понеделник, 5 април 2010 г.

ГЛАВА 7 : Знание за Абсолюта

СЕДМА ГЛАВА
Знание за Абсолюта

 
ТЕКСТ 1
шрй-бхагаван увача
майй асакта-манах партха йогам
йунджан мад-ашрайах асамшайам
самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрну

шрй-бхагаван увача—Върховният Бог каза; майи—към Мен; асакта-манах—привързан ум; партха—о, сине на Пртха; йогам—себереализация; йунджан—като практикува; мат-ашрайах—със знание за Мен (Кршна съзнание); асамшайам—без съмнание; самаграм—напълно; мам—Мен; йатха—как; джнасйаси—ти можеш да знаеш; тат—-това; шрну—опитай се да чуеш

Бог, Върховната Личност, казва: „ Сега чуй, о, сине на Пртха, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за Мен, с ум, насочен към Мен, можеш изцяло да Ме опознаеш, освободен от съмнения.

ПОЯСНЕНИЕ: В настоящата глава на Бхагавад-гйта се дава пълно описание на същността на Кршна съзнание. Кршна притежава всички съвършенства и тук е описано как ги проявява. В тази глава са описани четирите групи щастливи хора, които се привързват към Кршна, и четирите групи нещастни хора, които никога не приемат Кршна.
В първите шест глави на Бхагавад-гйта живото същество се описва като нематериална духовна душа, която е способна да се издигне до себереализацията посредством различни видове йога. В края на шеста глава се казва ясно, че устойчивата концентрация на ума върху Кршна, с други думи, Кршна съзнание, е най-висшата йога. Чрез концентриране на ума върху Кршна човек е в състояние да опознае напълно Абсолютната Истина. Това не е възможно по никакъв друг начин. Постигането на безличностното брахмаджйоти и реализирането на локализираната Параматма не дават пълно знание за Абсолютната Истина. Пълното и научно знание е Кршна и затова всичко се разкрива на личността в Кршна съзнание. В пълно Кршна съзнание човек проумява, че Кршна е окончателното знание, отвъд всяко съмнение. Различните видове йога са само стъпала по пътя към Кршна съзнание. Този, който се заеме непосредствено с Кршна съзнание, автоматично узнава всичко за брахмаджйоти и Параматма. Чрез практикуването на йога метода на Кршна съзнание човек може да опознае напълно Абсолютната Истина, живите същества, материалната природа и техните проявления и принадлежности.
Следователно човек трябва да започне да практикува йога по начина, който е посочен в последния стих на шеста глава. Да се концентрира умът върху Кршна, Върховния, е възможно посредством предписаното предано служене, изпълнявано по девет различни начина, измежду които шраванам е първият и най-важният. Ето защо Господ казва на Арджуна: тан чхрну — „Чуй от Мен." Никой не може да бъде по-голям авторитет от Кршна и затова посредством слушане от Него човек получава особено благоприятната възможност да стане съвършено Кршна осъзната личност. Следователно човек трябва да получава знание направо от Кршна или от чист преданоотдаден, а не от непреданоотдаден, надут с академичното си образование.
В Шрймад-Бхагаватам този метод за разбиране на Кршна, Бога, Върховната Личност, Абсолютната Истина, се описва във втора глава на Първа песен по следния начин:
шрнватам сва-катхах кршнах
пунйа-шравана-кйртанах хрдй антах-стхо
 хй абхадрани видхуноти сухрт сатам
нашта-прайешв абхадрешу нитйам
бхагавата-севайа бхагаватй уттама-йллоке
бхактир бхавати наиштхикй
тада раджас-тамо-бхавах
кама-лобхадайаш на йе чета етаир
анавиддхам стхитам саттве прасйдати
евам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнанам
мукта-сангасйа джайате
бхидйате хрдайа-грантхиш
чхидйанте сарва-самшайах кшййанте
часйа кармани дршта еватманйшваре
„Да се слуша за Кршна от ведическата литература или непосредствено от Него, като се чете Бхагавад-гйта, е благочестива дейност. И за този, който слуша за Кршна, Господ Кршна, който пребивава в сърцето на всеки, действува като най-добронамерен приятел. Той пречиства преданоотдадения, който непрестанно слуша за Него. По този начин преданоотдаденият по естествен път развива заспалото си трансцендентално знание. Колкото повече слуша за Кршна от Бхагаватам и от преданоотдадените, толкова по-установен става той в преданото служене на Господа. С развитието на преданото служене човек се освобождава от гуните на страстта и невежеството и по такъв начин материалната похот и скъперничеството постепенно намаляват. Когато тази мръсотия бъде изчистена, кандидатът се установявя в позицията на пречистеното добро, преданото служене му вдъхва живот и той разбира науката за Бога напълно. Така бхакти- йога разсича здравия възел на материалната привързаност и прави човека способен да достигне веднага до нивото на асамшайам самаграм, разбирането на Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност." (ШБ 1.2.17-21)
Следователно само чрез слушане от Кршна или от Негов преданоотдаден в Кршна съзнание човек може да разбере науката за Кршна.ТЕКСТ 2


джнанам те 'хам са-виджнанам
идам вакшйамй ашешатах йадж
джнатва неха бхуйо 'нйадж
джнатавйам авашишйате


джнанам—феноменално знание; те—на теб; ахам—Аз; са—с; ви-джнанам—божествено знание; идам—това; вакшйамй—ще обясня; ашешатах—напълно; йат—което; джнатва—като знае; на—не; иха—в този свят; бхуйах—по-нататък; анйат—нищо повече; джнатавйам—за изучаване; авашишйате—остава.

Сега подробно ще изложа пред теб това феноменално и божествено знание. И когато го разбереш, няма да ти остане нищо повече за научаване.

ПОЯСНЕНИЕ: Пълното знание включва знание за феноменалния свят, за духа отвъд него и за източника на двете. Това е трансцендентално знание. Господ иска да обясни тази познавателна система, защото Арджуна е Негов доверен приятел и преданоотдаден. В началото на четвърта глава Господ обяснява, че пълно знание може да се получи единствено от Негов преданоотдаден, който принадлежи към ученическата последователност, водеща началото си непосредствено от Него. Тук това се потвърждава още веднъж. Човек трябва да бъде достатъчно интелигентен, за да разбере първоизточника на цялото знание, който е причината на всички причини и единственият обект на медитация във всички йога техники. Когато разбере причината на всички причини, човек знае всичко, което може да бъде узнато; за него не остават неизвестни неща. Във Ведите (Мундака Упанишад 1.3) се казва: касмин бхагаво виджнате сарвам идам виджнатам бхавати.ТЕКСТ 3

манушйанам сахасрешу кашчид
йатати сиддхайе йататам апи
сиддханам кашчин мам ветти таттватах

манушйанам—от хората; сахасрешу—измежду много хиляди; кашчит—някой; йатати—сe стреми; сиддхайе—към съвършенство; йататам—от всички, които се стремят по този начин; апи— наистина; сиддханам—от всички, които са достигнали съвършенство; кашчит—някой; мам—Мен; ветти—наистина познава; таттватах—в действителност.

Измежду хилядите човешки същества едно може би се стреми към съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да Ме познава.

ПОЯСНЕНИЕ: Има различни хора и сред многото хиляди може би има някой, който се интересува от трансцендентална реализация достатъчно, за да се опита да научи какво е себето, тялото и Абсолютната Истина. Обикновено хората са заети с животинските си наклонности да ядат, да спят, да се защитават и да се съвкупляват и рядко ще се намери някой, който да се интересува от трансцендентално знание. Първите шест глави на Бхагавад-гйта са предназначени за тези, които се интересуват от трансценденталното знание, от разбирането на себето, Свръхсебето, техниката за постигане на реализация чрез джнана-йога и дхйана-йога и разграничаването на себето от материята. Обаче Кршна може да бъде опознат само от личностите в Кршна съзнание. Останалите трансценденталисти могат да постигнат реализация в безличностния Брахман, което е по- лесно от разбирането на Кршна. Кршна е Върховната Личност, но в същото време е отвъд знанието за Брахман и Параматма. Йогите и джнанйте се объркват в опитите си да разберат Кршна. Въпреки че най-великият сред имперсоналистите, Шрйпада Шанкарачарйа, признава в своя коментар към Гйта, че Кршна е Бог, Върховната Личност, последователите му не приемат Кршна, защото е много трудно да бъде разбран Кршна — дори от човек, който е постигнал трансценденталната реализация на безличностния Брахман.
Кршна е Бог, Върховната Личност, причината на всички причини, предвечният Господ Говинда. Йшварах парамах кршнах сач- чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам. Много е трудно за човек, който не е преданоотдаден, да опознае Кршна. Въпреки че непреданоотдадените твърдят, че пътят на бхакти, т.е. преданото служене, е много лесен, те не могат да го следват. Ако пътят на бхакти е толкова лесен, както заявяват непреданоотдадените, защо те приемат трудния път? Всъщност пътят на бхакти-йога не е лесен. Т. нар. „път на бхакти", следван от неавторитетни личности без знание за бхакти, може да е лесен, но когато бхакти-йога се практикува наистина според правилата, всички учени мислители и философи отпадат от пътя. Шрйла Рупа Госвамй пише в своята Бхакти-расамрта-синдху (1.2.101):
шрути-смрти-пуранади- панчаратра-видхим вина
аикантикй харер бхактир утпатайаива калпате
„Преданото служене на Господа, което пренебрегва авторитета на ведическите писания, като Упанишадите, Пураните и Нарада-пан- чаратра, е просто ненужен смут в обществото."
На имперсоналиста, реализирал Брахман, и йогй, реализирал Параматма, не им е възможно да разберат Кршна, Бога, Върховната Личност, като син на майка Йашода или като колесничар на Арджуна. Дори великите полубогове понякога се объркват по отношение на Кршна (мухйанти йат сурайах). Мам ту веда на кашчана — „Никой не Ме познава такъв, какъвто съм" — казва Господ. И ако някой наистина Го познава, са махатма су-дурлабхах — „Такава велика душа се среща много рядко." Следователно докато човек не започне да практикува предано служене на Господа, не може да опознае Кршна такъв, какъвто е (таттватах), въпреки че може да е голям учен или философ. Само чистите преданоотдадени могат да научат нещо за невъобразимите трансцендентални качества на Кршна, за причината на всички причини, за Неговото всемо- гъщество и съвършенство, за Неговото богатство, слава, сила, красота, знание и отречение, тъй като Кршна е настроен благоприятно към преданоотдадените Си. Това е последният етап на Брахман реализацията и само преданоотдадените могат да разберат Кршна такъв, какъвто е. Ето защо се казва:
атах шрй-кршна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам ева спхуратй адах
„Никой не може да разбере Кршна такъв, какъвто е, с помощта на притъпените си материални сетива. Но Той Сам се разкрива пред преданоотдадените Си, удовлетворен от трансценденталното любовно служене, което те Му отдават." (Бхакти-расамрта-синдху 1.2.234)
ТЕКСТ 4

бхумир апо 'нало вайух кхам
мано буддхир ева ча аханкара
итййам ме бхинна пракртир аштадха


бхумих—земя; апах—вода; аналах—огън; вайух—въздух; кхам— етер; манах—ум; буддхих—разум; ева—несъмнено; ча—и; ахан- карах—фалшиво его; ити—по такъв начин; ийам—всички тези; ме—Мои; бхинна—отделени; пракртих—енергии; аштадха— осем на брой

Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его — всички тези осем елемента са Мои отделени материални енергии.

ПОЯСНЕНИЕ: Науката за Бога анализира Неговата присъща позиция и различните Му енергии. Материалната природа се нарича пракрти, т.е. енергия на Господа в различните Му пуруша инкарнации (експанзии), както се описват в Сатвата-тантра:
вишнос ту трйни рупани пурушакхйанй атхо
видух екам ту махатах сраштр двитййам
тв анда-самстхитам тртййам сарва-бхута-стхам
тани джнатва вимучйате
„За целите на материалното творение пълната експанзия на Господ Кршна приема три Вишну форми. Първата, Маха-Вишну, създава цялата материална енергия, известна като махат-таттва. Втората, Гарбходакашайй Вишну, влиза във всички вселени, за да създаде разнообразието във всяка от тях. Третата, Кшйродакашайй Вишну, се разпространява във всички вселени като всепроникващата Свръх-душа и е позната като Параматма. Тя присъствува дори и в атомите. Всеки, който познава тези три форми на Вишну, може да се освободи от материалното оплитане."
Този материален свят е временно проявление на една от енергиите на Господа. Всички дейности в материалния свят са управлявани от тези три Вишну експанзии на Господ Кршна. Тези пуруша се наричат инкарнации. Обикновено когато някой не знае науката за Бога (Кршна), допуска, че материалният свят е създаден за наслаждение на живите същества и че те са пуруша — причинители, контрольори и наслаждаващи се на материалната енергия. Според Бхагавад- гйта това атеистично заключение е лъжливо. В стиха, който обсъждаме, се казва, че Кршна е първоначалната причина на материалното проявление. Шрймад-Бхагаватам също го потвърждава. Елементите на материалното проявление са отделени енергии на Господа. Дори брахмаджйоти, което е крайната цел на имперсоналистите, е духовна енергия, проявена в духовното небе. В брахмаджйоти не съществува духовното разнообразие на Ваикунтхалока, но един им- персоналист приема това брахмаджйоти за крайната и вечна цел. Параматма проявлението е също временен, всепроникващ аспект на Кшйродакашайй Вишну. Параматма проявлението не е вечно в духовния свят. Фактически Абсолютната Истина е Бог, Върховната Личност, Кршна. Той е личността, която е пълна с всички енергии, и притежава различни отделени и вътрешни енергии.
В материалната енергия има осем основни проявления, както беше споменато по-горе. От тях първите пет — земя, вода, огън въздух и небе — са наречени груби, или колосални елементи, към които спадат и петте обекта на сетивата. Те са проявления на материалния звук, допир, форма, вкус и мирис. Материалната наука обхваща единствено тези десет елемента. Останалите три елемента, а именно ум, разум и лъжливото его, са пренебрегвани от материалистите. Философите, които се занимават с умствени дейности, също не са съвършени в знанието, защото не познават първоизточника — Кршна. Лъжливото его — „Аз съм" и „Това е мое", основен принцип на материалното съществуване — включва десет сетивни органа за материални дейности. Разумът се отнася до цялото материално творение, което се нарича махат-таттва. И така, от осемте отделени енергии на Господа се проявяват двадесет и четирите елемента на материалния свят. Те са предмет на атеистичната санкхйа философия. Тези елементи първоначално са възникнали от енергиите на Кршна и са отделени от Него, но атеистите санкхйа философи, с беден запас от знание, не познават Кршна като причината на всички причини. Предметът, обсъждан в санкхйа философията, е само проявлението на външната енергия на Кршна, както то се описва в Бхагавад-гйта.ТЕКСТ 5

апарейам итас me анйам
пракртим виддхи ме
парам джйва-бхутам маха-бахо
йайедам дхарйате джагат

апара—по-низша; ийам—тази; итах—освен това; ту—но; анйам—друга; пракртим—енергия; виддхи—просто се опитай да разбереш; ме—Моята; парам—по-висша; джйва-бхутам—която включва живите същества; маха-бахо—о, силноръки; йайа—от когото; идам—тази; дхарйате—се употребява или експлоатира; джагат—материалния сват.

Освен тези материални енергии, о, силноръки Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-низшата материална природа.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук ясно се посочва, че живите същества принадлежат към по-висшата природа (или енергия) на Върховния Господ. По-низшата енергия е материя, проявена в различните елементи — земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его. И двете форми на материалната природа — грубата (земя и т.н.) и фината (ум и т.н.) — са продукти на по-низшата енергия. Живите същества, които използуват тези по-низши енергии за различни цели, са по-висшата енергия на Върховния Господ. Благодарение на тази по-висша енергия целият материален свят функционира. Космичното проявление няма силата да действува, ако не бъде задвижено от по-висшата енергия, живото същество. Енергиите винаги се контролират от енергетика, следователно живите същества винаги са под контрола на Господа, т.е. нямат независимо съществуване. Те никога не са равни по сила с Него, както мислят неинтелигентните хора. Разликата между живите същества и Господа се описва в Шрймад- Бхагаватам (10.87.30) по следния начин:
апаримита дхрувас тану-бхрто йади
сарва-гатас тархи на шасйатети
нийамо дхрува нетаратха
аджани ча йан-майам тад
авимучйа нийантр бхавет самам
ануджанатам йад аматам мата-душтатайа
„О, Върховна Вечност! Ако въплътените живи същества бяха вечни и всепроникващи като Теб, те нямаше да бъдат под Твоя контрол. Но ако приемем, че живите същества са много малки енергии от енергията на Твоя Светлост, те веднага се оказват под Твоя върховен контрол. Следователно истинското освобождение предполага живите същества да се отдадат на Твоя контрол. Това отдаване ще ги направи щастливи и само в тази органически присъща им позиция те ще могат да бъдат контролирани. Хората с ограничено знание, които проповядват монистичната теория, че Бог и живите същества са равни във всяко отношение, всъщност са водени от невярно и опорочено схващане."
Върховният Господ Кршна е единственият контрольор и всички живи същества са контролирани от Него. Тези живи същества са по- висшата Му енергия, защото в качествено отношение съществуването им е еднакво с това на Върховния, но по могъщество те никога не са равни на Господа. Докато използува грубата и фина по-низша енергия (материята), висшата енергия (живото същество) забравя истинския си духовен ум и разум. Забравянето се дължи на влиянието на материята върху живото същество. Но когато се освободи от влиянието на илюзорната материална енергия, то достига нивото, наречено мукти, или освобождение. Лъжливото его, под влияние на материалната илюзия, мисли: „Аз съм материя и материалните придобивки са мои." Човек може да реализира истинската си позиция, когато се освободи от всички материални идеи, включително и схващането, че може да стане едно с Бога във всяко отношение. Човек може да стигне да заключението, че Гйта потвърждава, че живото същество е само една от многобройните енергии на Кршна; когато тази енергия се освободи от материалното замърсяване, тя става напълно Кршна осъзната, т.е. освободена.
ТЕКСТ 6

етад-йонини бхутани
сарванитй упадхарайа
ахам кртснасйа джагатах
прабхавах пралайас татха

етат—тези две природи; йонйни—чийто източник на раждане; бхутани—всичко създадено; сарвани—всичко; ити—по такъв начин; упадхарайа—знай; ахам—Аз; кртснасйа—всеобхващащ в себе си всичко; джагатах—от света; пра-бхавах—източник на проявлението; пра-лайах—разрушаване; татха—както и

Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят — материално и духовно — Аз съм източникът и унищожението.

ПОЯСНЕНИЕ: Всичко, което съществува, е произлязло от материята и духа. Духът е в основата на творението, а материята е сътворена от духа. Духът не се създава на определен етап от развитието на материята. Нещо повече, този материален свят се проявява единствено на основата на духовната енергия. Материалното тяло се развива, защото в материята присъствува духът. Детето расте и става юноша, а след това мъж, защото тази по-висша енергия — духовната душа — присъствува в тялото. По същия начин цялото космично проявление на гигантската вселена се развива поради присъствието на Свръхдушата, Вишну. Духът и материята, които се съчетават, за да проявят тази гигантска вселенска форма, са по произход две от енергиите на Господа и затова Той е първопричината на всичко. Като откъсната неразделно свързана с Господа частица, живото същество може да стане причина за построяването на голям небостъргач, голяма фабрика или дори голям град, но не може да стане причина за сътворяването на голяма вселена. Причината за сътворяването на една голяма вселена е една голяма душа, т.е. Свръхдушата. А Кршна, Върховният, е причината както за голямата, така и за малката душа. Следователно Той е първопричината на всички причини. Това се потвърждава и в Катха Упанишад (2.2.13). Нитйо нитйанам четанаш четананам.
ТЕКСТ 7


маттах паратарам нанйат кинчид
асти дхананджайа майи сарвам
идам протам сутре мани-гана ива


маттах—отвъд Мен; пара-тарам—по-висше; на—не; анйат кин- чит—нищо друго; асти—има; дхананджайа—о, завоевателю н богатства; майи—в Мен; сарвам—всичко, което съществува; идам- —което виждаме; протам—е нанизано; сутре—на конец; мани- ганах—перли; ива—като.
 
О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от Мен. Всичко е в Мен — като перли, нанизани на конец.
 
ПОЯСНЕНИЕ: Обикновено се спори дали природата на Върховната Абсолютна Истина е личностна или безличностна. Според Бхагавад-гйта Абсолютната Истина е Божествената Личност, Шрй Кршна, и това се потвърждава на всяка крачка. В този стих специално се подчертава, че Абсолютната Истина е личност. Това, че Божествената Личност е Върховната Абсолютна Истина, се потвърждава също и в Брахма-самхита: йшварах парамах кршнах сач-чид- ананда-виграхах, т.е. Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност, е Господ Кршна, който е предвечният Господ, резервоарът на цялото наслаждение, Говинда, и вечната форма на пълно блаженство и знание. Тези авторитетни източници не оставят съмнение, че Абсолютната Истина е Върховната Личност, причината на всички причини. Имперсоналистите оспорват това схващане, като се позовават на ведическото твърдение, дадено в  Упанишад (3.10): тато йад уттаратарам тад арупам анамайам/ йа етад видур амртас те бхаванти атхетаре духкхам евапийанти. „В материалния свят Брахма, първото живо същество във вселената, е приеман за най-висш сред полубоговете, човешките същества и низшите животни. Но над Брахма е Трансценденталността, която няма материална форма и е свободна от всички материални замърсявания. Този, който може да Я опознае, също става трансцендентален, а тези, които не Я познават, страдат в материалния свят."
Имперсоналистите отдават по-голямо значение на думата а-рупам. Но това арупам не е безличностно. То се използува за обозначаване на трансценденталната форма на вечност, блаженство и знание такава, както е описана в цитирания по-горе стих от Брахма-самхита. Няколко стиха от Упанишад (3.8-9) също потвърждават това, както следва:
ведахам етам пурушам махантам
адитйа-варнам тамасах нарастаттам ева
видван ати мртйум emu нанйах
пантха видйате 'йанайа
йасмат парам напарам асти кинчид
йасман нанййо но джйайо 'сти кинчит
вркша ива стабдхо диви тиштхатй екас
тенедам пурнам пурушена сарвам
„Познавам Бога, Върховната Личност, който е трансцендентален по отношение на всички материални схващания, породени от невежество. Само човек, който Го познава, може да преодолее оковите на раждането и смъртта. Няма друг начин за освобождение, освен знанието за Върховната Личност.
Няма истина, по-висша от Върховната Личност, която е най-висшата. Тя е по-малка от най-малкото и по-голяма от най-голямото. Тя стои като безмълвно дърво и осветява трансценденталното небе. И както дървото простира корените си, така Тя разпространява обширните Си енергии."
От тези стихове човек може да направи извода, че Върховната Абсолютна Истина е Бог, Върховната Личност, който е всепроникващ посредством многобройните Си материални и духовни енергии.

ТЕКСТ 8

расо 'хам апсу каунтейа прабхасми
шаши-сурйайох пранавах сарва-ведешу
шабдах кхе паурушам нршу


расах—вкус; ахам—Аз; апсу—на вода; каунтейа—о, сине на Кунтй; пра-бха—светлината; асми—Аз съм; шаши-сурйайох—на Луната и Слънцето; пра-навах—трите букви а-у-м; сарва—във всички; ведешу—Ведите; шабдах—звукова вибрация; кхе—в етера; паурушам—способност; нршу—у хората

О, сине на Кунтй, Аз съм вкусът на водата, светлината на Слънцето и Луната, сричката ом във ведическите мантри; Аз съм звукът в етера и талантът у човека.

ПОЯСНЕНИЕ: Този стих обяснява как Господ е всепроникващ посредством различните Си материални и духовни енергии. Човек може да придобие предварителна представа за Върховния Господ от Неговите различни енергии и по този начин да реализира без- личностния Му аспект. Както полубогът на Слънцето е личност и е възприеман посредством всепроникващата си енергия — слънчевата светлина, — така Господ, въпреки че се намира във вечното Си жилище, може да бъде възприет посредством разпространените Му и проникващи навсякъде енергии. Вкусът на водата е действуващият принцип на водата. Никой не обича да пие морска вода, защото чистият вкус на водата е примесен със сол. Привличащата сила на водата зависи от чистотата на вкуса й, а този чист вкус е една от енергиите на Господа. Имперсоналистът възприема присъствието на Господа във водата чрез нейния вкус. Персоналистът също възхвалява Господа, че милостиво дарява вкусна вода за утоляване жаждата на човека. Това е начинът за възприемане на Върховния. В действителност няма истинско противоречие между персонализма и им-персонализма. Всеки, който познава Бога, знае, че безличностното и персоналното схващане присъствуват едновременно във всичко и противоречие няма. Затова Господ Чаитанйа създава възвишеното Си учение ачинтйа бхеда и абхеда-таттваедновременност на еднаквостта и различието.
Източникът на слънчевата и лунната светлина е брахмаджйоти — безличностното сияние на Господа. А пранава, т.е. трансценденталният звук омкара в началото на всички ведически химни, е обръщение към Върховния Господ. Тъй като имперсоналистите се страхуват да се обръщат към Върховния Господ Кршна с някое от многобройните Му имена, те предпочитат да произнасят трансцедeнталния звук омкара. Но те не съзнават, че ом-кара е звуково представяне на Кршна. Влиянието на Кршна съзнание се разпространява навсякъде и този, който проумее Кршна съзнание, е благословен. Всички, които не познават Кршна, са в илюзия. И така, знанието за Кршна е освобождение, а незнанието за Него е робство.ТЕКСТ 9

пунйо гандхах пртхивйам ча теджаш
часми вибхавасау джйванам сарва-бхутешу
тапаш часми тапасвишу


пунйах—първоначално; гандхах—благоухание; пртхивйам—на земята; ча—също; теджах—топлината; ча—също; асми—Аз съм; вибхавасау—в огъня; джйванам—живота; сарва—във всички; бху-тешу—живи същества; тапах—покаяние; ча—също; асми—Аз съм; тапасвишу—във всички, които изпълняват покаяния.

Аз съм първоначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът във всичко, което живее, Аз съм и покаянието на всички аскети.

ПОЯСНЕНИЕ: Пунйа означава това, което не се разрушава; пунйа е първоначалното. Всичко в материалния свят има определен мирис или благоухание, както цветето, земята, водата, огънят, въздухът и т.н. имат мирис и благоухание. Чистото благоухание, първоначалното благоухание, което прониква във всичко, е Кршна. По същия начин всичко има определен първоначален вкус и този вкус може да се промени чрез смесването на химичните елементи. И така, всичко истинско има някакъв мирис, благоухание и вкус. Вибхавасу означава „огън". Без огън фабриките не могат да работят, не можем да готвим и т.н., и този огън е Кршна. Топлината на огъня е Кршна. Според ведическата медицина лошото храносмилане се дължи на недостатъчно топлина в стомаха. Така че дори за храносмилането е необходим огън. В Кршна съзнание разбираме, че земята, водата, огънят и въздухът и всички действуващи принципи, всички химически и всички материални елементи са създадени от Кршна. Продължителността на човешкия живот също зависи от Кршна. Следователно по милостта на Кршна човек може да удължи живота си или да го скъси. Така Кршна съзнание действува във всяка област.
ТЕКСТ 10

бйджам мам сарва-бхутанам виддхи
партха санатанам буддхир буддхиматам
асми теджас теджасвинам ахам

бйджам—семето; мам—Мен; сарва-бхутанам—на всички живи същества; виддхи—опитай се да разбереш; партха—о, сине на Пртха; санатанам—първоначален; буддхих—вечен; буддхи-ма- там—разум; асми—Аз съм; теджах—силата; теджасвинам—на силния; ахам—Аз съм.

О, сине на Пртха, знай, че Аз съм първоначалното семе на всичко съществуващо, разумът на интелигентния и силата на всички могъщи мъже.

ПОЯСНЕНИЕ: Бйджам означава „семе". Кршна е семето на всичко. Има различни живи същества — движещи се и недвижещи се. Птиците, дивите животни, хората и много други живи същества се движат, а дърветата и растенията остават на едно място. Всяко същество принадлежи към една от осемте милиона и четиристотин хиляди биологични форми на живот. Някои от тях се движат, други не се движат. Във всички случаи обаче семето на живота им е Кршна. Както се споменава във ведическата литература, от Брахман, или Върховната Абсолютна Истина, произлиза всичко. Кршна е Пара-брахман, Върховният Дух. Брахман е безличностен, докато Парабрахман е личностен. Безличностният Брахман е установен в личностния аспект. Това се потвърждава в Бхагавад-гйта. Следователно първоначално Кршна е източникът на всичко. Той е коренът. Както коренът на дървото поддържа цялото дърво, така Кршна, който е първоначалният корен на всичко, поддържа всичко в това материално проявление. Това се потвърждава и във ведическата литература (Катха Упанишад 2.2.13):
 нитйо нитйанам четанаш четананам
еко бахунам йо видадхати каман

Tой е първият вечен сред всички вечни. Той е най-висшето живо същество от всички живи същества и сам поддържа живота на всички. Човек не може да направи нищо без разум, а Кршна казва, че Той с източникът на целия разум. Ако човек не е разумен, не може да разбере Бога, Върховната Личност, Кршна.
ТЕКСТ 11

балам балаватам чахам
кама-рага-виварджитам дхармавируддхо
бхутешу камо 'сми бхаратаршабха

балам—сила; бала-ватам—на силния; ча—и; ахам—Аз съм; кама—страст; рага—и привързаност; виварджитам—лишен от; дхарма-авируддхах—не против религиозните принципи; бхутешу- —във всички същества; камах—сексуалният живот; асми—Аз съм; бхарата-ршабха—о, господарю на Бхаратите.

Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о, господарю на Бхаратите [Арджуна].

ПОЯСНЕНИЕ: Силата на силния трябва да се използува за покровителство на слабите, а не за нападение. Също според религиозните принципи (дхарма) сексуалният живот трябва да се използува за създаване на деца, а не за нещо друго. ТЕКСТ 12

йа чаива саттвика бхава раджасас
тамасаш ча йе матта евети тан
виддхи на тв ахам тешу те майи

ме—всички, които; ча—и; ева—несъмнено; саттвиках—в доброто; бхавах—състояние на съществуване; раджасах—в гуната на страстта; тамасах—в гуната на невежеството; ча—също; йе— всички; маттах—от Мен; ева—несъмнено; ити—по такъв начин; тан—тези; виддхи—опитай се да разбереш; на—не; ту—но; ахам—Аз; тешу—в тях; те—те; майи—в Мен.

Знай, че всички състояния на съществуване — независимо дали в гуната на добро, на страст или на невежество — се проявяват чрез Моята енергия. С една дума, Аз съм всичко, но в същото време съм независим. Аз не съм подвластен на гуните на материалната природа, напротив — те са вътре в Мен;

ПОЯСНЕНИЕ: Всички материални дейности в света се извършват под влиянието на трите гуни на материалната природа. Въпреки че тези материални гуни са еманации на Върховния Господ Кршна, Той не е подчинен на тях. Например човек може да бъде наказан съгласно държавните закони, но царят, който е законодателят, не е подчинен на тях. Подобно на това всички гуни на материалната природа — добро, страст и невежество — са еманации на Върховния Господ Кршна, но Кршна не е подчинен на материалната природа. Следователно Той е ниргуна, което означава, че тези гуни, въпреки че са създадени от Него, не Му въздействуват. Това е едно от особените качества на Бхагаван, Бога, Върховната Личност.
ТЕКСТ  13


трибхир гуна-майаир бхаваир
ебхих сарвам идам джагат мохитам
набхиджанати мам ебхйах парам авйайам

трибхих—трите; гуна-майаих—състоящи се от гуни; бхаваих— посредством състоянието на съществуване; ебхих—всички тези; сарвам—цялото; идам—тази; джагат—вселена; мохитам—заблудена; на абхиджанати—не познава; мам—Мен; ебхйах—над тези; парам—Върховният; авйайам—неизчерпаем

Заблуден от трите гуни [добро, страст и невежество], светът не знае за Мене, който съм над гуните и съм неизчерпаемостта.

ПОЯСНЕНИЕ: Целият свят е пленен от трите гуни на материалната природа. Объркани от тях, хората не могат да разберат, че Върховният Господ Кршна е трансцендентален по отношение на тази материална природа.
Всяко живо същество, което е под влиянието на материалната природа, има определен вид тяло и съответните на него психически и биологични особености. Има четири класa хора, които изпълняват функции в трите гуни на природата. Тези, които се намират единствено в гуната на доброто, се наричат брахмани; тези, които се намират само в гуната на страстта, се наричат кшатрии; тези, които действуват в гуната на страстта и невежеството, се наричат ваишии, и тези, които се намират изцяло в невежество, са шудри. Останалите, които не могат да бъдат причислени към нито една от тези групи, трябва да бъдат считани за животни или за такива, които живеят като животни. Обаче тези обозначения не остават в сила завинаги. Аз мога да бъда брахмана, кшатрйа, ваишйа или каквото и да е друго, но във всички случаи този живот е временен. И въпреки че животът е временен и не знаем какви ще бъдем в следващия си живот, под непреодолимото влияние на илюзорната енергия гледаме на себе си от гледна точка на телесното схващане за живота и мислим, че сме американци, индийци, руснаци или брахмани, индуси, мюсюлмани и т.н. И когато се заплетем в гуните на материалната природа, забравяме за Бога, Върховната Личност, който е над всички гуни. Затова Господ Кршна казва, че живите същества, заблудени от тези три гуни на природата, не разбират, че отвъд материалното обкръжение стои Бог, Върховната Личност.
Има много видове живи същества — човешки същества, полубогове, животни и т.н. — всички те се намират под влиянието на материалната природа и са забравили съвършената Божествена Личност. Ония, които се намират в гуните на страстта и невежеството, дори и тези, които са в гуната на доброто, не могат да преодолеят схващането за Абсолютната Истина като за безличностния Брахман. Те се объркват от личностния аспект на Върховния Господ, притежател на цялата красота, богатство, знание, сила, слава и отречение. Щом хората в гуната на доброто не могат да разберат това, каква надежда има за ония, които са в гуните на страстта и невежеството? Кршна съзнание е трансцендентално спрямо тези три гуни на материалната природа и личностите, които са наистина установени в Кршна съзнание, всъщност са освободени.ТЕКСТ 14
даиви хи еша гуна-маии мама маиа
дуратиаиа мам ева йе прападйанте
майам етам таранти те


даивй—трансцендентална; хм—несъмнено; еша—тази; гуна-майм- —състояща се от трите гуни на материалната природа; мама— Моята; майа—енергия; дуратйайа—много трудно да се преодолее; мам—на Мен; ева—несъмнено; йе—всички, които; прападйанте— се отдават; майам етам—тази илюзорна енергия; таранти—преодоляват; те—те

Тази Моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, се преодолява трудно. Но ония, които са се отдали на Мен, могат лесно да преминат отвъд нея.

ПОЯСНЕНИЕ: Бог, Върховната Личност, има безброй много енергии и всички те са божествени. Въпреки че живите същества са части от енергиите Му и следователно също са божествени, поради контакта си с материалната енергия тяхната първоначална по-висша природа е скрита. Така покрит от материалната енергия, човек не може да преодолее влиянието й. Както беше казано преди това, материалната и духовната природа, които са еманации на Бога, Върховната Личност, са вечни. Живите същества принадлежат към вечната по-висша природа на Господа, но поради това, че са замърсени от по-низшата природа — материята, — илюзията им също е вечна. Ето защо обусловената душа се нарича нитйабаддха, или вечно обусловена. Никой не може да проследи как тя е преминала в обусловено състояние в определен момент от историята на материалния свят. Затова за нея е толкова трудно да се освободи от ноктите на материалната природа, въпреки че тази материална природа е по- низша енергия. Това е така, защото материалната енергия се ръководи от върховната воля, която живото същество не може да преодолее. По-низшата, материална природа тук се определя като божествена поради това, че е свързана с Господа и действува по Негова воля. Управлявана от божествената воля, материалната природа, макар и по-низша, действува толкова удивително при създаването и разрушаването на космическото проявление. Ведите потвърждават това по следния начин: майам ту пракртим видйан майинам ту ма хешварам. „Въпреки че майа [илюзията] е неистинска или временна, зад нея стои висшият магьосник, Божествената Личност, който е Махешвара, върховният контрольор."( Упанишад 4.10)
Другото значение на гуна е „въже"; това означава, че обусловената душа е здраво вързана с въжетата на илюзията. Един човек с вързани крака и ръце не може да се освободи сам — трябва да му помогне някой, който не е вързан. Понеже един вързан не може да помогне на друг вързан, спасителят трябва да бъде свободен. Следователно само Господ Кршна или Негов авторитетен представител — духовният учител — може да спаси обусловената душа. Без помощта на по-високо стояща личност човек не може да се освободи от робството на материалната природа. Преданото служене, т.е. Кршна съзнание, може да помогне на човек да постигне такова избавление. Кршна, който е господарят на илюзорната енергия, може да заповяда на тази непреодолима енергия да освободи обусловената душа. Той може да даде такава заповед единствено от безпричинна милост към отдалата му се душа и от бащинска привързаност към живото същество, което поначало е любим син на Господа. Ето защо отдаването в лотосовите крака на Господа е единственото средство човек да се освободи от ноктите на неумолимата материална природа.
Думите мам ева също са важни. Мам означава само на Кршна (Вишну), а не на Брахма или Шива. Въпреки че Брахма и Шива са много издигнати и са почти на нивото на Вишну, не е във възможностите на тези инкарнации на раджо-гуна (страст) и тамо-гуна (невежество) да освободят обусловената душа от ноктите на майа. С други думи, както Брахма, така и Шива се намират под влиянието на майа. Само Вишну е господар на майа и затова само Той може да даде освобождение на обусловената душа. Ведите (Шветашватара Упанишад 3.8) потвърждават това с израза там ева видитва — „Освобождението е възможно единствено като се разбере Кршна." Дори Господ Шива потвърждава, че освобождение може да се постигне само по милостта на Вишну. Господ Шива казва: мукти-прадата сарвешам вишнур ева на самшайах — „Няма съмнение, че Вишну е дарителят на освобождението за всеки."
 
ТЕКСТ 15


на мам душкртино мудхах прападйанте
нарадхамах майайапахрта-джнана
асурам бхавам ашритах

на—не; мам—на Мен; душкртинах—неверници; мудхах—-глупави; прападйанте—се отдават; нара-адхамах—най-низшите в човешкия род; майайа—от илюзорната енергия; апахрта—-откраднато; джнанах—чисто знание; асурам—демонична; бхавам—природа; ашритах—като приема

Безбожниците, които са много глупави; които са най-низшите в човешкия род; чието знание е обсебено от илюзията и които имат атеистичната природа на демоните, не се отдават на Мен.

ПОЯСНЕНИЕ: В Бхагавад-гйта се казва, че само като се отдадем в лотосовите крака на Бога, Върховната Личност, Кршна, можем да се освободим от строгите закони на материалната природа. Във връзка с това възниква въпросът, как е възможно начетените философи, учените, бизнесмените, администраторите и всички водачи на хората да не се отдават в лотосовите крака на Шрй Кршна, всемогъщата Божествена Личност. Мукти, т.е. освобождение от законите на материалната природа, е това, което по различни начини търсят водачите на човечеството, като измислят грандиозни планове и полагат усилия в продължение на много години и раждания. Но ако освобождението е възможно просто чрез отдаване в лотосовите крака на Бога, Върховната Личност, тогава защо тези интелигентни и ревностни водачи не приемат този прост метод?
Бхагавад-гйта отговаря на въпроса много откровено. Всички наистина образовани водачи на обществото, като Брахма, Шива, Капила, Кумарите, Ману, Вйаса, Девала, Асита, Джанака, Прахлада, Бали и по-късно Мадхвачарйа, Рамануджачарйа, Шрй Чаитанйа и много други истински философи и политици, просветители, администратори, учени и т.н., — се отдават в лотосовите крака на Върховната Личност, всемогъщия авторитет. Не приемат плана или пътя на Върховния Господ ония, които само се правят на философи, учени, просветители, администратори и т.н., заради материални облаги. Те нямат представа за Бога; те просто изработват собствени светски планове и така усложняват проблемите на материалното съществуване с напразни опити да ги разрешат. Понеже материалната енергия (природата) е много могъща, тя осуетява неавторитетните планове на атеистите и замислите на „плановите комисии".
За атеистите, съставителите на планове, тук е употребена думата душкритинах, т.е. „безбожници". Кртй означава човек, който е извършил нещо похвално. Атеистите, които съставят планове, понякога са много интелигентни и заслужават похвала, защото всеки голям план, добър или лош, изисква интелигентност, за да бъде изпълнен. Но понеже атеистът използува ума си неправилно, като се противопоставя на плана на Върховния Господ, той е наречен душ- кртй, което означава, че неговият разум и усилия са погрешно насочени.
В Гйта съвсем ясно се посочва, че материалната енергия работи изцяло под ръководството на Върховния Господ. Тя не притежава независима власт и действува така, както сянката се движи в съответствие с движенията на обекта. И все пак материалната енергия е много силна и поради безбожната си природа атеистите нито могат да разберат как тя работи, нито могат да узнаят плана на Върховния Господ. Под влияние на илюзията и гуните на страстта и невежесвото всичките им планове са осуетявани. Такъв е случаят е Хираийакашипу и Равана, чиито планове са били разбити на прах, въпреки че и двамата са били материално образовани учени, философи, управници и просветители. Душкрти, или безбожниците, са четири групи, както накратко е дадено по-долу.

(1) Мудхи са тези, които са изключително глупави и работят непосилно като товарни животни. Те искат да се наслаждават сами на плодовете от труда си и затова отказват да ги поделят с Върховния. Типичен пример за товарно животно е магарето. Това смирено животно е принуждавано да работи много упорито за господаря си. Магарето всъщност не знае за кого работи така усилено ден и нощ. На него му стига да напълни стомаха си със сноп трева, да поспи малко в постоянен страх, че ще бъде бито от господаря, и да удовлетвори сексуалното си желание е риск да бъде многократно ритано от партньора си. Понякога магарето твори поезия и философия, но тези ревящи звуци само смущават другите. Такова е положението на глупавия кармичен работник, който не знае за кого би трябвало да работи. Той не знае, че кармата (дейността) е предназначена за йаджна (жертва).
Най-често тези, които работят усилено ден и нощ, за да се освободят от бремето на създадените от самите тях задължения, казват, че нямат време да слушат за безсмъртието на живото същество. За тези мудхи материалните придобивки, които са унищожими, представляват смисъл на живота, независимо от факта, че мудхите се наслаждават само на много малка част от плодовете на труда си. Понякога те прекарват безсънни дни и нощи, за да печелят, и въпреки че може да имат язва или лошо храносмилане, са доволни от полугладното си съществуване; те са просто погълнати ден и нощ от непосилен труд в полза на илюзорни господари. Неосведомени за истинския си господар, глупавите работници губят ценното си време да служат на Мамон. За нещастие те никога не се отдават на върховния господар на всички господари, нито отделят време да слушат за Него от подходящ източник. Свинята, която се храни с човешки изпражнения, не иска да приеме бонбони, приготвени от захар и гхи . По същия начин, глупавият работник неуморно ще продължава да слуша приятни за сетивата вести от този блещукащ материален свят и ще има съвсем малко време да слуша за вечната жизнена сила, която движи материалния свят.

(2) Другата група душкртй (безбожници) се нарича нарадхама, т.е. най-низшите от човешкия род. Нара означава „човешко същество", а адхама — „най-низшето". От 8 400 000 различни видове живи същества 400 000 са човешки. Значителна част от тях са по-низши човешки форми, които живеят нецивилизовано. За цивилизовани човешки същества се считат тези, които имат регулиращи принципи за социален, политически и религиозен живот. Ония, които са постигнали развитие в социално и политическо отношение, но нямат религиозни принципи, трябва да бъдат приемани за нарадхама. Нито пък религията без Бог е религия, защото религиозните принципи се следват с цел да се опознае Върховната Истина и връзката ни с Нея. В Бхагавад-гйта Божествената Личност ясно заявява, че няма авторитет, който да стои над Нея, и че Тя е Върховната Истина. Цивилизованата форма на човешки живот е предназначена за съживяване на изгубеното съзнание за вечната връзка на живото същество с Върховната Истина, всемогъщата Божествена Личност Шрй Кршна. Всеки, който пропуска тази възможност, се причислява към нарадхама. От разкритите писания научаваме, че когато бебето е в майчината утроба (изключително неудобно положение), то моли Бога за спасение и обещава да обожава само Него, когато излезе навън. Естественият инстинкт на всяко живо същество е да се моли на Бога, когато му е трудно, защото живото същество е вечно свързано с Бога. Но след освобождаването си, повлияно от майа, или илюзорната енергия, детето забравя трудностите при раждането и спасителя си.
Дълг на настойниците на децата е да съживяват божественото съзнание, спящо у тях. Десетте техники на пречистващи церемонии, предписани в Ману-смрти, ръководството по религиозни принципи, са предназначени за съживяване на божественото съзнание в системата на варнашрама. Но днес в целия свят нито един от тях не е спазван стриктно, затова 99,9 процента от населението са нарадхама.
Когато цялото население стане нарадхама, естествено е т.нар. „образование" да загуби стойността си под въздействието на всемогъщата енергия на материалната природа. Според нормите на Бхагавад-гйта, за образован човек се счита този, който гледа еднакво на учения брахмана, на кучето, на кравата, на слона и на кучеядеца. Истинските преданоотдадени възприемат нещата по този начин. Шрй Нитйананда Прабху, който е инкарнация на Бога в образа на божествен учител, спасява типичните представители на нарадхама, братята Джагаи и Мадхаи, и показва как един истински преданоотдаден дарява с милостта си най-низшите от човешкия род. Така че нарадхама, който е порицан от Божествената Личност, може отново да съживи духовното си съзнание единствено по милостта на някой преданоотдаден.
При разпространяването на бхагавата-дхарма, т.е. дейностите за преданоотдадени, Шрй Чаитанйа Махапрабху препоръчва на хората да слушат смирено посланието на Божествената Личност. Същината на това послание е Бхагавад-гйта. Най-низшите сред човешките същества могат да постигнат освобождение единствено чрез този метод на смирено слушане, но за нещастие те отказват дори да чуят тези послания, какво да говорим за това да се подчинят на волята на Върховния Господ. Нарадхама, или най-низшите от човешкия род, пренебрегват напълно основното задължение на човешкото същество.

(3) Следващата група душкртй се нарича майайапахрта-джнанах, или личности, чиито обширни познания са изгубили всякаква стойност под влиянието на илюзорната енергия. В повечето случаи те са много образовани — велики философи, поети, литератори, учени и т.н., но илюзорната енергия ги заблуждава и затова те не се покоряват на Върховния Господ.
Понастоящем има много майайапахрта-джнанах, дори и сред учените, които се занимават с Бхагавад-гйта. В нея на ясен и прост език се казва, че Шрй Кршна е Бог, Върховната Личност. Никой не е равен на Него, нито по-велик от Него. Той е посочен като баща на Брахма, който е първоначалният баща на всички човешки същества. Всъщност там се казва, че Шрй Кршна е баща не само на Брахма, но и на всички форми на живот. Той е източникът на безличностния Брахман и на Параматма; Свръхдушата във всяко живо същество е Негова пълна част. Всичко води началото си от Него и затова всеки е съветван да се отдаде в лотосовите Му крака. Въпреки всички тези недвусмислени твърдения майайапахрта-джнанах осмиват личността на Върховния Господ и Го приемат просто за човешко същество. Те не знаят, че благословената човешка форма на живот е сътворена по образец на вечната и трансцендентална форма на Върховния Господ.
Всички неавторитетни тълкувания на Гйта, направени от майа-йапахрта-джнанах, извън границите на парампара системата, са само препятствия по пътя на духовното разбиране. Заблудените тълкуватели не се отдават в лотосовите крака на Шрй Кршна, нито пък учат другите да следват този принцип.

(4) Последната група душкртй се нарича асурам бхавам ашри-тахличности, които следват демонични принципи. Тези хора са явни атеисти. Някои от тях спорят, че Върховният Господ никога не може да дойде в материалния свят, но не са в състояние да посочат никакви реални причини. Има и такива представители на тази категория, които поставят Бога в положение, подчинено на безличностния Му аспект, въпреки че в Гйта е заявено обратното. От завист към Бога, Върховната Личност, атеистът ще представя много инкарнации, изфабрикувани в работилницата на ума му. Такива личности, чийто основен принцип в живота е да говорят с пренебрежение за Божествената Личност, не могат да се отдадат в лотосовите крака на Шрй Кршна.
Шрй Иамуначарйа Албандару от Южна Индия казва: „О, мой Господи! Въпреки Твоите необикновени качества, черти и дейности, въпреки че съществуването Ти като личност се потвърждава от всички разкрити писания в гуната на доброто и въпреки че си признат от всички известни авторитети, притежаващи всички божествени качества и прочути с дълбочината на познанието си в трансцен- денталната наука, Ти оставаш непознаваем за личностите, които са въвлечени в атеистичните принципи."

Следователно (1) изключително глупавите личности, (2) най- низшите от човешкото общество, (3) заблудените спекулатори и (4) откритите атеисти, както беше споменато по-горе, никога не се отдават в лотосовите крака на Божествената Личност, въпреки съветите на авторитетите и писанията.

ТЕКСТ 16

чатур-видха бхаджанте мам джанах
сукртино 'рджуна арто джиджнасур
артхартхй джнанй ча бхаратаршабха

чатух-видхах—четпрн вида; бхаджанте—отдават служене; мам— на Мен; джанах—личности; су-кртинах—всички, които са благочестиви; арджуна—О, Арджуна; артах—притесненият; джиджна- сух—любознателният; артха-артхй-—човек, който желае материална изгода; джнанй—човек, който познава нещата такива, каквито са; ча—също; бхарата-ршабха—о, велики измежду потомците на Бхарата

О, най-добър от всички Бхарати, четири групи благочестиви хора започват да отдават предано служене на Мен — нещастните, желаещите богатство, любознателните и личностите, които търсят знание за Абсолюта.

ПОЯСНЕНИЕ: За разлика от безбожниците, личностите, които са описани тук, приемат регулиращите принципи на писанията и са наричани сукртинах, т.е. такива, които спазват установените методи и правилата на писанията, моралните и социалните закони и са малко или повече предани на Върховния Господ. Тези хора могат да бъдат разделени на четири групи: личности, които понякога са нещастни, личности, които се нуждаят от пари, личности, които понякога проявяват любопитство и личности, които понякога търсят знание за Абсолютната Истина. Тези личности достигат Върховния Господ при различни условия, за да Му служат с преданост. Те не са чисти преданоотдадени, защото в замяна на преданото служене искат да се изпълни някакво тяхно желание. Чистото предано служене е лишено от стремежи и от желания за материална изгода. В Бхакти- расамрта-синдху (1.1.11) се дава определение на чистата преданост:
анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавртам
анукулйена кршнану- шйланам
бхактир уттама
„Човек трябва да отдава трансцендентално любовно служене на Върховния Господ Кршна благосклонно и без желание за материална изгода или печалба от кармични дейности или философски спекулации. Това се нарича чисто предано служене."
Когато тези четири групи личности идват при Върховния Господ, за да му служат предано, и напълно се пречистват в резултат на общуването си с чист преданоотдаден, те също стават чисти преданоотдадени. Що се отнася до безбожниците, за тях преданото служене е много трудно, защото те водят егоистичен и нерегулиран живот, без духовни цели. Но ако някои от тях по случайност влязат в контакт с чист преданоотдаден, също стават чисти преданоотдадени.
Личности, които винаги са заети с кармични дейности, идват при Господа, когато ги сполети някакво материално нещастие. И когато в страданието си общуват е чисти преданоотдадени, те стават преданоотдадени на Господа. Тези, които са разочаровани, понякога също общуват с чисти преданоотдадени и развиват желание да узнаят кой е Богът. По същия начин, когато сухите философи се разочароват във всяка една област на знанието, понякога поискват да научат за Бога и започват да Му служат с преданост. Така те успяват да се издигнат над знанието за безличностния Брахман и локализираната Параматма и по милостта на Върховния Господ или на Негов чист преданоотдаден стигат до схващането, че Бог е личност. И така, когато нещастните, любопитните, търсещите знание и тези, които се нуждаят от пари, се освободят от всички материални желания и напълно разберат, че материалното възнаграждение няма нищо общо с духовното усъвършенствуване, те стават чисти преданоотдадени. Докато не достигнат това ниво на пълно пречистване, преданоотда- дените, които изпълняват трансцендентално служене на Господа, все още са замърсени от кармичните дейности, от търсенето на светско знание и т.н. Необходимо е човек да се издигне над всичко това, за да достигне нивото на чистото предано служене.


 ТЕКСТ 17

тешам джнанй нитйа-йукта ека-бхактир
вишишйате прийо хи джнанино
 'тйартхам ахам са ча мама прийах

  тешам—от тях; джнанй—човек в пълно знание; нитйа-йуктах— винаги зает; ека—само; бхактих—в предано служене; вишишйате—е особено; прийах—много скъп; хи—несъмнено; джнани-нах—на една личност в знание; атйартхам—много; ахам—Аз съм; сах—той; ча—също; мама—на Мен; прийах—скъп

От тях този, който има пълно знание и винаги е зает в чисто предано служене, е най-добрият. Понеже Аз съм му много скъп, и той Ми е много скъп.

ПОЯСНЕНИЕ: Освободеният от всяко замърсяване на материалните желания, нещастният, любознателният, безпаричният и търсещият върховно знание могат да станат чисти преданоотдадени. Но от всички тях този, който има знание и се е освободил от всякакви материални желания, става наистина чист преданоотдаден на Господа. Господ казва, че от тези четири групи хора най-добър е преданоотдаденият, който има пълно знание и в същото време е зает в предано служене. В стремежа си към знание човек разбира, че себето е различно от материалното тяло, и когато напредне още повече, получава знание за безличностния Брахман и Параматма. Когато човек се пречисти напълно, той осъзнава, че органически присъщото му положение е да бъде слуга на Бога. И така посредством общуването с преданоотдадени любознателният, нещастният, търсещият материално благополучие и човекът, който има знание, се пречистват. Но на подготвителния етап този, който има пълно знание за Върховния Господ и в същото време Му служи с преданост, е много скъп на Господа. Човек, който е установен в чистото знание за трансценденталността на Бога, Върховната Личност, е до такава степен покровителствуван в преданото си служене, с материалното замърсяване не може да го докосне.

ТЕКСТ 18

ударах сарва еваите джнани тв а
тмаива ме матам астхитах са хи
йуктатма мам евануттамам гатим

ударах—възвишени; сарве—всички; ева—несъмнено; ете—тези; джнанй—човек, който е в знание; ту—но ; атма ева—точно като Мен Самия; ме—Мое; матам—мнение; астхитах—установено; сах—той; хи—несъмнено; йукта-атма—зает в предано служене; мам—в Мен; ева—несъмнено; ануттамам—най-висшето; гатим—предназначение.

Всички тези предаиоотдадеии са несъмнено възвишени души, но личността, която е установена в знание за Мен, Аз приемам, че е точно като Мен Самия. Заета в трансцендентално служене на Мен, тя със сигурност ще достигне Мен — най-висшата и съвършена цел.

ПОЯСНЕНИЕ: Това не означава, че преданоотдадените, които имат по-малко знание, не са скъпи на Господа. Господ казва, че всички те са възвишени души, защото всеки, който идва при Него с някаква цел, се нарича махатма, т.е. велика душа. Преданоотдадените, които искат да извлекат някаква полза от преданото служене, се приемат от Господа, защото в този случай има размяна на обич. От обич те молят Господа за някаква материална изгода и когато я получат, са така удовлетворени, че прогресират в преданото служене. Но преданоотдаден, който има пълно знание, е много скъп на Господа, защото единствената Му цел е да служи на Върховния Господ с любов и преданост. Този преданоотдаден не може да живее дори и миг, без да е в контакт с Върховния Господ или без да Му служи. Върховният Господ също много обича Своя преданоотдаден и не може да се раздели с него.
В Шрймад-Бхагаватам (9.4.68) Господ казва:
садхаво хрдайам махйам садхунам
хрдайам тв ахам мад-анйат те на
джананти нахам тебхйо манаг апи
„Преданоотдадените са винаги в Моето сърце и Аз съм винаги в сърцата им. Те не познават нищо друго, освен Мен, и Аз също не мога да ги забравя. Връзката между Мен и чистите преданоотдадени е много интимна. Чистите преданоотдадени, които имат пълно знание, никога не прекъсват духовното общуване и затова са Ми много, много скъпи."
 ТЕКСТ 19

бахунам джанманам анте джнанаван
мам прападйате васудевах сарвам
ити са махатма су-дурлабхах

бахунам—много; джанманам—повтарящо се раждане и смърт; анте—след; джнана-ван—човек, който е в пълно знание; мам—на Мен; прападйате—се отдава; васудевах—Божествената Личност; сарвам—всичко; ити—така; сах—това; маха-атма—велика душа; су-дурлабхах—много рядко може да се срещне

След многократно раждане и смърт този, който наистина знае, се отдава на Мен, защото е разбрал, че Аз съм причината на всички причини и на всичко, което съществува. Такава велика душа се среща много рядко.

ПОЯСНЕНИЕ: Като извършва предано служене или трансцендентални ритуали в продължение на много, много раждания, живото същество може наистина да постигне чистото трансцендентално знание, че Бог, Върховната Личност, е крайната цел на всяка духовна реализация. В началото на духовната реализация, докато се опитва да изостави материалните си привързаности, човек има известна склонност към имперсонализъм, но когато напредне, той може да разбере, че в духовния живот има дейности и съвкупността от тези дейности се нарича предано служене. Осъзнал това, той се привързва към Бога, Върховната Личност, Кршна, и Му се отдава. Тогава човек може да разбере, че всичко зависи от милостта на Господ Шрй Кршна, че Той е причината на всички причини и че това материално проявление зависи от Него. Човек осъзнава, че материалният свят е извратено отражение на духовното разнообразие и че всичко е свързано с Върховния Господ Кршна. Така той приема, че всичко е свързано с Васудева, т.е. Кршна. Това всеобхватно разбиране за Ва- судева води до пълното отдаване на Върховния Господ Шрй Кршна като най-висша цел. Такива велики отдадени души се срещат много рядко.
Този стих е много добре обяснен в трета глава (стихове 14 и 15) на Шветашватара Упанашад:
сахасра-ширша пурушах сахасракшах
сахасра-пат са бхумим вишвато
вртва-тйатиштхад дашангулам
пуруша еведам сарвам йад бхутам
йач ча бхавйам утамртатвасйешано
йад анненатирохати
В Чхандогйа Упанишад (5.1.15) се казва: на вай вачо на чакшумши на шротрани на манамсйтй ачакшате прана ити евачакшате прано хй еваитани сарвани бхаванти„В тялото на живото същество нито способността му да говори, нито способността му да вижда, нито способността му да чува, нито способността му да мисли е първоначалният фактор. Животът е този, който стои в центъра на всички дейности." По същия начин Господ Васудева, т.е. Божествената Личност, Господ Шрй Кршна, е първоначалната същност във всичко. Тялото притежава способността да говори, да гледа, да чува, да мисли и т.н. Но тези способности нямат стойност, ако не са свързани с Върховния Господ. И понеже Васудева е всепроникващ, преданоотдадените Му се отдават в пълно знание (вж. Бхагавад-гйта 7.17 и 11.40).
ТЕКСТ 20

камаис таис таир хрта-джнанах
прападйанте 'нйа-деватах там там
нийамам астхайа пракртйа нийатах свайа

камаих—от желания; таих таих—различни; хрта—лишени от; джнанах—знание; прападйанте—се отдават; анйа—на друг; дева-тах—полубогове; там там—съответно; нийамам—предписания; астхайа—-като следва; пракртйа—от природа; нийатах—контролирани; свайа—от тяхната собствена

Личностите, чийто разум е завладян от материални желания, се отдават на полубоговете и следват определени правила и предписания за почитание, според собствената си природа.

ПОЯСНЕНИЕ: Личности, които са освободени от всички материални замърсявания, се отдават на Върховния Господ и започват да Му служат с преданост. Докато не се пречистят напълно от материалното замърсяване, по природа те не са преданоотдадени. Дори тези, които имат материални желания, но се обръщат към Върховния Господ, не са толкова много привлечени от външната природа и щом достигнат правилната цел, скоро се освобождават от цялата материална похот. В Шрймад-Бхагаватам се препоръчва, независимо от това, дали човек е чист преданоотдаден и е освободен от всякакви материални желания, или е пълен с материални желания, или пък иска да се освободи от материалното замърсяване, при всяко положение да се отдаде на Васудева и да Го обожава. Както се казва в Бхагаватам (2.3.10),
акамах сарва-камо ва мокша-кама
удара-дхих тйврена бхакти-йогена
йаджета пурушам парам
Нискоинтелигентните хора, които са изгубили духовното си разбиране, намират убежище при полубоговете, за да се изпълнят незабавно материалните им желания. Обикновено такива хора не отиват при Бога, Върховната Личност, защото се намират в по-низшите гуни на природата (невежество и страст) и поради това почитат различните полубогове. Когато следват правилата и предписанията за обожание, те са удовлетворени. Почитателите на полубоговете са движени от дребни желания и не знаят как да достигнат върховната цел, но един преданоотдаден на Върховния Господ не може да бъде заблуден. Тъй като ведическата литература препоръчва как да се почитат различните полубогове, за да се постигнат различни цели (например на болния се препоръчва да почита Слънцето), всички, които не са преданоотдадени на Господа, мислят, че за постигането на конкретни цели полубоговете са по-подходящи от Върховния Господ. Но един чист преданоотдаден знае, че Върховният Господ Кршна е господар на всички. В Чаитанйа-чаритамрта (Лди 5.142) се казва: екале йшвара кршна, ара саба бхртйа — само Бог, Върховната Личност, Кршна, е господар, всички други са слуги. Ето защо един чист преданоотдаден никога не отива при полубоговете, за да удовлетвори материалните си нужди. Той зависи от Върховния Господ и се удовлетворява с това, което Господ му дава.ТЕКСТ 21

йо йо йам йам танум
бхактах шраддхайарчитум
иччхати тасйа тасйачалам
шраддхам там ева видадхамй ахам

йах йах—който и да е; йам йам—каквото и да е; танум—форма на полубог; бхактах—преданоотдаден; шраддхайа—с вяра; арчи-тум—да почита; иччхати—пожелае; тасйа тасйа—на него; ачалам—непоклатима; шраддхам—вяра; там—това; ева—със сигурност; видадхами—давам; ахам—Аз

Аз съм в сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато някой пожелае да почита даден полубог, Аз правя вярата му непоклатима, за да се посвети той на това божество.

ПОЯСНЕНИЕ: Бог е дал независимост на всеки, затова ако някой иска да се наслаждава на нещо материално и много искрено моли материалните полубогове за такива възможности, Върховният Господ, като Свръхдуша в сърцето на всеки, разбира всичко и дава тези благоприятни условия. Като върховен баща на всички живи същества, той не посяга на независимостта им. Напротив — дава им пълна възможност да удовлетворят материалните си желания. Някой може да попита защо всемогъщият Бог дава възможност на живите същества да се наслаждават на този материален свят, след като по този начин ги оставя да падат в клопката на илюзорната енергия. Отговорът е, че ако Върховният Господ като Свръхдуша не даде тези възможности, тогава няма да има независимост. Ето защо Той дава на всички пълна независимост и всеки може да пожелае, каквото поиска. Но в Бхагавад-гйта (18.66) намираме Неговата основна препоръка: човек трябва да изостави всички други дейности и напълно да Му се отдаде. Това ще направи човека щастлив.
Както живото същество, така и полубоговете са подчинени на волята на Бога, Върховната Личност. Следователно живото същество не може да почита даден полубог по собствено желание, нито полу-богът може да го дари с някаква благословия без върховната воля. Както се казва, дори стръкчето трева не се движи без волята на Бога, Върховната Личност. Обикновено личностите, които са нещастни в материалния свят, отиват при полубоговете, както се препоръчва във ведическата литература. Човек, който иска нещо определено, може да почита съответния полубог. Например на болния се препоръчва да почита бога на Слънцето. На всеки, който иска да има добро образование, се препоръчва да почита богинята на знанието Са- расватй, а който иска да има красива жена, трябва да почита богинята Ума, съпруга на Господ Шива. И така, шастрите (ведическите писания) предоставят различни начини за почитане на различни полубогове. И понеже всяко живо същество иска да се наслаждава при точно определени материални условия, Господ вселява у него силно желание за постигане на такава благословия от съответния полубог. Така човек получава благословията. Върховният Господ е също така този, който определя начина на преданото отношение на живото същество към даден полубог. Самите полубогове не могат да привлекат живото същество, но понеже Кршна е Върховният Господ, или Свръхдушата, която пребивава в сърцата на всички живи същества, Той ги подтиква да почитат даден полубог. В действителност полубоговете са различни части от вселенското тяло на Върховния Господ. Следователно те не са независими. Във ведическата литература се казва: „Бог, Върховната Личност, под формата на Свръхдуша присъствува също в сърцата на полубоговете. Следователно Той е този, който урежда изпълнението на желанието на живото същество чрез посредничеството на съответния полубог.Но както полубогът, така и живото същество зависят от върховната воля. Те не са независими."
ТЕКСТ 22

са тайа шраддхайа йуктас тасйарадханам
ихате лабхате ча татах каман
майаива вихитан хи тан

сах—той; тайа—с това; шраддхайа—вдъхновение; йуктах—надарен; тасйа—на този полубог; арадханам—за почитането; йха- те—той се стреми; лабхате—получава; ча—и; татах—от това; каман—неговите желания; майа—от Мен; ева—единствено; вихитан—уреждат; хм—несъмнено; тан—тези

Надарен с такава вяра, той се стреми да почита даден полубог и да осъществи желанията си. Но всъщност единствено Аз дарявам с блага.

ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете не могат да благославят почитателите си без позволението на Върховния Господ. Живото същество може да забрави, че всичко е собственост на Върховния Господ, но полубоговете не забравят. И така, почитането на полубоговете и постигането на желаните резултати се дължи не на полубоговете, а на аранжимента на Бога, Върховната Личност. Нискоинтелигентните живи същества не знаят това и глупаво отиват при полубоговете, за да получат някакви блага. А чистият преданоотдаден, ако се нуждае от нещо, моли единствено Върховния Господ. Молитвите за материални неща обаче не са присъщи на чистия преданоотдаден. Живото същество обикновено отива при полубоговете, защото е обезумяло от желание да удовлетвори похотта си. Това се случва, когато то пожелае нещо нередно и Господ лично не изпълни желанието му. В Чаитанйа-чаритамрта се казва, че желанията на човек, който обожава Върховния Господ и в същото време търси материална наслада, са несъвместими. Преданото служене на Върховния Господ и почитането на полубоговете не са на една и съща платформа, защото почитането на един полубог е материална дейност, а преданото служене на Върховния Господ е изцяло духовна дейност.
За живото същество, което желае да се върне при Бога, материалните желания са препятствия. Затова преданоотдаденият на Господ не е даряван с материалните облаги. Те са желани от нискоинтелигентните живи същества, които по тази причина предпочитат да обожават полубоговете в материалния свят, вместо да се заемат с предано служене на Върховния Господ.
ТЕКСТ 23

антават ту пхалам тешам тад бхаватй
алпа-медхасам деван дева-йаджо
йанти мад-бхакта йанти мам апи

анта-ват—краткотрайни; ту—но; пхалам—плод; тешам—техният; тат—това; бхавати—става; алпа-медхасам—с тези, които имат малко разум; деван—на полубоговете; дева-йаджах—почитателите на полубоговете; йанти—отиват; мат—Моите; бхактах— преданоотдадени; йанти—идват; мам—при Мен; апи—също.

Хората с малко разум почитат полубоговете, но плодовете от това почитане са незначителни и временни. Личностите, които почитат полубоговете, отиват на планетите на полубоговете, а Моите преданоотдадени достигат накрая Моята върховна планета.

ПОЯСНЕНИЕ: Някои коментатори на Бхагавад-гйта казват, че човек, който почита даден полубог, може да отиде при Върховния Господ, но тук ясно се заявява, че почитателите на полубоговете отиват на планетарните системи, на които се намират съответните полу-богове, т.е. почитателите на Слънцето достигат Слънцето, а почитателите на полубога на Луната достигат Луната. По същия начин, ако някой желае да почита полубог като Индра, може да достигне планетата на този бог. Не е вярно, че когато почитаме някой от полубоговете, можем да достигнем Бога, Върховната Личност. Това твърдение е отхвърлено тук, защото ясно се казва, че почитателите на полубоговете отиват на различните планети в материалния свят, а преданоотдадените на Върховния Господ отиват директно на върховната планета на Божествената Личност.
Тук би могъл да възникне въпросът, че щом полубоговете са различни части от тялото на Върховния Господ, същата цел би могла да бъде постигана и от всеки, който ги почита. Почитателите на полу- боговете обаче са нискоинтелигентни, защото не знаят на коя част от тялото трябва да се дава храната. Някои от тях са много глупави и твърдят, че има много части, на които се дава храна по много начини. Това не звучи твърде оптимистично. Може ли някой да нахрани тялото, като постави храната в очите или в ушите? Тези хора не знаят, че полубоговете са различни части от вселенското тяло на Върховния Господ и в невежеството си вярват, че всеки полубог е отделен Бог и съперник на Върховния Господ.
Части на Върховния Господ са не само полубоговете, но и обикновените живи същества. В Шрймад-Бхагаватам се казва, че брахманите са главата на Върховния Бог, кшатриите са ръцете Му, ваишиите са Неговият кръст, а шудрите са краката Му — и всички те изпълняват различни функции. Независимо от положението, ако човек знае, че както полубоговете, така и той са частици, неразделно свързани с Върховния Господ, знанието му е съвършено. Но ако не разбере това, той достига различни планети, на които пребивават полубоговете. Това не е местоназначението, до което стигат преданоотдадените.
Резултатите, които се постигат чрез благословиите на полубоговете, са краткотрайни, защото в този материален свят планетите, полубоговете и техните почитатели подлежат на унищожение. В този стих ясно се казва, че всички резултати, които се постигат с почитането на полубоговете, са временни и затова полубоговете са почитани само от нискоинтелигентните хора. Тъй като чистият преданоотдаден, зает в Кршна съзнание с предано служене на Върховния Господ, достига вечно блажено съществуване, изпълнено със знание, неговите постижения се различават от тези на обикновените почитатели на полубоговете. Върховният Господ е безграничен, покровителството Му е безгранично, милостта Му е безгранична. Следователно милостта, с която Върховният Господ дарява чистите Си преданоотдадени, е също безгранична.

ТЕКСТ 24

авйактам вйактим апаннам
манйанте мам абуддхайах парам
бхавам аджананто мамавйайам ануттамам

авйактам—непроявен; вйактим—личност; апаннам—постига; манйанте—мислят; мам—Мен; абуддхайах—малко интелигентните хора; парам—върховно; бхавам—съществуване; аджанантах—без знание; мама—Моята; авйайам—нетленна; ануттамам—най- прекрасната.


Неинтелигентните хора, които не Ме познават напълно, мислят, че Аз — Бог, Върховната Личност, Кршна, преди това съм бил без-личностен и сега съм приел тази личностна форма. Поради недостатъчното си знание те не познават по-висшата Ми природа, която е нетленна и върховна.

ПОЯСНЕНИЕ: Всички, които почиват полубоговете, бяха описани като нискоинтелигентни. Тук се дава подробно описание и на имперсоналистите. Господ Кршна разговаря с Арджуна в личностната Си форма, но въпреки това поради невежество имперсоналистите твърдят, че в крайна сметка Върховният Господ няма форма. Йамуначарйа, велик преданоотдаден на Господа, принадлежащ към ученическата последователност на Рамануджачарйа, е написал два много подходящи стиха в тази връзка. Той казва:
твам шйла-рупа-чаритаих парама-пракрштаих
саттвена саттвикатайа прабалаиш ча ьиастраих
пракхйата-даива-парамартха-видам матаиш
ча наивасура-пракртайах прабхаванти боддхум
„Мой скъпи Господи, преданоотдадени като Вйасадева и Нарада те познават като Божествената Личност. Посредством изучаване на ведическата литература човек може да узнае Твоите качества, Твоята форма и Твоите дейности и по такъв начин да разбере, че Ти си Бог, Върховната Личност. Но тези, които се намират в гуните на страстта и невежеството, демоните, непреданоотдадените, не могат да Те разберат. Те са неспособни да Те разберат. Независимо от умението, с което такива непреданоотдадени обсъждат Веданта, Упанишади- те и други произведения на ведическата литература, за тях е невъзможно да разберат Божествената Личност." (Стотра-ратна 12)
В Брахма-самхита се казва, че Божествената Личност не може да бъде разбрана просто чрез изучаване на Веданта литературата. Единствено по милостта на Върховния Господ можем да опознаем личността на Върховния. Ето защо в този стих ясно се посочва, че не само почитателите на полубоговете са нискоинтелигентни. Всички непреданоотдадени, които използуват времето си за изучаване на Веданта и за размишления върху ведическата литература, без ни най-малка следа от истинско Кршна съзнание, са също нискоинтелигентни и не могат да разберат личностната природа на Бога. Хората, които са под впечатлението, че Абсолютната Истина е безличностна, са описани като абуддхайах, което означава „човек, който не познава крайния аспект на Абсолютната Истина". В Шрймад-Бхагаватам се казва, че реализирането на Върховния започва от безличностния Брахман, след това се издига към локализираната Свръх-душа и най-висшата степен на познаване на Абсолютната Истина е Божествената Личност. Съвременните имперсоналисти са още по-малко интелигентни, защото дори не следват великия си предшественик Шанкарачарйа, който определено казва, че Кршна е Бог, Върховната Личност. Ето защо имперсоналистите, без да познават Върховната Истина, мислят, че Кршна е само син на Девакй и Васудева, принц или могъщо живо същество. Това разбиране се осъжда и в Бхагавад-гйта (9.11). Аваджананти мам мудха манушйм танум ашритам — „Само глупаците Ме смятат за обикновена личност."
Факт е, че никой не може да разбере Кршна, без да Му служи с преданост и без да е развил Кршна съзнание. Бхагаватам (10.14.29) потвърждава това:
атхапи те дева падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрхйта ева хи
джанати таттвам бхагаван махимно
на чанйа еко 'пи чирам вичинван
„Мой Господи, ако някой бъде облагодетелствуван дори с мъничка следа от милостта на Твоите лотосови крака, може да разбере величието на Твоята личност. Но тези, които размишляват, за да разберат Бога, Върховната Личност, не могат да Те разберат, дори ако изучават Ведите в продължение на дълги години." Човек не може да разбере Бога, Върховната Личност, Кршна, или Неговата форма, качества или име просто чрез умствена спекулация или дискусии върху ведическата литература. Той трябва да Го разбере посредством предано служене. Само когато някой се ангажира напълно в Кршна съзнание и започне да повтаря маха-мантрата — Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, — само тогава може да разбере Бога, Върховната Личност. Непреданоотдадените имперсоналисти мислят, че тялото на Кршна е съставено от елементите на материалната природа и Неговите дейности, Неговата форма и всичко останало е майа . Тези имперсоналисти са известни като майавадй. Те не познават крайната истина.
В двадесети стих ясно се казва: камаис таис таир хрта-джнанах прападйанте 'нйа-деватах — „Тези, които са заслепени от похотливи желания, се отдават на различни полубогове." Приема се, че освен Бога, Върховната Личност, има и полубогове, всеки от които има своя планета. Господ също Си има планета. Както се казва и двадесет и трети стих, деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи — почитателите на полубоговете отиват на съответните планети на полубоговете, а преданоотдадените на Господ Кршна отиват на планетата Кршналока. Въпреки че това е казано ясно, глупавите имперсоналисти все още поддържат, че Господ е безформен и Неговите форми са измама. От изучаването на Гйта не се разбира полубоговете и техните жилища да са безличностни. Ясно е, че нито полубоговете, нито Кршна — Бог, Върховната Личност — са безличностни. Всички те са личности. Господ Кршна е Върховната Личност и има Своя собствена планета, както и всеки полубог има своя планета.
Следователно монистичното твърдение, че крайната истина е безформена и формата, в която се проявява, е наложена, не е вярно. Тук ясно се казва, че тя не е наложена. От Бхагавад-гйта можем да разберем, че формите на полубоговете и формата на Върховния Господ съществуват едновременно и Господ Кршна е сач-чид ананда — вечно, блажено знание. Ведите също потвърждават, че Върховната Абсолютна Истина е ананда-майо 'бхйасат, т.е. по природа е изпълнена с блажено удоволствие и е резервоар на безкрайно много добри качества. Господ казва и в Бхагавад-гйта, че макар и да е аджа (нероден), Той все пак се появява. Това са фактите, които трябва да научим от Бхагавад-гйта. Не можем да разберем как Бог, Върховната Личност, би могъл да бъде безличностен. Наложената от имперсоналистичния монизъм теория не е вярна, според твърденията на Бхагавад-гйта. Оттук става ясно, че Върховната Абсолютна Истина, Господ Кршна, има форма и е личност.


ТЕКСТ 25

нахам пракашах сарвасйа
йога-майа-самавртах мудхо 'йам
набхиджанати локо мам аджам авйайам

на—нито; ахам—Аз; пракашах—се показвам; сарвасйа—на всеки; йога-майа—с вътрешната си сила; самавртах—покрит; мудхах— глупавите; айам—тези; на—не; абхиджанати—могат да разберат; локах—личности; мам—Мен; аджам—нероден; авйайам—неизчерпаем

Никога не се появявам пред глупаците и неинтелигентните. За тях оставам покрит от Моята вътрешна енергия и затова те не знаят, че Аз съм нероден и непогрешим.

ПОЯСНЕНИЕ: Някой може да възрази: щом Кршна е бил на тази земя и всеки е можел да го види, защо и сега не се появява пред всеки? Но всъщност и тогава Той не е бил проявен пред всеки. Когато Кршна е бил на земята, малцина са разбирали, че Той е Бог, Върховната Личност. На събранието на династията Куру, когато Шишупала се изказал против това, Кршна да бъде избран чрез гласуване за председател на събранието, Бхйшма подкрепил Кршна и известил, че Той е Върховният Бог. Само Пандавите и още неколцина преданоотдадени знаели, че Той е Върховният и никой друг. Той не се разкривал пред непреданоотдадените и обикновените хора. Затова в Бхагавад-гйта Кршна казва, че с изключение на чистите преданоотдадени, всички други Го считат за човек като тях. Той се е показал единствено пред преданоотдадените Си като източник на всички удоволствия. За другите, за неинтелигентните, непреданоотдадените, Той е останал покрит от вътрешната Си енергия.
В молитвите на Кунтй в Шрймад-Бхагаватам (1.8.19) се казва, че Господ е покрит със завесата от йога-майа и затова хората не могат да Го разберат. За тази завеса йога-майа намираме потвърждение в Йшопанишад (мантра 15), в която преданоотдаденият се моли:
хиранмайена патрена сатйасйапихитам мукхам
тапг твам пушанн апаврну сатйа-дхармайа дрштайе
„О, мой Господи, Ти поддържаш цялата вселена и служенето на Теб с преданост е най-висшият религиозен принцип. Затова Те моля да подкрепяш и мен. Твоята трансцендентална форма е покрита от йога-майа. Брахмаджйоти е покривалото на вътрешната енергия. Моля Те, бъди милостив и отмести това блестящо сияние, което ми пречи да видя Твоята сач-чид-ананда-виграха, Твоята вечна форма на блаженство и знание." Бог, Върховната Личност, в трансценденталната Си форма на блаженство и знание е покрит с вечната енергия на брахмаджйоти и поради това нискоинтелигентните имперсоналисти не могат да видят Върховния.
В Шрймад-Бхагаватам (10.14.7) намираме следната молитва, отправена от Брахма: „О, Боже, Върховна Личност, о, Свръхдуша, о, господарю на всички тайни, кой може да пресметне Твоето могъщество и забавленията Ти в този свят? Ти постоянно разширяваш вътрешната Си енергия и затова никой не може да Те разбере. Компетентните учени могат да изследват атомния състав на материалния свят и дори състава на планетите, но те не са в състояние да измерят Твоята енергия и мощ, въпреки че стоиш пред тях." Бог, Върховната Личност, Господ Кршна, е не само нероден, но е и авйайа, неизчерпаем. Неговата вечна форма е пълна с блаженство и знание, а енергиите Му са неизчерпаеми.


ТЕКСТ 26


ведахам саматитани вартаманани
чарджуна бхавишйани ча бхутани
мам ту веда на кашчана

веда—зная; ахам—Аз; саматитани—напълно минало; вартаманани—настояще; ча—и; арджуна—о, Арджуна; бхавишйани—бъдеще; ча—също; бхутани—всички живи същества; мам—Мен; ту—но; веда—знае; на—не; кашчана—никой

О, Арджуна, като Бог, Върховна Личност, Аз зная всичко, което се е случило в миналото, всичко, което се случва в настоящето и всичко, което ще се случи в бъдещето. Освен това Аз познавам всички живи същества, но Мен никой не Ме познава.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук е изяснен въпросът за личното и безличното. Ако Кршна, формата на Бога, Върховната Личност, беше майа, материална, както мислят имперсоналистите, тогава като живо същество Той би трябвало да сменя тялото Си и да забравя всичко за миналия Си живот. Никой, който е в материално тяло, не може да си припомни миналия си живот, не може да предскаже бъдещия си живот, нито развръзката на настоящия си живот. Следователно той не знае какво се е случило в миналото, какво се случва в настоящето и какво — в бъдещето. Докато човек не се освободи от материалното замърсяване, не може да знае миналото, настоящето и бъдещето.
Господ Кршна ясно казва, че за разлика от обикновеното човешко същество Той знае всичко, което се е случило в миналото, което се случва в настоящето и което ще се случи в бъдещето. В четвърта глава разбрахме, че Господ Кршна си спомня как преди милиони години е инструктирал Вивасван, бога на Слънцето. Кршна познава всички живи същества, защото се намира в сърцата им като Свръх-душа. Но въпреки присъствието Му във всяко живо същество като Свръхдуша и присъствието Му като Бог, Върховната Личност, нискоинтелигентните, дори ако реализират безличностния Брахман, не могат да разберат Шрй Кршна като Върховната Личност. Безспорно, трансценденталното тяло на Шрй Кршна не е тленно. Той е като слънцето, а майа — като облак. В материалния свят виждаме, че има слънце, облаци, различни звезди и планети. Временно облаците могат да скрият всичко, което е на небето, но това покривало е привидно, само за ограниченото ни зрение. В действителност слънцето, луната и звездите не са покрити. По същия начин и майа не може да покрие Върховния Господ. С помощта на вътрешната Си енергия Той остава скрит за нискоинтелигентните. Както се казва в трети стих на тази глава, измежду милионите и милиони хора малцина се опитват да постигнат съвършенство в човешката форма на живот, а от хиляди и хиляди такива съвършени хора единици могат да разберат какво е Господ Кршна. Дори някой да е постигнал съвършенство чрез реализация на безличностния Брахман или локализираната Параматма, той не може да разбере Бога, Върховната Личност, Шрй Кршна, ако не е в Кршна съзнание.
ТЕКСТ 27

иччха-двеша-самуттхена двандва-мохена
бхарата сарва-бхутани саммохам
сарге йанти парантапа

иччха—желание; двеша—и омраза; самуттхена—възникнали от; двандва—от двойственост; мохена—от илюзия; бхарата—о, потомъко на Бхарата; сарва—всички; бхутани—живи същества; саммохам—в заблуда; сарге—когато се раждат; йанти—отиват; парантапа—о, победителю на враговете

О, потомъко на Бхарата, о, победителю на враговете, всички живи същества се раждат в илюзия, объркани от двойственостите, които възникват от желание и омраза.

ПОЯСНЕНИЕ: Истинската, органически присъщата на живото същество позиция е то да бъде подчинено на Върховния Господ, който е чисто знание. Когато някой е заблуден и откъснат от това чисто знание, той е контролиран от илюзорната енергия и не може да разбере Бога, Върховната Личност. Илюзорната енергия се проявява в двойствеността желание — омраза. Именно поради желанието и омразата невежият иска да стане едно с Върховния Господ и завижда на Кршна като Бог, Върховна Личност. Чистите преданоотдадени, които не са заблудени или замърсени от желание и омраза, могат да разберат, че Господ Шрй Кршна се появява посредством вътрешните Си енергии, докато заблудените от двойствеността и незнанието мислят, че Бог, Върховната Личност, е създаден от материални енергии. В това се състои нещастието им. Характерно за тези заблудени личности е, че те остават под влиянието на двойственос- ти като безчестие и чест, нещастие и щастие, жена и мъж, добро и зло, удоволствие и страдание и т.н. и мислят по следния начин: „Това е моята съпруга, аз съм господарят в тази къща, аз съм съпругът на тази жена." Това са двойственостите на илюзията. Ония, които са заблудени по такъв начин от тях, са много глупави и не могат да разберат Бога, Върховната Личност.
ТЕКСТ 28

йешам me анта-гатам папам джананам
пунйа-карманам те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах


йешам—чиито; ту—но; анта-гатам—напълно унищожени; папам—грях; джананам—на личностите; пунйа—благочестиво; карманам—чиито предишни дейности; те—те; двандва—от двойственост; моха—заблуда; нирмуктах—освободени от; бхаджанте— заети в предано служене; мам—на Мен; дрдха-вратах—с решителност

Личности, които са действували благочестиво както в предишните си животи, така и в този живот, и чиито греховни дейности са напълно унищожени, са освободени от двойственостите на илюзията и с голяма решителност се заемат да служат на Мен.

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих са споменати всички, които са подходящи да се издигнат до трансценденталната позиция. Що се отнася до другите, които са грешници, атеисти, глупаци и измамници, за тях е много трудно да превъзмогнат двойствеността желание — омраза. Само хората, чийто живот е преминал в практикуване на регулиращи религиозни принципи; които са действували благочестиво и са превъзмогнали греховните последици от миналите си дела, могат да приемат преданото служене и постепенно да се издигнат до чистото знание за Бога, Върховната Личност. Тогава те могат да медитират в транс върху Бога, Върховната Личност. Това е методът, с помощта на който човек се установява на духовна платформа. Това издигане е възможно в Кршна съзнание, в обществото на чисти преданоотдадени, защото общуването с велики преданоотдадени освобождава всеки от илюзията.
В Шрймад-Бхагаватам (5.5.2) се казва, ча ако някой наистина иска да се освободи, трябва да служи на преданоотдадените (махат-севам дварам ахур вимуктех); а човек, който общува с материалисти, застава на пътя, водещ към най-мрачната област на съществуването (тамо-дварам йошитам санги-сангам). Преданоотдадените на Господа пътуват по тази земя единствено за да избавят обусловените души от илюзията. Имперсоналистите не знаят, че забравянето на органически присъщата им позиция на подчинени на Върховния Господ е най-голямото нарушение на Божия закон. Докато човек не възстанови органически присъщата си позиция, не е възможно да разбере Върховната Личност или да се заеме изцяло и решително с трансцендентално любовно служене на Нея.
ТЕКСТ 29

 джара-марана-мокшайа мам
ашритйа йатанти йе те брахма тад видух
кртснам адхйатмам карма чакхилам

джара—от старост; марана-—и смърт; мокшайа—с цел освобождение; мам—Мен; ашритйа-—като приема убежище при; йатанти—усилие; йе—всички тези, които; те—такива личности; брахма—Брахман; тат—-наистина това; видух—те знаят; кртснам— всичко; адхйатмам—трансцендентални; карма—дейности; ча-—също; акхилам—изцяло

Интелигентните, които полагат усилия да се освободят от старост и смърт, приемат убежище при Мен чрез предано служене. В действителност те са постигнали нивото на Брахман, защото съвършено познават всичко, свързано с трансценденталните дейности.

ПОЯСНЕНИЕ: Раждането, смъртта, старостта и болестите засягат материалното тяло, но не и духовното. Няма раждане, смърт, старост и болести за духовното тяло. Този, който получава духовно тяло, който става един от придружителите на Бога, Върховната Личност и се заема вечно да Му служи с преданост, е наистина освободен. Ахам брахмасми — Аз съм дух. Казва се, че човек трябва да разбере, че е Брахман, духовна душа. Това Брахман схващане за живота се постига също посредством предано служене, както е описано в този стих. Чистите преданоотдадени са трансцендентално установени на Брахман платформата и знаят всичко за трансценденталните дейности.
Четирите категории все още непречистили се преданоотдадени, които се заемат с предано служене на Господа, постигат съответните си цели, и когато по милостта на Върховния Господ станат напълно Кршна осъзнати, наистина се наслаждават на духовно общуване с Върховния Господ. Но ония, които почитат полубоговете, никога не отиват при Върховния Господ на Неговата върховна планета. Дори нискоинтелигентните личности, които са постигнали Брахман реализация, не могат да достигнат най-висшата духовна планета на Кршна, известна като Голока Врндавана. Само личности, които дейстнуват в Кршна съзнание (мам ашритйа), имат правото да бъдат наричани Брахман, защото те наистина се стремят да достигнат планетата на Кршна. Такива личности нямат съмнения по отношение на Кршна и затова те наистина са Брахман.
Тези, които обожават формата (арча) на Господа или медитират ньрху Него, за да се освободят от материалното робство, също узнават по милостта на Господа същността на Брахман, адхибхута и т.н., както е обяснено от Господа в следващата глава.
ТЕКСТ 30

садхибхутадхидаивам мам садхийаджнам
ча йе видух прайана-кале
 'пи ча мам те видур йукта-четасах

са-адхи-бхутаглавният принцип на материалното проявление; адхидаивам—като управлява всички полубогове; мам—Мен; са-адхи-йаджнам—и като ръководи всички жертвоприношения; ча— също; йе—всеки, който; видух.—знаят; прайана—-на смъртта; кале—по времето; апи—дори; ча—и; мам—Мен; те—те; видух— знаят; йукта-четасах—техните умове, ангажирани с Мен.

Личностите в пълно съзнание за Мен, които знаят за Мен, Върховния Господ, като за главен принцип на материалното проявление, на полубоговете и на всички начини за принасяне на жертви, могат да Ме разберат и да Ме опознаят — Мен, Бога, Върховната Личност, — дори в момента на смъртта.

ПОЯСНЕНИЕ: Личности, които действуват в Кршна съзнание, никога не се отклоняват от пътя на цялостното разбиране на Бога, Върховната Личност. При трансценденталното общуване в Кршна съзнание човек може да разбере как Върховният Бог е главният принцип на материалното проявление и дори на полубоговете. Постепенно, посредством това трансцендентално общуване, той се убеждава в съществуването на Бога, Върховната Личност, и по време на смъртта си тази Кршна осъзната личност никога не може да забрави Кршна. По този начин тя се издига до планетата на Върховния Бог — Голока Врндавана. В настоящата седма глава се обяснява как човек може да стане напълно Кршна осъзната личност. Началото на Кршна съзнание е общуването с личности, които са Кршна осъзнати. Такова общуване е духовно и поставя човека в непосредствен допир с Върховния Господ, по чиято милост той може да разбере, че Кршна е Бог, Върховната Личност. В същото време човек наистина може да разбере органически присъщата си позиция на живо същество и това, как живото същество забравя Кршна и се оплита в материални дейности. Чрез постепенен напредък в Кршна съзнание и в подходящо обкръжение живото същество може да осъзнае, че е забравило Кршна и по тази причина е обусловено от законите на материалната природа. То разбира също, че тази човешка форма на живот дава благоприятната възможност за възстановяване на Кршна съзнанието и че тази форма трябва да се използува изцяло за постигане на безпричинната милост на Върховния Господ.
В тази глава бяха разгледани много теми: нещастният, любознателният, материално затрудненият човек, знанието за Брахман, знанието за Параматма, освобождението от раждане, смърт и болести и обожанието на Върховния Господ. Обаче този, който наистина е напреднал в Кршна съзнание, не се интересува от различните техники. Той просто непосредствено се заема с дейности в Кршна съзнание и затова на практика се установява в органически присъщото си положение на вечен слуга на Господ Кршна. В това положение той изпитва удоволствие да слуша за Върховния Господ и да Го слави посредством чисто предано служене. Той е убеден, че когато постъпва така, ще постигне всичките си цели. Тази непоколебима вяра се нарича дрдха-врата и е началото на бхакти-йога, т.е. на трансценденталното любовно служене. Такова е заключението на всички писания. Тази седма глава на Бхагавад-гйта е същността на това убеждение.

Така завършват поясненията на Бхактиведанта върху
седма глава на Шрймад Бхагавад-гйта, озаглавена „Знание за Абсолюта"