на три части: джнана-йога, дхйана-йога и бхакти-йога. Началото на стълбата се нарича йогарурукшу ниво, а последното й стъпало е известно като йогарудха.
Що се отнася до осморната йога система, началните опити на човек да се установи в медитация посредством регулиращите принципи на живот и практикуването на различни седящи пози (които са в известна степен физически упражнения), са считани за кармични материални дейности. Всички тези дейности водят до достигане на съвършено умствено равновесие за контролиране на сетивата. Когато някой се е усъвършенствувал в практикуването на техниката на медитацията, той прекратява всички дейности, които безпокоят ума му.
Обаче една Кршна осъзната личност още от самото начало е установена на платформата на медитацията, защото винаги мисли за Кршна. И понеже е ангажирана постоянно в служене на Кршна, тя е прекратила всички материални дейности.ТЕКСТ 4


йада хи нендрийартхешу на кармасв
анушаджджате сарва-санкалпа-саннйасй
йогарудхас тадочйате

йада—когато; хи—несъмнено; на—не; индрийа-артхешу—в сетивното наслаждение; на—никога; кармасу—в кармични дейности; анушаджджате—някой се ангажира по необходимост; сарва-сан- калпа—от всички материални желания; саннйасй—отреклият се; йога-арудхах—издигнати в мога; тада—-тогава; учйате—се казва, че е

Казва се, че една личност е напреднала в йога, когато вече е изоставила всички материални желания, не действува за сетивно наслаждение и не се ангажира в кармични дейности.

ПОЯСНЕНИЕ: Когато една личност е заета изцяло в трансцендентално любовно служене на Господа, тя е удовлетворена вътре в себе си и по този начин не се ангажира повече в сетивно наслаждение и кармични дейности. В противен случай човек е принуден да се заема с дейностите за сетивното наслаждение, тъй като не може да живее, без да върши нищо. Без Кршна съзнание той винаги ще търси егоистични дейности, насочени към удовлетворяването на самия него. Но една Кршна осъзната личност прави всичко за удовлетворяване на Кршна и по този начин става абсолютно непривързана към сетивното наслаждение. Човек, който няма такава реализация, трябва да се опитва механично да избягва материалните желания, докато се издигне до най-високото стъпало на йога стълбата.ТЕКСТ 5
уддхаред атманатманам натманам
авасадайет атмаива хй атмано бандхур
атмаива рипур атманах


уддхарет—човек трябва да се освободи; атмана—посредством ума; атманам—обусловената душа; на—никога; атманам—обусловената душа; авасадайет—въвежда в деградация; атма—ум; ева—несъмнено; хи—наистина; атманах—на обусловената душа; бандхух—приятел; атма—ум; ева—несъмнено; рипух—враг; атманах—на обусловената душа

Човек трябва да използува ума си, за да постигне освобождение, а не за да деградира. Умът е приятел на обусловената душа, но също и неин враг.

ПОЯСНЕНИЕ: Думата атма означава тяло, ум или душа в зависимост от различните обстоятелства. В йога системата умът и обусловената душа са особено важни. Тъй като умът заема централно място в йога техниката, тук думата атма се отнася до ума. Целта на йога системата е контрол над ума и освобождаване от привързаността към сетивните обекти. Тук се подчертава, че умът трябва да бъде трениран, за да освободи обусловената душа от блатото на незнанието. В материалното съществуване човек е подвластен на ума и сетивата. Всъщност чистата душа е оплетена в мрежата на материалния свят, защото умът е объркан от лъжливото его, което желае да господствува над материалната природа. Следователно умът трябва да се тренира така, че да не бъде привличан от блясъка на материалната природа. По този начин обусловената душа може да бъде спасена. Човек не трябва да деградира поради влечението си към сетивните обекти. Колкото повече е привличан от сетивните обекти, толкова повече той се заплита в материалното съществуване. Най- добрият начин човек да се освободи, е винаги да ангажира ума си в Кршна съзнание. Думата хи е използувана, за да подчертае това становище, т.е. човек трябва да се ангажира по този начин. Казано е още:
мана ева манушйанам каранам бандха-мокшайох
бандхайа вишайасанго муктйаи нирвишайам манах
„Причината за робството и освобождението на човека е неговият ум. Умът, който е погълнат от обектите на сетивата, става причина за робство, а умът, който не е привързан към тях, е причина за освобождение." (Амрта-бинду Упанишад 2) Следователно умът, който винаги се ангажира в Кршна съзнание, става причина за постигане на върховното освобождение.ТЕКСТ 6

бандхур атматманас тасйа йенатмаиватмана
джитах анатманас ту шатрутве
вартетатмаива шатру-ват

бандхух—приятел; атма—умът; атманах—на живото същество; тасйа—на него; йена—от когото; атма—умът; ева—несъмнено; атмана—от живото същество; джитах—победен; анатманах— за човек, който не е успял да контролира ума; ту—но; шатрутве—поради враждебност; вартета—остава; атма ева—самият ум; шатру-ват—като неприятел.

За човек, който е победил ума, умът е най-добрият приятел, но за този, който не е успял да победи ума, той остава неговият най-голям враг.

ПОЯСНЕНИЕ: Целта на практикуването на осморната йога е да се контролира умът, за да стане приятел в изпълнението мисията на човешкия живот. Без контрол над ума практикуването на йога (за показ) е просто губене на време. Този, който не може да контролира ума, живее постоянно с най-големия си враг и по такъв начин животът и мисията на живота му се провалят. Органически присъщата на живото същество позиция е да изпълнява заповедите на Върховния. Докато умът остава непобедим враг, човек е принуден да служи на заповедите на похотта, гнева, скъперничеството, илюзията и т.н. Но щом умът бъде победен, човек доброволно приема да спазва заповедите на Божествената Личност, която пребивава в сърцето на всеки като Параматма. Истинската йога техника включва среща с Параматма вътре в сърцето и следване на Нейните нареждания. Когато човек приеме Кршна съзнание, съвършеното отдаване на заповедите на Господа следва автоматично.ТЕКСТ 7

джитатманах прашантасйа параматма
самахитах шйтошна-сукха-духкхешу
татха манапаманайох

джита-атманах—за човек, който е победил ума си; прашантасйа—който е постигнал спокойствие посредством такъв контрол над ума; парама-атма—Свръхдушата; самахитах—постигнал напълно; шйта—в студ; ушна—горещина; сукха—щастие; духкхе- шу—и нещастие; татха—също; мана—в чест; апаманайох—и безчестие.

За този, който е победил ума, Свръхдушата е вече достигната, защото той е постигнал спокойствие. За такъв човек няма разлика между щастие и нещастие, топло и студено, чест и безчестие.

ПОЯСНЕНИЕ: В действителност всяко живо същество е предназначено да следва заповедите на Бога, Върховната Личност, който пребивава в сърцето на всеки като Параматма. Когато умът е заблуден от външната илюзорна енергия, човек се заплита в материални дейности. Следователно когато умът е контролиран чрез една от йога системите, трябва да приемем, че целта е постигната. Човек трябва да живее под върховно ръководство. Когато умът е установен върху по-висшата природа, човек няма друг избор, освен да следва заповедите на Върховния. Умът трябва да приеме по-висше ръководство и да го следва. Резултатът от контролирането на ума е, че човек автоматично следва заповедите на Параматма, или Свръх- душата. Понеже тази трансцендентална позиция се постига веднага от всеки, който е в Кршна съзнание, един преданоотдаден на Господа не е повлияван от двойственостите на материалното съществуване — щастие и нещастие, топло и студено и т.н. Това състояние всъщност е самадхипотапяне във Върховния.ТЕКСТ 8

джнана-виджнана-трптатма кута-стхо
виджитендрийах йукта итй учйате
йогй сама-лоштрашма-канчанах

джнана—чрез придобиване на знание; виджнана—и реализирано знание; трпта—удовлетворен; атма—едно живо същество; кута- стхах—духовно установена; виджита-индрийах—с контролирани сетива; йуктах—подготвен за себереализация; ити—по такъв начин; учйате—се казва; йогй—един мистик; сама—уравновесен; лоштра—камъчета; ашма—камък; канчанах—злато.

Една личност е установена в себереализацията и е наричана йогй [или мистик], когато е напълно удовлетворена благодарение на придобитото знание и постигнатата реализация. Такава личност е установена в трансценденталността и е себеконтролираща се. Тя гледа на всичко — на пясъка, на камъните и на златото — с еднакви очи.

ПОЯСНЕНИЕ: Теоретичното знание без реализация на Върховната Истина е безполезно. Това се посочва, както следва:
атах шрй-кршна-намади на бхавед
грахйам индрийаих. севонмукхе хи
джихвадау свайам ева спхуратй адах
Никой не може да разбере трансценденталната природа на името, формата, качествата и забавленията на Шрй Кршна посредством материално замърсените си сетива. Само когато човек е духовно пропит от трансценденталното служене на Господа, само тогава транс- ценденталното име, форма, качества и забавления на Господа се разкриват пред него." (Бхактирасамрта синдху 1.2.234)
Бхагавад-гйта е науката за Кршна съзнание. Никой не може да стане Кршна осъзнат само със светското знание. Човек трябва да има щастието да общува с личност, която е в чисто съзнание. Една Кршна осъзната личност е реализирала знание по милостта на Кршна, понеже Той е удовлетворен от чистото предано служене. Чрез реализиране на знание човек става съвършен. С помощта на трансценденталното знание той може да остане непоколебим в убежденията си, докато чрез чистото академично знание лесно може да бъде заблуден и смутен от очевидни противоречия. В действителност реализиралата се душа се себеконтролира, защото се е отдала на Кршна. Тя е трансцендентална, понеже няма нищо общо със светското знание. Светското образование и умствените спекулации, които за другите може да са злато, за такава личност нямат по-голяма стойност от пясъка и камъните.ТЕКСТ 9

сухрн-митрарй-удасина-
мадхйастха-двешйа-бандхушу садхушв
апи ча папешу сама-буддхир вишишйате

су-хрт—на доброжелателя по природа; митра—благодетели с привързаност; ари—врагове; удасйна—неутрални между воюващите страни; мадхйа-стха—посредници между воюващите страни; двешйа—завистливите; бандхушу—и роднините или доброжелателите; садхушу—за благочестивите; апи—както и; ча—и; папешу— за грешниците; сама-буддхих—като имат еднаква интелигентност; вишишйате—е много напреднал.

Една личност е считана за още по-напреднала, ако приема искрените доброжелатели, любещите я благодетели, неутралните, парламентьорите, завистливите, приятелите и враговете, грешниците и праведните по един и същ начин.ТЕКСТ 10

йоги йунджита сататам атманам рахаси
стхитах екакй йата-читтатма
нирашйр апариграхах

йогй—трансценденталист; йунджйта—трябва да се концентрира в Кршна съзнание; сататам—постоянно; атманам—той самият (с тяло, ум и себе); рахаси—на уединено място; стхитах—като е установен; екакй—усамотен; йата-читта-атма—винаги внимателен в ума си; нирашйх—без да бъде привличан от нищо друго; апариграхах—освободен от чувство за собственост.

Трансценденталистът винаги трябва да ангажира тялото си, ума си и себето единствено във връзка с Върховния. Той трябва да живее сам, на уединено място и винаги внимателно да контролира ума. Той трябва да е освободен от желания и чувство за собственост.

ПОЯСНЕНИЕ: Кршна може да бъде реализиран на различни нива: като Брахман, Параматма и Бога, Върховната Личност. Накратко, Кршна съзнание означава човек да бъде винаги зает в трансцендентално любовно служене на Господа. Що се отнася до личностите, които са привличани от безличностния Брахман или от локализираната Свръхдуша, те също са частично Кршна осъзнати, защото безличностният Брахман е духовното сияние на Кршна, а Свръхдушата е Неговата всепроникваща частична експанзия. Следователно имперсоналистът и медитиращият са косвено Кршна осъзнати. За най-издигнат трансценденталист се смята този, който е непосредствено Кршна осъзнат, защото такъв преданоотдаден знае какво означава Брахман и Параматма. Неговото знание за Абсолютната Истина е съвършено, докато имперсоналистът и медитиращият йогй са Кршна осъзнати по несъвършен начин.
Въпреки това тук на всички се препоръчва да бъдат постоянно ангажирани в съответните си занимания, за да достигнат рано или късно най-висшето съвършенство. Първото зъдължение на трансценденталиста е да задържа ума си винаги върху Кршна. Човек трябва винаги да мисли за Кршна и да не Го забравя нито за миг. Концентрацията на ума върху Върховния се нарича самадхи, или транс. За да може да концентрира ума си, човек трябва да бъде винаги усамотен и да избягва смущенията, идващи от външни обекти. Той трябва да бъде много внимателен: да приема благоприятните и да отхвърля неблагоприятните условия, които влияят на реализацията му. Човек трябва да бъде много решителен и да не се стреми към ненужни материални вещи, които ще го обвържат с чувството за собственост.
Всички тези съвършенства и предпазни мерки са налице, когато човек е зает непосредствено с Кршна съзнание, защото непосредствената заетост в Кршна съзнание означава себепожертвователност и отсъствие на възможност за материално притежание. Характеристиката, която Шрйла Рупа Госвамй дава на Кршна съзнание, е следната:
анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате
„Когато човек не е привързан към нищо и в същото време приема всяко нещо във връзка с Кршна, той е правилно установен по отношение на чувството за собственост. От друга страна, този, който се отказва от всички неща, без да знае за връзката им с Кршна, не е толкова съвършен в отречението си." (Бхакти-расамрта-синдху 2.255-256)
Една Кршна осъзната личност знае добре, че всичко принадлежи на Кршна и затова винаги е освободена от чувството за лично притежание. Тя не желае нищо за себе си. Тя знае как да приеме нещата, които са благоприятни за Кршна съзнание, и как да отхвърли неблагоприятните. Тя винаги остава настрана от материалните неща, защото винаги е трансцендентална. Тя е винаги усамотена, тъй като няма нищо общо с личности, които не са Кршна осъзнати. Следователно личността в Кршна съзнание е съвършен йогй.ТЕКСТ 11-12 пратиштхапйа стхирам асанам атманах
натй-уччхритам нати-нйчам чаиладжина-кушоттарам
татраикаграм манах кртва йата-читтендрийа-крийах
упавишйасане йунджйад йогам атма-вишуддхайе

шучау—на свято; деше—земя; пратиштхапйа—като постави; стхирам—стабилно; асанам—място; атманах—негово собствено; на—нито; ати—много; уччхритам—високо; на—нито; ати— много; нйчам—ниско; чаила-аджина—на мек плат и еленова кожа; куша—и трева куша; уттарам—като покрива; татра—след това; ека-аграм—с нечие внимание; манах—ума; кртва—да стане; йата-читта—като контролира ума; индрийа—сетива; крийах—и дейности; упавишйа—като седи; асане—на мястото; йунджйат— трябва да изпълнява; йогам—йога техника; атма—сърцето; ви- шуддхайе—за да пречисти.

За да практикува йога, човек трябва да отиде на уединено място, да постеле на земята трева куша, след това да я покрие с еленова кожа и мек плат. Мястото не трябва да бъде нито на високо, нито на ниско и трябва да е разположено в свята местност. Йогй трябва да седне в устойчива поза и да практикува йога, за да пречисти сърцето си, като контролира ума, сетивата и дейностите си и концентрира ума си в една точка.

ПОЯСНЕНИЕ: Под свято място тук се разбират местата за поклонение. В Индия йогите, трансценденталистите и преданоотдадените напускат домовете си и отиват да живеят на святи места, като Прайага, Матхура, Врндавана, Хршйкеша и Хардуор и да практикуват йога в усамотение, на места, където текат святи реки, като Йамуна и Ганг. Но често това е невъзможно, особено за западните хора. Така наричаните дружества по йога в големите градове може да са преуспяващи в извличането на материални изгоди, но никак не са подходящи за истинско практикуване на йога. Човек, който не се контролира и чийто ум е неспокоен, не може да практикува медитация. В Брхан-нарадййа Пурана се казва, че в Кали-йуга (настоящата йуга, т.е. епоха) най-доброто средство за постигане на духовна реализация е повтарянето на святото име на Господа, защото хората не живеят дълго, бавни са в духовната реализация и винаги са пълни с тревоги.
харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй ева настй ева настй ева гатир анйатха
„В тази епоха на конфликти и лицемерие единственото средство за спасение е повтарянето на святото име на Господа. Няма друг път. Няма друг път. Няма друг път."ТЕКСТ 13-14


самам кайа-шщю-гривам дхарайанн ачалам
стхирах сампрекшйа насикаграм
свам дишаш чанавалокайан
прашантатма вигата-бхйр брахмачари-врате
стхитах манах самйамйа
мач-читто йукта асйта мат-парах

самам—изправено; кайа—тяло; ширах—глава; грйвам—и врата; дхарайан—като държи; ачалам—неподвижно; стхирах—все пак; сампрекшйа—като гледа; насика—на носа; аграм—във върха; свам—собствения; дишах—на всички страни; ча—също; анавало- кайан—като не гледа; прашанта—невъзбуден; атма—ум; вигата- бхйх—освободен от страх; брахмачари-врате—в обет за въздържане от сексуален живот; стхитах—установен; манах—ум; сам- йамйа—като напълно се покорява; мат—на Мен (Кршна); чит- тах—като концентрира ума; йуктах—истинският йоги, асйта— трябва да постави; мат—Мен; парах—крайната цел.

Човек трябва да държи тялото, врата и главата си в права линия и да гледа неотклонно във върха на носа си. По този начин, със спокоен и подчинен ум, лишен от страх, напълно освободен от сексуален живот, той трябва да медитира върху Мен вътре в сърцето си и да Ме направи крайната цел на живота си.

ПОЯСНЕНИЕ: Целта на живота е да се разбере Кршна, който пребивава в сърцето на всяко живо същество като Параматма — четириръката Вишну форма. Йога методът се практикува, за да може човек да открие и види тази локализирана форма на Вишну — с никаква друга цел. Локализираното вишну-мурти е цялостно проявление на Кршна и се намира в сърцето на всеки. Човек, който не си е поставил за цел да реализира вишну-мурти, безполезно практикува мнима йога медитация и със сигурност си губи времето. Кршна е крайната цел на живота, а вишну-мурти, което се намира в сърцето на всяко живо същество, е целта на йога практиката. За да реализира това вишну-мурти в сърцето си, човек трябва да спазва пълно въздържание от сексуален живот. Следователно трябва да напусне дома си, да живее сам на уединено място и да остане там, както се споменава по-горе. Човек не може да се наслаждава ежедневно на сексуални отношения вкъщи или някъде другаде и да стане йогй, като посещава т. нар. курсове по йога. Той трябва да контролира ума си и да избягва всякакъв вид сетивни наслаждения, между които сексът е на първо място. В правилата за въздържане от сексуален живот, дадени от великия мъдрец Йаджнавалкйа, се казва:
кармана манаса вана сарвавастхасу сарвада
сарватра маитхуна-тйаго брахмачарйам прачакшате
„Обетът на брахмачарйа е предназначен да помогне на човек изцяло да се въздържа от сексуално наслаждение на практика, на думи и в ума си — по всяко време, при всички обстоятелства и навсякъде." Никой не може да изпълнява правилно дадена йога техника, ако се отдава на секс. Затова един брахмачарйа се обучава още от детството, когато все още няма познания за сексуалния живот. Когато децата навършат пет години, те биват изпращани в гуру-кула, т.е. в дома на духовния учител, който обучава момчетата в стриктно следване на брахмачарйа. Без тази техника никой не може да напредне в нито една йога, независимо дали дхйана, джнана или бхакти. Всички, които следват правилата и предписанията, дадени за семейния живот, и влизат в сексуални отношения само със съпругите си, като и тези отношения са ограничени, също са наричани брахмачарй. Такъв самоограничаващ се семеен брахмачарй може да бъде приет в бхакти школата, но не и в джнана и дхйана школите, които не приемат семейни брахмачарй. Те изискват пълно въздържание, без компромис. В бхакти школата, на един семеен брахмачарй се разрешава контролиран сексуален живот, защото култът на бхакти-йога е толкова могъщ, че човек автоматично загубва сексуалното влечение поради ангажирането си в по-висше служене на Господа. В Бхагавад-гйта (2.59) се казва:
вишайа винивартанте нирахарасйа дехинах
раса-варджам расо 'пй асйа парам дрштва нивартате
Докато другите са заставяни да се въздържат от сетивното наслаждение, преданоотдаденият на Господа се въздържа автоматично, поради наличието на по-висш вкус. Никой друг, освен преданоотдаденият, няма никаква информация за този по-висш вкус.
Вигата-бхйх. Човек не може да се освободи от чувството на страх, докато не стане напълно Кршна осъзнат. Една обусловена душа се страхува поради извратената си памет, защото е забравила вечната си връзка с Кршна. В Бхагаватам (11.2.37) се казва: бхайам двитй- йабхинивешатах сйад йшад апетасйа випарйайо 'смртих. Единствено Кршна съзнание може да освободи човек от всякакъв страх. Следователно само една Кршна осъзната личност може да практикува по съвършен начин. И тъй като крайната цел на йога техниката е да видим Господ вътре в нас, Кршна осъзнатата личност поначало е най-добрият от всички йогй. Принципите на йога системата, споменати тук, се различават от тези на популярните т. нар. йога общества.

ТЕКСТ 15


йунджанн евам садатманам йоги
нийата-манасах шантим нирвана-парамам
мат-самстхам адхигаччхати


йунджан—като практикува; евам—както се спомена по-горе; сада—постоянно; атманам—тяло, ум и душа; йогй— трансценденталистът-мистик; нийата-манасах—с регулиран ум; шантим—- спокойствие; нирвана-парамам—прекратяване на материалното съществуване; мат-самстхамдуховното небе (царството на Бога); адхигаччхати—наистина достига.

Когато практикува постоянен контрол над тялото, ума и дейностите, трансценденталистът-мистик, с регулиран ум, достига Божието царство [или обителта на Кршна] чрез прекратяване на материалното същестуване.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук добре се обяснява крайната цел на практикуването на йога. Йога техниката не е предназначена за придобиване на някакви материални удобства, а за прекратяване на цялото материално съществуване. Човек, който иска да подобри здравето си или мечтае за материално съвършенство, не е йогй, според Бхагавад-гйта. Нито пък прекратяването на материалното съществуване означава проникване в „пустотата", която е само мит. В творението на Господа никъде няма пустота. Напротив — прекратяването на материалното съществуване дава възможност на човека да влезе в духовното небе, в обителта на Господа. Обителта на Господа е описана ясно в Бхагавад-гйта като място, където няма нужда от слънце, луна или електричество. Всички планети в духовното царство са самоосветяващи се като Слънцето в материалното небе. Всичко се намира в царството на Бога, но духовното небе и планетите в него се наричат парам дхама, т.е. по-висши обители.
Един опитен йогй, достигнал съвършенство в разбирането на Господ Кршна, както ясно се казва тук от Самия Господ (мат-читтах, мат-парах, мат-стханам), може да постигне истински покой и най- накрая да достигне Неговата върховна обител Кршналока, известна като Голока Врндавана. В Брахма-самхита (5.37) ясно се казва: голока ева нивасатй акхилатма-бхутах — Господ винаги пребивава в обителта Си, която се нарича Голока. Посредством висшите Си духовни енергии Той е всепроникващият Брахман и локализираната Параматма. Никой не може да достигне духовното небе (Ваикунтха) или да влезе във вечната обител на Господа (Голока Врндавана), без правилно разбиране на Кршна и Неговата пълна експанзия, Вишну. Следователно личността, която работи в Кршна съзнание, е съвършеният йогй, защото умът й винаги е погълнат от дейности за Кршна (са вай манах кршна-падаравиндайох). От Ведите (Шветашватара Упанишад 3.8) също можем да научим: там ева видитвати мртйум emu — „Човек може да превъзмогне пътя на раждането и смъртта единствено чрез разбиране на Бога, Върховната Личност, Кршна." С други думи, съвършенството на йога системата е в постигането на освобождение от материалното съществуване, а не в някакво магично фокусничество или гимнастически чудеса, с които да се заблуждават хората.
ТЕКСТ 16


натй-ашнатас ту його 'сти на чаикантам
анашнатах на чати-свапна-шйласйа
джаграто наива чарджуна

на—никога; ати—твърде много; ашнатах—за всеки, който яде; ту—но; йогах—като се свързва с Върховния; асти—има; на— нито; ча—също; екантам—прекомерно; анашнатах—като се въздържа от ядене; на—нито; ча—също; ати—твърде много; свапна- шйлаейа—за всеки, който спи; джагратах—или човек, който остава до късно през нощта буден; на—нито; ева—винаги; ча—и; арджуна—о, Арджуна.

О, Арджуна, ако човек яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи достатъчно, не може да стане йогй.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук на йогите се препоръчва да регулират храненето и съня си. Да се яде твърде много, означава да се яде повече от необходимото, т.е. повече от това да останат тялото и душата заедно. Не е нужно хората да ядат животни, защото има достатъчно зърнени храни, зеленчуци, плодове и мляко. Според Бхагавад-гйта тези обикновени храни са в гуната на доброто. Храната, приготвена от убити животни, е за тези, които са в гуната на невежеството. Ония, които ядат животинска плът, пият, пушат и ядат храна, която не е предложена първо на Кршна, ще страдат поради греховни реакции, защото се хранят със замърсени неща. Бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат. Всеки, който яде за сетивно наслаждение или готви за себе си, без да предлага храната на Кршна, яде всъщност само грях. Човек, който яде грях и яде повече, отколкото му е отредено, не може да практикува йога съвършено. Най-добре е човек да яде само остатъците от храната, предложена на Кршна. Една Кршна осъзната личност не яде нищо, което не е предварително предложено на Кршна. Следователно само Кршна осъзнатата личност може да постигне съвършенство в практикуването на йога. Човек, който изкуствено се въздържа от ядене, като си изработва собствен метод за постене, не може да практикува йога. Кршна осъзнатата личност спазва постене, което се препоръчва в писанията. Тя нито пости, нито яде повече, отколкото й е нужно, и така е способна да практикува йога. Човек, който яде повече, отколкото му е необходимо, ще сънува много, докато спи, и затова ще трябва да спи повече от нужното. Човек не трябва да спи повече от шест часа в денонощието. Този, който спи повече от шест часа, със сигурност е повлиян от гуната на невежеството. Личност, която е в гуната на невежеството, е мързелива и склонна да спи много; тя не може да практикува йога.ТЕКСТ 17

йуктахара-вихарасйа йукта-чештасйа
кармасу йукта-свапнавабодхасйа
його бхавати духкха-ха

йукта—регулирано; ахара—ядене; вихарасйа—почивка; йукта— регулирано; чештасйа—за човек, който работи за поддържане; кармасу—в изпълнанието на дълга; йукта—регулиране; свапна- авабодхасйа—спане и будно състояние; йогах—практикуване на йога; бхавати—става; духкха-ха—намаляване на страданията.

Човек, който е регулиран в навиците си за ядене, спане, работа и почивка, може да намали всички материални страдания чрез практикуване на йога системата.

ПОЯСНЕНИЕ: Излишествата по отношение на яденето, спането, защитата и съвкуплението, които са нужди на тялото, могат да спрат напредъка на човек в практикуването на йога. Що се отнася до яденето, то може да бъде регулирано единствено когато човек свикне да яде само прасадам, т.е. посветена храна. Според Бхагавад-гйта (9.26), на Господ Кршна се предлагат зеленчуци, цветя, плодове, зърнени храни, мляко и т.н. По този начин една личност в Кршна съзнание автоматично свиква да не приема храна, която не е предназначена за хора, т.е. не е в гуната на доброто. Що се отнася до спането, една Кршна осъзната личност е винаги нащрек при изпълнение на задълженията си в Кршна съзнание и затова счита за голяма загуба всяка минута, пропиляна в сън. Авйартха-калатвам означава, че Кршна осъзнатата личност не може да търпи дори минута от живота си да не е заета в служене на Господа. Затова тя свежда съня си до минимум. Образец в това отношение е Шрйла Рупа Госвамй, който е бил непрекъснато зает в служене на Кршна и не е спял повече от два часа в денонощието, а понякога и по-малко. Тхакура Харидаса не е приемал прасадам и не е заспивал дори за миг, преди да е завършил ежедневното повтаряне с броеницата си, което е наброявало триста хиляди имена. Що се отнася до работата, една Кршна осъзната личност не прави нищо, което не е свързано с интереса на Кршна, и затова работата й е винаги регулирана и недокосната от сетивното наслаждение. Тъй като човек в Кршна съзнание няма никакво свободно време в материалистическия смисъл на думата, не може и да се говори за сетивно наслаждение. И понеже една Кршна осъзната личност е напълно регулирана във всичките си дейности — когато говори, спи и е будна, както и в останалите телесни дейности, — за нея няма материално страдание.
ТЕКСТ 18


йада винийатам читтам атманй
еваватиштхате ниспрхах сарва-камебхйо
йукта итй учйате тада


йада—когато; винийатам—специално дисциплинира; читтам— умът и дейностите му; атмани—в трансценденталността; ева—несъмнено; аватиштхате—се установява; ниспрхах—освободен от желание; сарва—за всички видове; камебхйах—материално сетивно наслаждение; йуктах—добре установен в йога; ити—по такъв начин; учйате—е казано, че трябва; тада—тогава

Когато един йогй чрез практикуване на йога дисциплинира дейностите на ума си и се установи в трансценденталността, освободен от всякакви материални желания, за него се казва, че е напълно установен в йога.

ПОЯСНЕНИЕ: За разлика от дейностите на обикновения човек дейностите на един йогй са характерни с това, че са напълно отстранени всички материални желания, от които сексуалното е най- силното. Един съвършен йогй толкова добре е дисциплинирал дейностите на ума си, че повече не е безпокоен от никакво материално желание. Това съвършено ниво може автоматично да се постигне от всички, които са в Кршна съзнание, както се посочва в Шрймад- Бхагаватам (9.4.18-20):
са вай манах кршна-падаравиндайор вачамси
ваикунтха-гунануварнане карау харер
мандира-марджанадишу шрутим
чакарачйута-сат-катходайе

мукунда-лингалайа-даршане дршау
тад-бхртйа-гатра-спарше 'нга-сангамам
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе
шрймат-туласйа расанам тад-арпите
падау харех кшетра-паданусарпане
широ хршйкеша-падабхивандане камам
ча дасйе на ту кама-камйай
йатхоттама-шлока-джанашрайа ратих
„Цар Амбарйша най-напред ангажира ума си в лотосовите крака на Господ Кршна; след това използуваше думите си, за да описва трансценденталните качества на Господа, ръцете си — за да чисти храма на Господа, ушите си — за да слуша за дейностите на Господа, очите си — за да гледа трансценденталните форми на Господа, тялото си — за да докосва телата на преданоотдадените, обонянието си — за да вдъхва аромата на лотосите, предложени на Господа, езика си — за да вкусва листата на туласй, предложени в лотосовите крака на Господа, краката си — за да отива до местата за поклонение и в храма на Господа, главата си — за да отдава почитания на Господа и желанията си — за да изпълни мисията на Господа. Всички тези трансцендентални дейности са напълно подходящи за един чист преданоотдаден."
Това трансцендентално ниво може да е субективно неизразимо за последователите на имперсонализма, но то е много лесно и практично за човек, който е в Кршна съзнание, както става ясно от описаните по-горе дейности на Махараджа Амбарйша. Ако умът не е установен върху лотосовите крака на Господа чрез постоянно помнене, тези трансцендентални ангажименти не са практични. По тази причина в преданото служене на Господа предписаните дейности се наричат арчана, или ангажиране на всички сетива в служене на Господа. Сетивата и умът изискват действия. Просто като ги потиска, човек няма да постигне практически резултат. Следователно за хората, особено за тези, които не са се отрекли от света, трансценденталното анагажиране на ума и сетивата, както е описано по-горе, е съвършеният метод за трансцендентални постижения, наричан в Бхагавад-гйта йукта.ТЕКСТ 19


иатха дипо нивата-стхо ненгате
сопама смрта йогино йата-читтасйа
йунджато йогам атманах

йатха—както; дйпах—една лампа; нивата-стхах—на завет; на— не; ингате—трепти; са—това; упама—сравнение; смрта—има пре вид; йогинах—на един йогй; йата-читтасйа—чийто ум е контролиран; йунджатах—постоянно зает; йогам—в медитация; атманах.—върху трансценденталността.

Както пламъкът на една лампа, поставена на завет, не трепва, така трансценденталнстът, чийто ум е контролиран, остава винаги устойчив в медитацията си върху трансценденталното себе.

ПОЯСНЕНИЕ: Една наистина Кршна осъзната личност, винаги потопена в трансценденталността в постоянна, несмущавана медитация върху своя обожаван Господ, е спокойна като пламъка на лампа, която е постоянно на завет.ТЕКСТ 20-23

йатропарамате читтам нируддхам йога-севайа йатра
чаиватманатманам пашйанн атмани тушйати

сукхам атйантикам йат тад буддхи-грахйам
атйндрийам ветти йатра на чаивайам
стхиташ чалати таттватах
йам лабдхва чапарам лабхам манйате
надхикам татах йасмин стхито на
духкхена гурунапи вичалйате
там видйад духкха-самйога-
вийогам йога-самджнитам

йатра—в това състояние на нещата, при което; упарамате— престава (защото човек чувствува трансцендентално щастие); читтам—умствени дейности; нируддхам—като се ограничава по отношение на материята; йога-севайа—чрез практикуване на йога; йатра—в която; ча—също; ева—несъмнено; атмана—-с чистия ум; атманам—себето; пашйан—като осъзнава положението на; атмани—в себето; тушйати—човек е удовлетворен; сукхам— щастие; атйантикам—върховния; йат—чийто; тат—това; буддхи—с разум; грахйам—достижимо; атйндрийам—трансцендентален; ветти—човек знае; йатра—в който; на—никога; ча—също; ева—несъмнено; айам—той; стхитах—установен; чалати—се движи; таттватах—от истината; йам—това, което; лабдхва— чрез достигане; ча—също; апарам—всяка друга; лабхам—печалба; манйате—се счита; на—никога; адхикам—повече; татах— отколкото това; йасмин—в което; стхитах—е установен; на—никога; духкхена—от страдания; гуруна апи—дори да е много трудно; вичалйате—е разтърсван; там—това; видйат—ти трябва да знаеш; духкха-самйога—за страдания от контакта с материята; ви-йогам—изкореняване; йога-самджнитам—наричано транс в йога.

В стадия на съвършенство, наречен транс, или самадхи, чрез практикуване на йога умът е напълно възпрян от материални умствени дейности. Това съвършенство се характеризира със способността човек да вижда себето с пречистен ум, да се радва и наслаждава на себето. В това положение човек е установен в безгранично тран- сцендентално щастие, реализирано посредством трансцендентални сетива. Установен по този начин, той никога не се отклонява от истината и веднъж постигнал това, мисли, че няма нищо по-велико за постигане. В тази позиция човек не се разколебава дори при много големи трудности. Това е истинско освобождение от всички страдания, породени от контакта с материята.

ПОЯСНЕНИЕ: Посредством практикуване на йога човек постепенно се освобождава от материалните си схващания. Това е основният принцип на йога. След това човек се установява в транс, или самадхи, което означава, че реализира Свръхдушата посредством тран- сценденталния ум и разум, без опасенията, които идват от идентифицирането на себето със Свръхсебето. Йога техниката в известна степен е изградена върху принципите на системата на Патанджали. Някои неавторитетни коментатори се опитват да идентифицират индивидуалната душа със Свръхдушата, а монистите мислят това за освобождение, но те не разбират истинската цел на йога системата на Патанджали. В тази система трансценденталното удоволствие не се отхвърля — монистите просто се страхуват да го приемат, за да не изложат на опасност теорията за единствеността. Двойствеността знание — знаещ не се приема от монистите, но трансценденталното удоволствие, постигано чрез трансценденталните сетива, се приема в този стих. Това също се потвърждава от Патанджали Муни, известния тълкувател на йога системата. Великият мъдрец заявява в своите Йога-сутри (3.34): пурушартха-шунйанам гунанам пратипраса- вах каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити.
Тази чити-шакти, или вътрешна енергия, е трансцендентална. Пурушартха означава материалната религиозност, икономическото развитие, сетивното наслаждение и накрая опитът на човек да стане едно с Върховния. Това „единство с Върховния" е наричано от монистите каивалйам. Но според Патанджали каивалйам е вътрешна, т.е. трансцендентална сила, с чиято помощ живото същество осъзнава органически присъщата си позиция. Господ Чаитанйа нарича това състояние на нещата чето-дарпана-марджанам, или изчистване на замърсеното огледало на ума. Това „изчистване" е в действителност освобождение, или бхава-маха-давагни-нирвапанам. Теорията за нирвана предварително приема този принцип. В Бхага-ватам (2.10.6) това се нарича сварупена вйавастхитих. а Бхагавад- гйта потвърждава същото в този стих.
След постигането на нирвана, т.е. прекратяването на материалните дейности, се проявяват духовните дейности, или преданото служене на Господа, познато като Кршна съзнание. Според думите на Бхагаватам сварупена вйавастхитих това е „истинският живот на живото същество". Майа, или илюзията, е състояние на духовния живот, замърсено от материалната зараза. Освобождението от материалната зараза не означава разрушаване на първоначалната, вечна позиция на живото същесто. Патанджали също приема това с думите каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити. Това чити-шакти, или трансцендентално наслаждение, е истинският живот. Същото се потвърждава във Веданта-сутра (1.1.12) с думите ананда-майо 'бхйасат. Това естествено трансцендентално наслаждение е крайната цел на йога и е лесно постижимо посредством изпълнението на предано служене, т.е. бхакти-йога. Бхакти-йога ще бъде подробно описана в седма глава на Бхагавад-гйта.
В йога системата, описана в тази глава, има два вида самадхи, които са наречени сампраджната-самадхи и асампраджната-самадхи. Когато някой се установи на трансцендентална позиция посредством различни философски проучвания, за него се казва, че е постигнал сампраджната-самадхи. На нивото сампраджната-самадхи човек няма отношение към светското наслаждение, защото е трансцендентален спрямо всяко щастие, което се изпитва чрез сетивата. Когато йогй се установи веднъж на тази трансцендентална позиция, никога не я напуска. Ако не може да достигне тази позиция, той се счита за неуспял в йога. Станалата известна в наши дни псевдо йога техника, която допуска различни сетивни наслаждения, е несъстоятелна. Един йогй, който не се въздържа от сексуален живот и упойващи средства, става за присмех. Дори тези йогй, които са привличани от сиддхите (съвършенствата) в процеса на йога, не са правилно установени. Ако йогйте се привличат от страничните продукти на йога, те не могат да достигнат съвършеното ниво, както се казва в този стих. Следователно личностите, които се отдават на показни гимнастически трикове или се стремят към сиддхи, трябва да знаят, че за тях целта на йога е загубена.
Най-добрата йога техника за тази епоха е Кршна съзнание и за нея няма препятствия. Една Кршна осъзната личност е толкова щастлива, когато изпълнява задълженията си, че не се стреми към никакво друго щастие. Има много пречки, особено в тази епоха на лицемерие, за практикуването на хатха-йога, дхйана-йога и джнана-йо- га, но няма такъв проблем при практикуването на карма-йога, т.е. бхакти-йога.
Докато материалното тяло съществува, човек трябва да удовлетворява нуждите му от ядене, спане, защита и съвкупляване. Но една личност, която е в чиста бхакти-йога, или Кршна съзнание, не възбужда сетивата си, когато посреща нуждите на тялото. Нещо повече, тя приема само необходимото за живот, като извлича възможно най-голяма изгода от лошата сделка и се наслаждава на трансцен- дентално щастие в Кршна съзнание. Такава личност е равнодушна към инцидентните събития — злополуки, болести, оскъдица, даже и смърт на особено близък роднина, — но е винаги готова да изпълнява задълженията си в Кршна съзнание, или бхакти-йога. Непредвидените обстоятелства никога не я отклоняват от дълга й. В Бхагавад- гйта (2.14) се казва: агамапайино 'нитйас тамс титикшасва бхарата. Тя понася всички случайни събития, защото знае, че те идват и си отиват и не влияят върху изпълнението на зъдълженията й. По този начин тя достига най-висшето съвършенство в практикуването на йога.ТЕКСТ 24

са нишчайена йоктавйо його 'нирвинна-четаса
санкалпа-прабхаван камамс тйактва сарван ашешатах
манасаивендрийа-грамам винийамйа самантатах

сах—това; нишчайена—с твърда решителност; йоктавйах—трябва да бъде практикувана; йогах—йога система; анирвинна-чета- са—без отклонение; санкалпа—умствени спекулации; прабхаван— родени от; каман—материални желания; тйактва—като изостави; сарван—всички; ашешатах—напълно; манаса—посредством ума; ева—несъмнено; индрийа-грамам—целият комплект от сетива; винийамйа—като регулира; самантатах—от всички страни.

Човек трябва да практикува йога с решителност и вяра и да не се отклонява от пътя. Той трябва напълно да изостави всички материални желания, родени от умствената спекулация, и така, с помощта на ума, да контролира всичките си сетива.

ПОЯСНЕНИЕ: Всеки, който практикува йога, трябва да бъде решителен и да следва техниката търпеливо, без да се отклонява. Той трябва да е сигурен в крайния успех, да следва пътя с голямо постоянство и да не се обезкуражава, ако успехът се бави. За този, който неотклонно следва техниката, успехът е сигурен. Във връзка с бхакти-йога Рупа Госвамй е казал:
утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато врттех шадбхир бхактих прасидхйати
„Човек може да изпълнява техниката на бхакти-йога успешно със сърце, пълно с ентусиазъм, с постоянство и решителност, като следва предписаните задължения в обществото на преданоотдадени и се ангажира напълно в дейностите в гуната на доброто." (Упадешамрта 3)
Що се отнася до решителността, човек трябва да следва примера на врабчето, което загубило яйцата си в океана. Едно врабче снася яйцата си на брега на океана, но вълните на големия океан отнасят яйцата му. Много натъжено, врабчето моли океана да му ги върне. Но океанът не обръща внимание на молбата му. Тогава врабчето решава да пресуши океана. То започва да пие вода с малката си човка и всички се присмиват на дръзката му решителност. Новината за постъпката на врабчето се разнася и накрая стига до Гаруда — гигантската птица, която носи на гърба си Господ Вишну. Гаруда е обхванат от състрадание към по-малкия си брат и идва да го види. Той е много доволен от решителността на малкото врабче и обещава да му помогне. Гаруда веднага помолва океана да върне яйцата, иначе той лично ще се заеме с работата на врабчето. Океанът се изплашва и връща яйцата. Така врабчето става щастливо по милостта на Гаруда.
По същия начин, практикуването на йога, и особено на бхакти- йога в Кршна съзнание, може да изглежда много трудно, но ако някой следва принципите с голяма решителност, сигурно е, че Господ ще му помогне, защото Той помага на тези, които сами си помагат.
ТЕКСТ 25

шанаих шанаир упарамед буддхйа
дхрти-грхитайа атма-самстхам манах
кртва на кинчид апи чинтайет

шанаих—постепенно; шанаих—стъпка по стъпка; упарамет—човек трябва да се въздържа; буддхйа—с помощта на разума; дхрти-грхйтайа—воден от убеждението; атма-самстхам—установен в транс; манах—ум; кртва—като прави; на—не; кинчит—нещо друго; а пи—дори; чинтайет—трябва да мислиш за

Постепенно, стъпка по стъпка, подкрепян от пълна увереност, човек трябва да се установи в транс посредством разума, а умът трябва да бъде установен единствено в себето и не трябва да мисли за нищо друго.
ПОЯСНЕНИЕ: С помощта на подходяща убеденост и разум човек трябва да прекрати постепенно сетивните дейности. Това се нарича пратйахара. Умът, който е контролиран с убеждение, медитация и въздържане от чувства, трябва да бъде установен в транс, т.е. сама- дхи. При това състояние вече няма опасност да бъдем въвлечени в контакт с материалната концепция за живота. С други думи, въпреки че човек е впримчен от материята поради това, че съществува материалното тяло, той не трябва да мисли за сетивно наслаждение. Човек не трябва да мисли за каквото и да е удоволствие, освен за удоволствието на Върховното Себе. Това състояние е лесно постижимо чрез непосредствено практикуване на Кршна съзнание.
ТЕКСТ 26

йато йато нишчалати манаш
чанчалам астхирам татас тато
нийамйаитад атманй ева вашам найет

йатах йатах—където и да; нишчалати—наистина се възбужда; манах—ума; чанчалам—трепкащ; астхирам—неустойчив; татах татах—оттам; нийамйа—като регулира; етат—това; атмани— в себето; ева—несъмнено; вашам—контрол; найет—трябва да покори

Където и да броди умът поради неустойчивата си и колеблива природа, човек трябва непременно да го отдръпва и да го връща под контрола на себето.

ПОЯСНЕНИЕ: По природа умът е трепкащ и неустойчив. Но себереализиралият се йогй трябва да контролира ума — не умът да контролира него. Този, който контролира ума (следователно и сетивата), е наричан госвамй, или свами, а този, който е под контрола на ума, се нарича го-даса, т.е. слуга на сетивата. Един госвамй познава границите на сетивното щастие. В трансценденталното сетивно щастие сетивата са заети в служене на Хршйкеша т.е. върховния господар на сетивата — Кршна. Служенето на Кршна с пречистени сетива се нарича Кршна съзнание. Това е начинът да се поставят сетивата под пълен контрол. И нещо повече, това е най-висшето съвършенство на всяка йога техника.ТЕКСТ 27

прашанта-манасам хй енам
йогинам сукхам уттамам упаити шанта-раджасам
брахма-бхутам акалмашам

прашанта—умиротворен, установен в лотосовите крака на Кршна; манасам—чийто ум; хи—несъмнено; енам—този; йогинам— йогй; сукхам—щастие; уттамам—най-висше; упаити—постига; шанта-раджасам—неговата страст е успокоена; брахма-бхутам— освобождение посредством идентифициране с Абсолюта; акалмашам— освободен от последиците на всички минали грехове.


Всеки йогй, чийто ум е фиксиран върху Мен, наистина постига най-висшето съвършенство на трансценденталното щастие. Той е отвъд гуната на страстта, като осъзнава качествената си идентичност с Върховния и по този начин се освобождава от всички последици на миналите си дела.

ПОЯСНЕНИЕ: Брахма-бхута е състояние на освобождение от материалното замърсяване и установяване на позицията на трансценденталното служене на Господа. Мад-бхактим лабхате-парам. (БГ 18.54) Човек не може да остане да съществува в качеството на Брах-ман, Абсолюта, докато умът му не се установи върху лотосовите крака на Господа. Са вай манах кршна-падаравиндайох. Да бъдем винаги заети в трансцендентално любовно служене на Господа, т.е. да останем в Кршна съзнание, на практика означава да се освободим от гуната на страстта и от цялото материално замърсяване.
ТЕКСТ 28
йунджанн евам садатманам йоги
вигата-калмашах сукхена брахма-самспаршам
атйантам сукхам ашнуте

йунджан—зает с практикуване на йога; евам—по такъв начин; сада—винаги; атманам—себето; йогй—човек, който общува с Върховното Себе; вигата—освободен от; калмашах—цялото материално замърсяване; сукхена—в трансцендентално щастие; брах-ма-самспаршам—е в постоянен контакт с. Върховния; атйантам— най-висше; сукхам—щастие; ашнуте—постига.

По този начин себеконтролиращият се йогй, който постоянно се ангажира с практикуване на йога, се освобождава от цялото материално замърсяване и достига най-висшето ниво на съвършеното щастие в трансценденталното любовно служене на Господа.

ПОЯСНЕНИЕ: Себереализация означава човек да разбере органически присъщата си позиция по отношение на Върховния. Индивидуалната душа е неделима частица от Върховния и нейната позиция е да Му отдава трансцендентално служене. Този трансцендентален контакт с Върховния се нарича брахма-самспарша.


ТЕКСТ 29

сарва-бхута-стхам атманам сарва-бхутани
чатмани йкшате йога-йуктатма
сарватра сама-даршанах


сарва-бхута-стхам—установен във всички същества; атманам— Свръхдушата; сарва—всички; бхутани—същества; ча—също; атмани—в себето; йкшате—наистина вижда; йога-йукта-атма—човек, който се съгласува в Кршна съзнание; сарватра—навсякъде; сама-даршанах—като вижда еднакво.

Един истински йогй съзира Мен във всички същества и вижда всяко същество в Мен. В действителност една себереализирала се личност вижда Мен, един и същ Върховен Господ, навсякъде.

ПОЯСНЕНИЕ: Един Кршна осъзнат йогй вижда по съвършен начин, защото вижда Кршна, Върховния, установен в сърцето на всеки като Свръхдуша (Параматма). Йшварах сарва-бхутанам хрд-деше 'рджуна тиштхати. Господ в аспекта си Параматма се намира както в сърцето на кучето, така и в сърцето на брахмана. Съвършеният йогй знае, че Господ е вечно трансцендентален и не е материално повлиян от присъствието Си в кучето или в брахмана. В това се състои върховният неутралитет на Господа. Индивидуалната душа също присъствува в индивидуалното сърце, но тя не е представена във всички сърца. Това е разликата между Свръхдушата и индивидуалната душа. И този, който не практикува йога, не може да я разбере. Една Кршна осъзната личност може да вижда Кршна както в сърцето на вярващия, така и в сърцето на невярващия. В смрти това се потвърждава по следния начин: атататвач ча матртвач ча атма хи парамо харих. Господ, който е източникът на всички същества, е като майка и поддръжник. Както майката се отнася еднакво към всичките си деца, така се отнася към всички същества и върховният баща (или майка). И по тази причина Свръхдушата винаги е във всяко живо същество. Външно всяко живо същество е установено в енергията на Господа. Както ще бъде обяснено в седма глава, Господ има главно две енергии — духовна (или по-висша) и материална (или по-низша). Живото същество, въпреки че е част от по-висшата енергия, е обусловено от по-низшата енергия. То е винаги в енергията на Господа. Всяко живо същество е установено в Него по един или друг начин. Един йогй вижда еднакво, защото разбира, че всички живи същества, въпреки различните им положения, които съответствуват на резултатите от кармичната им дейност, независимо от обстоятелствата остават слуги на Бога.
В материалната енергия живото същество служи на материалните сетива, а в духовната енергия то служи непосредствено на Върховния Господ. И в единия, и в другия случай живото същество е слуга на Бога. Една личност в Кршна съзнание вижда по съвършен начин еднаквостта на живите същества.
ТЕКСТ 30
йо мам пашйати сарватра сарвам
ча майи пашйати тасйахам на
пранашйами са ча ме на пранашйати

йах—който и да е; мам—Мен; пашйати—вижда; сарватра—навсякъде; сарвам—всичко; ча—и; майи—в Мен; пашйати—вижда; тасйа—за него; ахам—Аз; на—не; пранашйами—съм изчезнал; сах—той; ча—също; ме—за Мен; на—нито; пранашйати—е изгубен.

Човек, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен, никога няма да остане без Мен, нито пък Аз някога ще го изоставя.

ПОЯСНЕНИЕ: Една личност в Кршна съзнание със сигурност вижда Господ Кршна навсякъде и вижда всичко в Кршна. Може да ни се струва, че тя вижда отделните проявления на материалната природа, но всъщност във всеки момент тя е осъзната за Кршна и знае, че всичко е проявление на енергията на Кршна. Нищо не може да съществува без Кршна и Кршна е Господ на всичко. Това е основният принцип на Кршна съзнанието. Кршна съзнание е свързано с развиване на любов към Кршна — позиция, трансцендентална дори по отношение на материалното освобождение. На този етап на Кршна съзнание, отвъд себереализацията, преданоотдаденият става едно с Кршна, в смисъл, че Кршна става всичко за него и преданоотдаденият се изпълва с любов към Кршна. Тогава има интимна връзка между Господа и Неговия преданоотдаден. В това състояние живото същество никога не може да бъде унищожено, нито Божествената Личност изчезва някога от погледа на Своя преданоотдаден. Сливането с Кршна означава духовно разрушение. Един преданоотдаден не поема такъв риск. Затова в Брахма-самхита (5.38) се казва следното:
преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
„ Обожавам предвечния Господ, Говинда, който винаги е виждан от преданоотдадените, чиито очи са намазани с елея на любовта. Той е виждан във вечната Си форма на Шйамасундара, установена в сърцето на преданоотдадения."
На този етап Господ Кршна никога не изчезва от погледа на преданоотдадения, нито пък преданоотдаденият престава някога да вижда Господа. Това важи и за случая, когато един йогй вижда Господа като Параматма вътре в сърцето си. Такъв йогй се превръща в чист преданоотдаден и не иска да живее нито миг, без да вижда Господа вътре в себе си.ТЕКСТ 31

сарва-бхута-стхитам ио мам бхаджати
екатвам астхитах сарватха вартамано
 'пи са йогй майи вартате

сарва-бхута-стхитам—пребивава в сърцето на всеки; йах—човек, който; мам—на Мен; бхаджати—служи в преданост; екатвам—в единство; астхитах—установен; сарватха—във всяко отношение; варта-манах—като е установен; апи—въпреки; сах—той; йоги— транеценденталистът; майи—в Мен; вартате—остава

Един йогй, който обожава чрез служене Свръхдушата, защото знае, че Аз и Свръхдушата сме едно, винаги остава в Мен, при всички обстоятелства.

ПОЯСНЕНИЕ: Един йогй, който медитира върху Свръхдушата, вижда вътре в себе си пълната част на Кршна като Вишну — с четири ръце, в които държи раковина, диск, боздуган и лотос. Всеки йогй трябва да знае, че няма разлика между Вишну и Кршна. Кршна във формата Си на Свръхдуша се намира в сърцето на всеки. Още повече, няма разлика между безбройните Свръхдуши, представени в сърцата на безбройните живи същества. Няма разлика и между една Кршна осъзната личност, винаги ангажирана в трансцендентално любовно служене на Кршна, и един съвършен йогй, зает в медитация върху Свръхдушата. Един йогй в Кршна съзнание, въпреки че може да е зает с разнообразни дейности в материалното съществуване, остава винаги установен в Кршна. Това се потвърждава в Бхакти-расамрта-синдху (1.2.187) на Шрйла Рупа Госвамй: никхи- ласв апй авастхасу джйван-муктах са учйате. Преданоотдаденият на Господа, който винаги действува в Кршна съзнание, се освобождава автоматично. В Нарада-панчаратра това се потвърждава по следния начин:
дик-каладй-анаваччхинне кршне чето видхайа ча
тан-майо бхавати кшипрам джйво брахмани йоджайет
„Чрез съсредоточаване на вниманието върху трансценденталната форма на Кршна, който е всепроникващ и е отвъд времето и пространството, човек потъва в мисли за Него и така достига щастливото състояние на трансцендентално общуване с Него."
Кршна съзнание е най-висшето състояние на транс в практикуването на йога. Разбирането, че Кршна присъствува като Параматма в сърцето на всеки, прави един йогй безупречен. Ведите (Гопала-тапанй Упанишад 1.21) потвърждават по следния начин невъобразимото могъщество на Господа: еко 'пи сан бахудха йо 'вабхати — „Въпреки че Господ е един, Той присъствува в безброй сърца, сякаш е многоброен." Също така в смрти-шастра се казва:
ека ева паро вишнух сарва-вйапй на самшайах
аишварйад рупам екам ча сурйа-ват бахудхейате
Вишну е един и все пак е всепроникващ. Посредством Своето невъобразимо могъщество, въпреки формата Си на един, Той присъствува навсякъде, както слънцето се появява Едновременно на много места."ТЕКСТ 32


атмаупамйена сарватра самам пашйати
йо 'рджуна сукхам ва йади ва
духкхам са йогй парамо матах

атма—със своето себе; аупамйена—посредством сравняване; сарватра—навсякъде; самам—еднакво; пашйати—вижда; йах—той, който; арджуна—О, Арджуна; сукхам—щастие; ва—-или; йади— ако; ва—или; духкхам—нещастие; сах—такъв; йогй—трансценденталист; парамах—съвършен; матах—бива считан.

О, Арджуна! Този, който вижда еднаквост в себе си и във всички живи същества както в щастието, така и в нещастието им, е съвършен йогй.

ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който е Кршна осъзнат, е съвършен йогй. Той разбира щастието и нещастието на всеки със собствения си опит. Причината за нещастието на живото същество е, че то е забравило връзката си с Бога. А причината за щастието му — знанието, че Кршна е върховният наслаждаващ се на всички дейности на човешкото същество, че Той е владетелят на всички земи и планети и най-искреният приятел на всички живи същества. Съвършеният йогй знае, че живото същество, което е обусловено от гуните на материалната природа, е подвластно на тристранните материални страдания, защото е забравило връзката си с Кршна. И понеже в Кршна съзнание човек е щастлив, той се опитва да разпространява знанието за Кршна навсякъде. Тъй като съвършеният йогй се опитва да осведоми всеки за важността човек да стане Кршна осъзнат, той е най-добрият филантроп в света и най-скъпият слуга на Господа. На ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-крттамах. (БГ 18.69) С други думи, преданоотдаденият на Господа винаги се грижи за благополучието на всички живи същества и по този начин на практика гой е приятел на всеки. Той е най-добрият йогй, защото не желае съвършенство в йога само заради лична изгода. Той желае същото и за другите. Той не завижда на братята си — живите същества. В това се състои разликата между чистия преданоотдаден на Господа и един йогй, който се интересува единствено от личния си напредък. Един йогй, който се е оттеглил на уединено място, за да се отдаде на съвършена медитация, не е съвършен като преданоотдадения, който прави всичко възможно, за да насочи всеки човек към Кршна съзнание.ТЕКСТ 33


арджуна увача
йо 'йам йогас твайа проктах
самйена мадхусудана
етасйахам на пашйами
чанчалатват стхитим стхирам

арджунах увача—Арджуна каза; йах айам—тази система; йогах— мистицизъм; твайа—от Теб; проктах—описана; самйена—в общи линии; мадху-судана—о, убиец на демона Мадху; етасйа—от това; ахам—аз; на—не; пашйами—виждам; чанчалатват—поради това, че съм неспокоен; стхитим—положение; стхирам—устойчиво

Арджуна казва: „О, Мадхусудана, йога системата, която изложи накратко, ми изглежда неприложима и трудна, защото умът е неспокоен и неустойчив.

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих Аржуна отхвърля мистичната система, описана от Господ Кршна, като се започне от думите шучау деше и се стигне до йогй парамах, защото чувствува, че е неспособен да я следва. В настоящата епоха на Кали е невъзможно човек да напусне дома си и да отиде на усамотено място в планините или джунглите, за да практикува йога. Сегашната епоха се характеризира с ожесточена борба за съществуване в продължение на един много кратък живот. Хората не са сериозни по отношение на себереализацията, постигана по прост практически начин, а какво да говорим за трудната йога система, която регулира начина на живот, позата, в която седим, избора на място и непривързаността на ума към материални ангажименти. Като практичен човек, Арджуна преценява, че не може да следва тази йога система, въпреки че е благоприятно надарен в много отношения. Той произхожда от царски род и поради добрите си качества е високопоставена личност. Той е велик воин, благословен с дълъг живот, и в същото време е най-довереният приятел на Господ Кршна, Бога, Върховната Личност. Преди пет хиляди години Арджуна е имал много повече благоприятни условия, отколкото ние сега, и въпреки това той отказва да приеме тази йога система. В действителност никъде в историята не е отбелязано той някога да е практикувал тази йога. Затова тази система трябва да се счита за неприложима в епохата на Кали. Разбира се,-тя може да се практикува от неколцина рядко срещащи се личности, но за повечето хора това е невъзможно предложение. Ако преди пет хиляди години нещата са стояли по този начин, какво да говорим за днес. Всички, които имитират тази йога система в различните т. нар. школи и дружества, въпреки че са доволни, със сигурност си губят времето. Тези хора са напълно лишени от знание за желаната от тях цел.
ТЕКСТ 34

чанчалам хи манах кршна праматхи
балавад дрдхам тасйахам ниграхам
манйе вайор ива су-душкарам

чанчалам—трепкащ; хи—несъмнено; манах—ум; кршна—о, Кршна; праматхи—като възбужда; балават—силен; дрдхам— упорит; тасйа—него; ахам—аз; ниграхам—да подчини; манйе— мисля; вайох—на вятъра; ива—подобно; судушкарам—трудно

О, Кршна, умът е неспокоен, необуздан, упорит и много силен и аз мисля, че покоряването му е по-трудно от контролирането на вятъра.

ПОЯСНЕНИЕ: Умът е толкова силен и упорит, че понякога побеждава разума, въпреки че се предполага, че е подчинен на разума. Един земен човек, който трябва да се бори с толкова враждебни сили, със сигурност много трудно може да контролира ума. Някой може да установи изкуствено равновесие в ума, като се отнася по един и същ начин и към приятел, и към враг, но в края на краищата никой светски човек не може да направи това, защото то е по-трудно, отколкото-да се контролират поривите на силния вятър. Във ведическата литература (Катха Упанишад 1.3.3—4) се казва:
атманам ратхинам виддхи шарйрам ратхам ева ча
 буддхим ту саратхим виддхи манах праграхам
ева ча индрийани хайан ахур вишайамс тешу
го-чаран атмендрийа-мано-йуктам
бхоктетй ахур манйшинах
Индивидуалността е пътник в колесницата на материалното тяло, а разумът е този, който управлява колесницата. Умът е юздата, а сетивата са конете. По този начин себето се наслаждава или страда от общуването си с ума и сетивата. Това е мнението на великите мислители." Предполага се, че разумът управлява ума, но умът е толкова силен и упорит, че често той управлява разума, както се случва една остра инфекция да надвие лечебните свойства на лекарството. Силният ум може да бъде контролиран посредством йога техниката, но тя не е подходяща за светска личност като Арджуна. А какво да кажем за днешните хора? Сравнението, което се използува тук, е много подходящо — човек не може да спре поривите на вятъра, а още по-трудно е да победи необуздания ум. Най-лесният начин да се контролира ума е даден от Господ Чаитанйа: с голямо смирение да се повтаря Харе Кршна, великата мантра на освобождението. Предписаният метод е: са вай манах кршна-падаравиндайох — умът на човек трябва да бъде напълно завладян от мисли за Кршна. Само тогава няма да останат дейности, които да възбуждат ума.
ТЕКСТ 35

шрй-бхагаван увача
асамшайам маха-бахо мано дурниграхам чалам
абхйасена ту каунтейа ваирагйена ча грхйате

шрй-бхагаван увача—Божествената Личност каза; асамшайам— без съмнение; маха-бахо—о, силноръки; манах—умът; дурниграхам—трудно да се обуздае; чалам—като трепти; абхйасена—посредством техника; ту—но; каунтейа—о, сине на Кунтй; ваирагйена—с непривързаност; ча—също; грхйате—може да бъде така контролиран

Господ Шрй Кршна казва: „О, силноръки сине на Кунтй, несъмнено, много е трудно да се обуздае неспокойният ум, но това е възможно чрез практикуване на подходяща техника и чрез непривързаност.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна обяснява колко е трудно да се контролира ума и Божествената Личност се съгласява с него. Но в същото време Кршна заявява, че контролирането на ума е възможно чрез техника и непривързаност. Каква е тази техника? В настоящата епоха никой не може да спазва стриктните правила и предписания да живее на свято място, да концентрира ума си върху Свръхдушата, да обуздава сетивата и ума си, да се въздържа напълно от сексуален живот, да се усамоти и т.н. Що се отнася до Кршна съзнание, в него човек практикува девет вида предано служене на Господа. Първият и най-важният от тях е да се слуша за Кршна. Това е много мощен, трансцендентален метод за пречистване на ума от всички опасения. Колкото повече човек слуша за Кршна, толкова повече достига до просветление и непривързаност по отношение на всичко, което отклонява ума от Кршна. Чрез откъсване на ума от дейности, които не са посветени на Господа, човек може много лесно да се научи на ваирагйа. Ваирагйа означава непривързаност към материята и ангажиране на ума в духовни дейности. Безличностната духовна непривързаност е много по-трудна от привързването на ума към дейностите, посветени на Кршна. Това е практично, защото чрез слушане за Кршна човек автоматично се привързва към Върховния Дух. Такава привързаност се нарича парешанубхава, или духовно наслаждение. То е също като удовлетворението, което гладният изпитва от всяка погълната хапка храна. Колкото повече яде той, толкова по- голямо наслаждение и прилив на сили чувствува. По същия начин, когато изпълнява предано служене, човек изпитва трансцендентално удовлетворение и умът му се освобождава от привързаността си към материалните обекти. Това прилича на оздравяване в резултат на правилно провеждано лечение и подходяща диета. Да се слуша за трансценденталните дейности на Господ Кршна, е ефикасно лечение за лудия ум, а да се яде храна, която е предложена на Кршна, е подходяща диета за страдащия пациент. Това лечение е методът на Кршна съзнание.ТЕКСТ 36

асамиататмана иого душпрапа ити ме
матих. ваьийатмана ту йатата
шакйо 'ваптум упайатах

асамйата—необуздан; атмана—посредством ума; йогах—себереализация; душпрапах—трудно да се постигне; ити—по този начин; ме—Моето; матих—мнение; вашйа—контролиран; атмана—посредством ума; ту—но; йатата—докато се стреми; шакйах—практически; аваптум—да достигне; упайатах—с подходящи средства

За човек с необуздан ум себереалнзацнята е трудна задача. Но този, който контролира ума си и полага усилия по подходящ начин, със сигурност ще успее. Такова е Моето мнение.

ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, заявява, че този, който не приеме подходящо лечение, за да откъсне ума си от материалните занимания, трудно ще постигне успех в себереализацията. Да се опитваме да практикуваме йога, докато същевременно ангажираме ума си в материално наслаждение, е все едно да се опитваме да запалим огън, като изливаме вода върху него. Без контрол над ума практикуването на йога техниката е губене на време. Такъв йога спектакъл може да донесе някаква материална наслада, но е безполезен, когато става дума за духовна реализация. Следователно човек трябва да контролира ума си, като постоянно го ангажира в трансцендентално любовно служене на Господа. Докато човек не се ангажира в Кршна съзнание, не може да контролира ума си постоянно. Една Кршна осъзната личност достига резултатите на йога техниката, без да полага допълнително усилие, а човек, който практикува йога, не може да постигне успех, без да стане Кршна осъзнат.
ТЕКСТ 37

арджуна увача
айатих шраддхайопето йогач чалита-манасах
апрапйа йога-самсиддхим кам гатим кршна гаччхати

арджунах увача—Ардажуна каза; айатих—неуспелият трансценденталист; шраддхайа—с вятъра; упетах—зает; йогат—от мистична връзка; чалита—отклонил се; манасах—който има такъв ум; апрапйа—като не успява да достигне; йога-самсиддхим—най- висшето съвършенство в мистицизма; кам—което; гатим—предопределение; кршна—о, Кршна; гаччхати—достига

Арджуна казва: „О, Кршна, каква е съдбата на неуспелия трансценденталист, който отначало с вяра е поел пътя на себереализацнята, но по-късно го е изоставил поради склонност към светски живот и така не е постигнал съвършенство в мистицизма?

ПОЯСНЕНИЕ: Пътят на себереализацията, или мистицизма, е описан в Бхагавад-гйта. Основният път за постигане на себереализация е знанието, че живото същество не е това материално тяло, а нещо различно от него, и щастието му е във вечния живот, блаженство и знание, които са трансцендентални, отвъд тялото и ума. Човек може да търси себереализация по пътя на знанието, с практикуване на осморната йога система или посредством бхакти-йога. При всеки един от тези методи човек трябва да разбере органически присъщата на живото същество позиция, неговата връзка с Бога и дейностите, с помощта на които може да възстанови загубената връзка и да постигне най-висшата фаза на съвършенството — Кршна съзнание. Когато следва един от трите метода, човек със сигурност рано или късно ще достигне върховната цел. Това вече се потвърди от Господа във втора глава: дори малкото усилие по трансценденталния път дава голяма надежда за освобождение. От тези три начина пътят на бхакти-йога е особено подходящ за сегашната епоха, защото е най- директният метод за реализация на Бога. За да бъде напълно сигурен, Арджуна моли Кршна да потвърди предишното Си твърдение. Някой може искрено да приеме пътя на себереализацията, а процесът на култивиране на знание и практикуването на осморната йога система са обикновено много трудни за тази епоха. Следователно въпреки постоянните си усилия човек може да се провали по много причини. Преди всичко той може да не следва достатъчно сериозно метода. Да се следва трансценденталния път, означава в известна степен да се обяви война на илюзорната енергия. Когато някой се опитва да се измъкне от ноктите на илюзорната енергия, чрез различни изкушения тя прави опит да го провали. Обусловената душа е вече примамена от гуните на материалната енергия и възможността да бъде отново изкушена е много голяма, дори когато човек практикува трансцендентални техники. Това се нарича йогач чали- та-манасах — отклоняване от трансценденталния път. Арджуна е любопитен да разбере последиците от отклоняването по пътя на себереализацията.
ТЕКСТ 38

каччин нобхайа-вибхрашташ чхиннабхрам
ива нашйати апратиштхо маха-бахо
вимудхо брахманах патхи

каччит—дали; на—не; убхайа—и двете; вибхраштах—отклонени от; чхинна—разкъсан; абхрам—облак; ива—като; нашйати—загива; апратиштхах—без някакво положение; маха-бахо—о, силноръки Кршна; вимудхах—объркан; брахманах—трансценденталността; патхи—на пътя

О, силноръки Кршна, не е ли лишен от духовен и от материален успех този, който се обърка по пътя към трансценденталността? Не загива ли той като разкъсан облак, без позиция в нито една сфера?

ПОЯСНЕНИЕ: Има два пътя за напредък. Материалистите не се интересуват от трансценденталността. Те са заинтересувани повече от материалния напредък и икономическото развитие или от издигането до по-висшите планети чрез подходяща работа. Когато някой поеме пътя, който води към трансценденталността, той трябва да прекрати всички материални дейности и да жертвува всички форми на т. нар. „материално щастие". Ако един трансценденталист не успее, тогава за него се затварят и двата пътя. С други думи, той не може да се наслаждава нито на материално щастие, нито на духовен успех. Той няма положение и може да бъде сравнен с разкъсан облак. Понякога на небето от по-малък облак се отделя някаква част, за да се присъедини към по-големия облак. Но ако не може да се присъедини, тази част се отнася от вятъра и се изгубва някъде в необятното небе. Брахманах патхи е пътят на трансценденталната реализация, която се осъществява чрез осъзнаване на себето като духовно по своята същност, като частица, неразделно свързана с Върховния Господ, проявен като Брахман, Параматма и Бхагаван. Господ Шрй Кршна е най-пълното проявление на Върховната Абсолютна Истина и затова всеки, който се отдаде на Върховната Личност, е успяващ трансценденталист. Постигането на тази цел в живота посредством реализацията на Брахман и Параматма става след много, много раждания (бахунам джанманам анте). Следователно бхакти-йога, или Кршна съзнание, като най-пряк метод, е и най-добрият път за постигане на трансцендентална реализация.
ТЕКСТ 39

етан ме самшайам кршна чхеттум архасй
ашешатах твад-анйах самшайасйасйа
чхетта на хй упападйате


етат—това е; ме—моето; самшайам—съмнение; кршна—о, Кршна; чхеттум—да прогониш; архаси—умолявам Те; ашешатах— напълно; тват—освен Теб; анйах—друг; самшайасйа—за съмнение; асйа—това; чхетта—отстранява; на—никога; хи—несъмнено; упападйате—да бъде намерен

О, Кршна, това е моето съмнение и аз Те моля да го прогониш напълно, защото никой освен Теб не може да разруши това съмнение.

ПОЯСНЕНИЕ: Кршна съвършено познава миналото, настоящето и бъдещето. В началото на Бхагавад-гйта Господ казва, че всички живи същества са съществували като личности в миналото, съществуват като личности в настоящето и ще запазят индивидуалната си същност и в бъдещето, дори след освобождението от материалното оплитане. Така че Той изяснява въпроса за бъдещето на индивидуалното живо същество. Сега Арджуна иска да узнае бъдещето на един неуспял трансценденталист. Никой не е равен на Кршна и никой не е над Него и т.нар. велики мъдреци и философи, които са под властта на материалната природа, не могат да се сравняват с Него. Следователно мнението на Кршна е окончателният и пълен отговор, който разсейва всички съмнения, защото Кршна познава съвършено миналото, настоящето и бъдещето, а никой не познава Кршна. Само Кршна и Кршна осъзнатите преданоотдадени могат да разберат нещата такива, каквито са.ТЕКСТ 40

шрй-бхагаван увача

партха наивеха намутра винашас тасйа
видйате на хи калйана-крт кашчид дургатим мaмa гаччхати

шрй-бхагаван увача—Бог, Върховната Личност, каза; партха—о, сине на Пртха; на ева—никога не е така; иха—в този материален свят; на—никога; амутра—в следващия живот; винашах—причина за унищожаване; тасйа—неговата; видйате—съществува; на— никога; хи—несъмнено; калйана-крт—всеки, който е зает с благочестиви дейности; кашчит—всеки; дургатим—към деградация; мaмaМой приятелю; гаччхати—върви

Бог, Върховната Личност, казва: „ Сине на Пртха, един трансценденталист, който е зает с благочестиви дела, не претърпява провал нито в материалния, нито в духовния свят. Човек, който върши добро, Мой приятелю, никога не бива побеждаван от зло.

ПОЯСНЕНИЕ: В Шрймад-Бхагаватам (1.5.17) Шрй Нарада Муни дава следното напътствие на Вйасадева:
тйактва сва-дхармам чаранамбхуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади йатра
ква вабхадрам абхуд амушйа ким
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах
„Ако някой изостави всички материални планове и приеме изцяло подслона на Бога, Върховната Личност, никога няма да загуби или да деградира. От друга страна, този, който не е преданоотдаден, може да се отдаде напълно на предписаните си задължения и въпреки това да не спечели нищо." В материалните планове има много дейности, които или са предписани, или са традиционни. От един трансценденталист се очаква да изостави всички материални дейности е цел да постигне духовен напредък в живота (Кршна съзнание). Някой би могъл да възрази, че човек постига най-висшето съвършенство само ако извърви пътя на Кршна съзнание до края. А ако не успее да достигне това съвършено ниво, той губи и в материално, и в духовно отношение. Според писанията човек трябва да страда, ако не изпълнява предписаните си задължения. Следователно всеки, който не успее да изпълни трансценденталните дейности правилно, става подвластен на последиците. Бхагаватам уверява неуспелия трансценденталист, че не трябва да се безпокои. Дори ако е подчинен на последиците поради това, че не е изпълнил предписаните си задължения съвършено, той пак не губи, защото благоприятното Кршна съзнание никога няма да бъде забравено и веднъж ангажиран, той ще продължи да го развива, дори ако в следващия си живот се роди в по-нископоставено семейство. От друга страна, не е задължително човек, който стриктно следва единствено предписаните си задължения, без да е в Кршна съзнание, да постигне благоприятни резултати.
Казаното трябва да се разбира по следния начин. Човечеството може да бъде разделено на две части: на регулирана и нерегулирана. Едната живее, като следва регулиращите принципи, а другата води нерегулиран живот. Всички, които са се отдали единствено на животинско сетивно наслаждение, без знание за следващия си живот или духовното си спасение, принадлежат към нерегулираната част. Тези, които следват принципите на предписаните в писанията задължения, принадлежат към групата на регулираните. Всички, които водят нерегулиран живот, независимо от това, дали са цивилизовани или нецивилизовани, образовани или неграмотни, силни или слаби, са пълни с животински наклонности. Техните дейности никога не са благоприятни, защото докато удовлетворяват животинските си наклонности за ядене, спане, защита и съвкупление, те остават постоянно в материалното съществуване, което винаги е жалко. От друга страна, тези, които са регулирани от напътствията на писанията, и по този начин се издигат постепенно до Кршна съзнание, със сигурност напредват в живота.
Хората, които следват благоприятния път, могат да се разделят на три групи: (1) последователите, които се радват на материално благополучие; (2) хората, които се опитват окончателно да се освободят от материалното съществуване и (3) хората, които са преданоотда- дени в Кршна съзнание. Тези, които следват правилата и предписанията, за да достигнат материално щастие, от своя страна се делят на две категории: кармични работници и такива, които не желаят резултатите за сетивно наслаждение. Всички, които се стремят към кармичните резултати, за да се наслаждават сетивно, могат да достигнат по-висок стандарт на живот и дори по-висшите планети, но понеже не са постигнали освобождение от материалното съществуване, не следват истинския благоприятен път. Единствените благоприятни дейности са тези дейности, които водят човека до освобождение. Дейност, която не е насочена към окончателна себереализация или освобождение от материалното телесно схващане за живота, въобще не е благоприятна. Единствените благоприятни дейности са дейностите в Кршна съзнание и този, който доброволно приеме всякакви телесни неудобства, за да напредне по пътя на Кршна съзнание, може да бъде наречен трансценденталист, приел тежки въздържания. И понеже целта на осморната йога система е накрая да се реализира Кршна съзнание, тази техника също е благоприятна и човек, който отдава всичките си сили в тази посока, не трябва да се страхува от деградация.


ТЕКСТ 41

прапиа пуниа-кртам локан
ушитва шашватйх
самах шучйнам шрйматам гехе
йога-бхрашто 'бхиджайате


прапйа—след като достигне; пунйа-кртам—на всички, които са извършвали благочестиви дейности; локан—планети; ушитва— след като живее; шашватйх—много; самах—години; шучйнам— на благочестивите; шрй-матам—на преуспяващите; гехе—в дома; йога-бхраштах—човек, който е паднал от пътя на себереализацията; абхиджайате—се ражда.

Неуспелият йогй след много, много години, прекарани в наслаждение на планетите, където живеят благочестивите живи същества, се ражда в добродетелно или в богато аристократично семейство.

ПОЯСНЕНИЕ: Има два вида неуспели йогй: едните падат, след като са направили много малък напредък в йога, а другите падат след дълго практикуване на метода. Първите отиват на висшите планети, където се допускат само благочестивите живи същества. След продължителен живот там те се връщат обратно на тази планета, за да се родят в семейство на благочестиви брахмани ваишнави или в семейство на търговци-аристократи.
Истинската цел на йога техниката е да се постигне най-висшето съвършенство — Кршна съзнание, — както е обяснено в последния стих на тази глава. Но на ония, които не са достатъчно упорити и се провалят поради материалните изкушения, се позволява, по милостта на Господа, да използуват напълно материалните си склонности. След това те получават възможност да живеят заможно в благочестиви или аристократични семейства. Родените в такива семейства могат да се възползуват от благоприятните условия и да се опитат да се издигнат до пълно Кршна съзнание.ТЕКСТ 42

атха ва йогинам ева куле
бхавати дхиматам
етад дхи дурлабхатарам локе
джанма йад йдршам

атха ва—или; йогинам—-на учените трансценденталисти; ева—със сигурност; куле—в семейството; бхавати—се ражда; дхй-матам— на всички, които са надарени с голяма мъдрост; етат—това; хи— несъмнено; дурлабха-тарам—много рядко; локе—в този свят; джанма—раждане; йат—това, което; йдршам—като това

Или [ако не постигне успех след дълго практикуване на йога] се ражда в семейство на трансценденталисти, които несъмнено са велики в знанието. Такова раждане е истинска рядкост в този свят.

ПОЯСНЕНИЕ: Раждането в семейство на йогй или трансценденталисти, които са велики в знанието, е високо оценено тук, защото детето, родено в такова семейство, получава духовен импулс от самото начало на живота си. Това се отнася специално за децата, родени в семействата на ачарии и госвамй. Членовете на тези семейства, по силата на традициите, са много добре обучени и отдадени на Бога и затова стават духовни учители. В Индия има много такива фамилии на ачарии, но понастоящем те са деградирали поради недостатъчно възпитание и образование. По милостта на Бога обаче все още има семейства, които са възпитали поколения трансценденталисти. Несъмнено е голямо щастието да се роди човек в такова семейство. Що се отнася до моя духовен учител Ом Вишнупада Шрй Шрймад Бхактисиддханта Сарасватй Госвамй Махараджа и до моята смирена личност, и двамата, по милостта на Бога, имахме благоприятната възможност да се родим в такива семейства и бяхме обучавани в предано служене на Господа още от началото на живота си. По- късно ние се срещнахме по силата на трансценденталната система.
ТЕКСТ 43
татра там буддхи-самйогам лабхате
паурва-дехикам йатате на тато бхуйах
самсиддхау куру-нандана

татра—тогава; там—това; буддхи-самйогам—съживяване на съзнанието; лабхате—достига; паурва-дехикам—от предишното тяло; йатате—той се стреми; на—също; татах—след това; бхуйах—отново; самсиддхау—за съвършенство; куру-нандана—о, сине на Куру.

Когато получи такова раждане, той пробужда божественото си съзнание от предишния живот и отново се опитва да направи прогрес, за да достигне пълен успех, о, сине на Куру.

ПОЯСНЕНИЕ: Цар Бхарата, който се ражда в семейство на истински брахмана, е пример за добро раждане, подходящо за съживяване на трансценденталното съзнание от предишния живот. Той е бил император на света и по времето на неговото царуване земята е била известна сред полубоговете като Бхарата-варша. Преди това тя е била известна като Илаврта-варша. Императорът още твърде млад се отказва от трона, за да достигне духовно съвършенство, но не успява. В следващия си живот той се ражда в семейството на добър брахмана и е известен под името Джада Бхарата, защото живеел усамотено и не говорел с никого. По-късно цар Рахугана разпознава в него най-великия трансценденталист. От историята на неговия живот можем да разберем, че трансценденталните стремежи, или практикуването на йога, никога не са напразни. По милостта на Господа всеки трансценденталист отново и отново получава благоприятната възможност да постигне пълно съвършенство в Кршна съзнание.
ТЕКСТ 44

пурвабхйасена тенаива хрийате хй
авашо 'пи сах джиджнасур апи
йогасйа шабда-брахмативартате

пурва—предишен; абхйасена—посредством практикуване; тена— от това; ева—несъмнено; хрийате—се привлича; хи—със сигурност; авашах—автоматично; апи—също; сах—той; джиджнасух— любознателен; апи—дори; йогасйа—за йога; шабда-брахма—ритуалните принципи от писанията; ативартате—се издига над

По силата на божественото съзнание от предишния си живот той спонтанно е привлечен от принципите на йога, дори без да ги търси. Такъв любознателен трансценденталист стои винаги над ритуалните принципи на писанията.

ПОЯСНЕНИЕ: Напредналите йогй не се привличат от ритуалите на писанията, но автоматично са привлечени от принципите на йога, които могат да ги издигнат до пълно Кршна съзнание, най-висшето съвършенство в йога. В Шрймад Бхагаватам (3.33.7) се дава следното обяснение за такова незачитане на ведическите ритуали от страна на напредналите трансценденталисти:
ахо бата шва-пачо 'то гарййан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахманучур нама грнанти йе те
„О, мой Господи! Личностите, които повтарят святите имена на Твоя Светлост, са далеч-далеч по-напреднали в духовния живот, въпреки че може да са родени в семейства на кучеядци. Тези, които повтарят святите имена, без съмнение са изпълнили всички видове въздържания и жертвоприношения, къпали са се на всички святи места и са изучили всички писания."
Известен в тази връзка е примерът, даден от Господ Чаитанйа, който приема Тхакура Харидаса за един от най-авторитетните Си ученици. Въпреки че Тхакура Харидаса е роден в мюсюлманско семейство, Господ Чаитанйа го издига до поста на намачарйа, защото Тхакура Харидаса стриктно следвал принципа да повтаря всеки ден по триста хиляди святи имена на Господа: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И понеже повтаря святото име на Господа постоянно, очевидно е, че в предишния си живот е изпълнил всички ритуали, които са описани във Ведите и са познати като шабда-брахма. Ако човек не се е пречистил, не може да приеме принципите на Кршна съзнание, нито пък да повтаря святото име на Господа, Харе Кршна.ТЕКСТ 45


прайатнад йатаманас ту
йоги самшуддха-килбишах
анека-джанма-самсиддхас
тато йати парам гатим

прайатнат—посредством безкомпромисна практика; йатаманах —като се стреми; ту—и; йогй—такъв трансценденталист; самуддха—отмити; килбишах—всички негови грехове; анека—след много, много; джанма—раждания; самсиддхах—след като достигне съвършенство; татах—след това; йати—постига; парам—най- висшето; гатим—предназначение

Един йогй постига върховната цел, когато с искрено усилие се ангажира в по-нататъшен напредък, пречисти се от всички замърсявания и постигне съвършенство след много, много раждания за практикуване на йога.

ПОЯСНЕНИЕ: Личност, която е родена в благочестиво, аристократично или свято семейство, осъзнава, че това положение е благоприятно за практикуване на йога техника. Затова тя с решителност се захваща с незавършената си задача и по този начин напълно се пречиства от всички материални замърсявания. Накрая, когато се освободи от всички замърсявания, тя постига върховното съвършенство — Кршна съзнание. Кршна съзнание е съвършеното ниво на освобождаване от всички замърсявания. Това се потвърждава в Бхагавад-гйта (7.28):
йешам тв анта-гатам папам
джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
 бхаджанте мам дрдха-вратах
„След много, много раждания, през които е изпълнявал благочестиви дейности, когато е напълно освободен от всички замърсявания и от всички двойствености на илюзията, човек се заема с трансцендентално любовно служене на Господа."ТЕКСТ 46

тапасвибхйо 'дхико йоги джнанибхйо
 'пи мато 'дхиках кармибхйаш чадхико
йогй тасмад йогй бхаварджуна

тапас-вибхйах—от аскетите; адхиках—по-велик; йогй—йогй; джнанибхйах—отколкото мъдрия; апи—също; матах—считан; адхиках—по-велик; кармибхйах—от кармичните работници; ча— също; адхиках—по-велик; йогй—един йогй; тасмат—затова; йогй—трансценденталист; бхава—само стани; арджуна—о, Арджуна

Един йогй е по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик от кармичния работник. Затова, о, Арджуна, при всички обстоятелства бъди йогй.

ПОЯСНЕНИЕ: Когато говорим за йога, имаме пред вид свързването на съзнанието с Върховната Абсолютна Истина. Тази техника е назовавана по различни начини от различните практикуващи, в зависимост от приетия специфичен метод. Когато в процеса на свързване преобладават кармичните дейности, той е наричан карма-йога, когато преобладава емпиричното — джнана-йога, а когато преобладава отношението на преданост към Върховния Господ — бхакти- йога. Бхакти-йога, т.е. Кршна съзнание, е крайното съвършенство на всички видове йога, както ще бъде обяснено в следващия стих. Тук Господ е потвърдил превъзходството на йога, но не е споменал, че тя е по-добра от бхакти-йога. Бхакти-йога е пълно духовно знание и следователно нищо не я превъзхожда. Аскетизмът без знание за себето е несъвършен. Емпиричното знание без отдаване на Върховния Господ е също несъвършено. А кармичната дейност без Кршна съзнание е губене на време. Следователно най-високо оценената тук йога е бхакти-йога и това е заявено още по-ясно в следващия стих.ТЕКСТ 47

йогинам апи сарвешам
мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате
йо мам са ме йуктатамо матах


йогинам—на йогйте; апи—също; сарвешам—всички видове; мат-гатена—като пребивава в Мен и винаги мисли за Мен; антах-атмана—вътре в себе си; шраддха-ван—с пълна вяра; бхаджате—отдава трансцендентално любовно служене; йах—човек, който ; мам—на Мен (Върховния Господ); сах—той; ме—от Мен; йукта-тамах—най-великият йогй; матах—се приема

А от всички йогй този, който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е от мисли за Мен и Ми отдава трансцендентално любовно служене, е най-интимно свързан с Мен в йога и е най- издигнатият от всички. Това е Моето мнение.

ПОЯСНЕНИЕ: Думата бхаджате е важна тук. Бхаджате произлиза от корена бхадж, който се използува, когато става дума за служене. Английската дума „обожание" не може да се използува в същия смисъл, както бхадж. Обожание означава да се боготвори или да се показва уважение и внимание към достоен човек. Но служенето с любов и вяра е предназначено специално за Бога, Върховната Личност. Някой може да не обожава един почитан човек или полубог и да бъде наречен неучтив, но този, който пренебрегва служенето на Върховния Господ, не може да не бъде порицан напълно. Всяко живо същество е частица, неразделно свързана с Бота, Върховната Личност, и затова по природа е предназначено да служи на Върховния Господ. Ако се провали в служенето, живото същество пада. В Бхагаватам (11.5.3) това се потвърждава по следния начин:
йа ешам пурушам сакшад атма-прабхавам йшварам
на бхаджантй аваджанантй
стханад бхраштах патантй адхах
„Този, който не отдава служене и пренебрегва дълга си към пред-вечния Господ, източника на всички живи същества, със сигурност ще падне от органически присъщата си позиция."
В този стих отново се споменава думата бхаджантй. Следователно бхаджантй е приложима само по отношение на Върховния Господ, докато думата „обожание" може да се използува, когато става дума за полубоговете или някое друго обикновено живо същество. Думата бхаджантй, употребена в този стих на Шрймад-Бхагаватам, може да бъде намерена и в Бхагавад-гйта: аваджанантй мам му-дхах — „Само глупаците и негодниците се присмиват на Бога, Върховната Личност, Шрй Кршна." Такива глупаци се наемат да пишат коментари върху Бхагавад-гйта, без намерение да служат на Господа. Те не могат да направят разлика между думата бхаджантй и думата „обожание".
Всички видове йога техники кулминират в бхакти-йога. Те не са нищо друго, освен начини за достигане до точката на бхакти в бхакти-йога. Йога в действителност означава бхакти-йога. Всички други видове йога са за напредък към целта на бхакти-йога. От началото на карма-йога до края на бхакти-йога лежи дългият път на себереализацията. Карма-йога, или работата без кармични резултати, е началото на този път. Когато карма-йога премине в знание и отречение, нивото се нарича джнана-йога. Когато джнана-йога премине в медитация върху Свръхдушата посредством различни техники, и умът е съсредоточен върху Свръхдушата, това се нарича аштанга-йога. Когато някой се издигне над аштанга-йога и достигне до Бога, Върховната Личност, Кршна, това се нарича бхакти-йога, кулминацията. В действителност бхакти-йога е крайната цел, но за да я анализира основно, човек трябва да разбере другите видове йога. Следователно един йогй, който напредва, е на верния път към вечния успех. Този, който остава на определено ниво и не прави понататъшен прогрес, е наричан съответно карма-йогй, джнана-йогй, дхйана-йогй, раджа-йогй, хатха-йогй и т.н. Ако някой има достатъчно късмет да се издигне до нивото на бхакти-йога, трябва да се разбира, че той е над другите видове йога. Следователно Кршна съзнание е най-високото стъпало в йога. Точно както когато говорим за Хималаите, имаме пред вид най-високата планина в света, чийто най-висок връх, Монт Еверест, е считан за връхната точка.
По силата на огромен късмет, по пътя на бхакти-йога човек стига до Кршна съзнание, за да се установи правилно според указанията на Ведите. Един съвършен йогй концентрира вниманието си върху Кршна, който е наричан Шйамасундара. Цветът на Кршна наподобява цвета на облака, лотосовото Му лице сияе като слънце, дрехата Му блести, обшита със скъпоценности, а тялото Му е украсено с гирлянди от цветя. Ослепителният блясък, който осветява всички посоки, е Неговото великолепно сияние брахмаджйоти. Той инкарнира в различни форми като Рама, Нрсимха, Бараха и Кршна, Бог, Върховната Личност, и идва като човешко същество, като син на майка Иашода. Той е известен като Кршна, Говинда или Васудева. Той е съвършеното дете, съпруг, приятел и господар. Той е изпълнен с всички съвършенства и трансцендентални качества. Ако някой напълно осъзнава тези качества на Господа, той е най-висшият йогй.
Този етап на най-високо съвършенство в йога може да се постигне единствено с бхакти-йога, както се потвърждава в цялата ведическа литература:
йасйа деве пара бхактир йатха деве
татха гурау тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах
„Целият смисъл на ведическото знание се разкрива автоматично само на тези велики души, които имат безусловна вяра в Господа и в духовния учител." (Упанишад 6.23)
Бхактир асйа бхаджанам тад ихамутропадхи-наирасйенамуш- мин манах-калпанам, етад ева наишкармйам — „Бхакти означава предано служене на Господа, което е освободено от желание за материална изгода и в този, и в следващия живот. Освободен от тази си склонност, човек трябва изцяло да потопи ума в мисли за Върховния. В това се състои целта на наишкармйа." (Гопала-тапанй Упанишад 1.15)

Това са някои от начините за практикуване на бхакти, т.е. Кршна съзнание — най-висшето, съвършено стъпало в йога системата.


Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху шеста глава
на Шрймад Бхагавад-гйта, озаглавена „Дхйана-йога".


Дхйана е 7-мия етап от 8-та йога(път). След нея е само Самадхи("транс на очакване").
Дхйана е асоциирана с Джнана(Гяна)-йога, йогата на Мъдрост от Медитиращото Съзерцаване на Безличностният Брахман. Дхайна(Дхйан) е дало наименованието на Дзен(будхизма).