неделя, 31 октомври 2010 г.

ЩО Е "СЕКТА" и КОЙ "жигосва" с понятието "секта"? Първо, нека да поясня, като ваишнава, изповядващ Кришна-съзнание (ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ХРИСТОС) , че бих желал Кришна-съзнание ДА Е "СЕКТА" в ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ СМИСЪЛ на думата, но ако следваме етимологията на думата "секта" Кришна съзнание не само, че не попада в тази категория, НО Е И ПРЕДШЕСТВЕНИК НА ВСИЧКИ религиозни схеми днес- Абрахамските религии(Ислам, Християнство и Юдаизъм), БудизмътМайа-вади , Шайви секти и Брахманизмът. Всички тези основни религиозни схеми с подтеченията си в тях, включително и илюминатските масонски ложи в светското общество(своеобразен "коктейл" от автентични религиозни учения), се явяват "секти" на Кришна-съзнание. Но ваишнавите не ги "жигосват" с понятието "секта". Тъй като понятието "секта" е като понятието "свобода"-  има и положителен и отрицателен смисъл. По-надолу ще анализираме това.

"Секта"(латински) означава религиозно учение, което се е отделило от основното, като е изплагиатствало от доктрината на предходното и е станало "независимо" от него, като самостоятелна еденица. Буквалният превод от латински на "секта" идва от "sexus"-"отделям се". Понятието "пол(секс)" има абсолютно същият произход. Производна дума е числото 6(шест) - "sex", като една шеста(1/6) част от разделяне на окръжноста(360 градуса)-"сектор- 60 градуса". Числото 6 е асоциирано с Дева Майа, като суб-продукт на Шива при разделението на половете в материален аспект.


От САМОразкриването на Кришна е видно, че всички религиозни схеми произлизат от Него(всички духовни светове), но Той е ИЗТОЧНИКЪТ, ОРИГИНАЛЪТ. За това тези религиозни схеми са невалидни, когато Той се САМО-разкрива. Но Той НЕ ЗАПОВЯДВА, а само-  РАЗКРИВА и СЪВЕТВА. Така дава свободен избор на душата. Свободният избор е БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА:

Аз съм източникът на всички духовни и материални светове.
Всичко води началото си от Мен.
Бхагавад Гита 10:8

Тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. Тези, които почитат прадедите, ще отидат при тях. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества,
а всички, които обожават Мен, ще живеят с Мен.
Бхагавад Гита 9:25


Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай.
Аз ще те освободя от всички греховни последици.
Не се страхувай.
Бхагавад Гита 18:66


Както е видно, Кришна не заповядва да бъде следван, а съветва да се изоставят религиозните схеми, които произлизат от Него, но- не да се следват вътрешни прищявки, идещи от духове, А- ДА СЕ ОТДАДЕ на Кришна.


Кои са основните групи, които "жигосват" Кришна-съзнание:

1) Абрахамските религии- Официалното(Римско) Християнство, Ислямът и Юдазимът. Основният мотив е РЕВНИВОСТТА и НИХИЛИЗМЪТ на духовете еллох и аллах, населяващи Анта-ришка лока). Кришна-съзнание бива своеобразен "конкурент", поради МОНО-тезмът си. Тука няма "многобожие"- пропагандата с която бива рекламирана "Източната Филосфия" от Абрахамските дейци.

2) Илюминатски течения. Езотерични школи въз ознова на смесване от абрахамските религии с брахманските от ВЕДАическа философия. Към тези школи е силно застъпен БЕЗЛИЧНОСТНИЯТ характер на Богът. Илюминати лансира и поддържа тезата за БЕЗЛИЧНОСТНИЯТ ХАРАКТЕР на Богът. В тези различни школи е взаимствена философията от Шайвизмът и Майа-вадизмът и по-малко-Будхизмът. Като, разбира се, са взаимствени(изплагиатствани) принципите им, а са отречени дори персонажите, което е напълно допустимо- Шива и Майа не са богове или богини! По този начин всеки може да стане "бог" и не се нуждае от Кришна(Богът). Илюминати отрича АВТЕНТИЧНИЯТ ХАРАКТЕР НА БОГЪТ КРИШНА и лансира тезата за СИН-КРЕТИЗЪМ в религиите. Илюминати проповядва БЕЗКЛАСОВОСТ, след като тайно си е  формирала конспиративна класа на "богоизбраните"(вид юдаизъм), които манипулират обществото с псевдо-свобода, главно СЕКСУАЛНА. Сексуалната свобода е висша степен на консумативизъм в матрицата. Майа-вади и Шайви обществата, които имат репутацията на "Източни" или "Индийски" на Запад, сред Илюминатските или Абрахамски общества, проповядват "БОГ=ЛЮБОВ"("Бог бил качество, а не-Личност"). Такава безличностност често води любовта до секс. Любовта бива разбирана на ниво "секс". "Бог е секс". "Светият Дух, който оплодил Дева-Мария за раждането на Христос" ("Богът  бил еквивалентен на Дух")."Светият Дух" в Християнството се разглежда като Слънчевите лъчи за метафора. Слъчевите лъчи излизат от "Слънцето"( матафора на Богът), но нито са еквивалентни на Слънцето, нито се връщат ДИРЕКТНО при Слънцето. "Светият Дух" има характерът на Иманентността(Все-проникване) на Богът Кришна- Шива. Трансцеденталният(Недокоснат от материята) аспект  е САМИЯТ БОГ- Кришна. Светият Дух има двойнствен характер от полов аспкет. Каквито са и нагите(змиите). Светият Дух в Християнството е разглеждан като БЯЛ ГЪЛЪБ. Това е бяла извисена нага. Тъй като Християнството е Спасение на душите от ТАМАС-гуна.
  • Светият Дух, Шива, опложда Деви Майа . Това е Мъжкият характер на Светият Дух- материален мъж опложда материална душа. Под-съзнателно това е желанието на душата да "се спаси" в утробата на материята(материалната природа- Майа, илюзорната енергия на Богът. Материалният мъж Я подслонява там, а материалната жена - Я приютява там. Тъй като Майа е копие на Вишну, имаща с илюзорна утроба.
  • Светият Дух, Шива има Женски характер в Трансцеденталнен смисъл спрямо Вишну. Тогава Шива "се спасава" в Трансцеденталната Утроба на Вишну, чакайки НОВО СЪТВОРЕНИЕ и проявление в материалният свят("атма и атом в махат-таттва")
Светият Дух, БЕЗ ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГЪТ, води душата само в кръгът от прераждания в матрицата, той не Я води към ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ САМСАРА! И настина- Шива не дава никога Освобождение от материалният свят!
"I don't care about the Sunshine, 'cos , mama, mama, I'm comin home" Ozzy Osbourne

Аналогията е следната: тъй като Бог е Източникът на Светият Дух, а не-"Светият Дух да е Източникът на Богът"!!!, Когато Виждаме Бог виждаме Непосредственият Му продуктът- "Светият Дух". ПРЯКАТА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА ВИЖДАМЕ, ЧЕ ИДВА ОТ СЛЪНЦЕТО И НЕ МОЖЕМ ДА Я СБЪРКАМЕ!!
Когато виждаме отразена светлина, то тя е непряка и можем да вземем всяка ел. крушка, свещ, или кристал за "Слънцето". Така, че -"Дух без Бог" е като "Светлина без Източник"!! ТОВА Е АРГУМЕНТ срещу ИМПЕРСОНАЛИСТИТЕ!!
Целта на Илюминати е да управлява матрицата и материалната енергия на живите същества в нея БЕЗ АВТОРИТЕТЪТ НА КРИШНА, Личностният Бог.
Илюминати следват естественият упадък от деволюцията към низшите планетарни системи  на "ДОЛНАТА ЗЕМЯ" -БИЛА-СВАРГА. (виж: ВЕДАическа космогония)

Както се вижда-  и Абрахамизмът и Илюминизмът са със СЕКТАТСКИ ядра на "богоизбраност", само, че критериите, които са насаждат ЛИЦЕМЕРНО на обществото са извънкласовост и безличност на Богът. Свободата  на човекът добива ЖИВОТИНСКИ характер. Човекът третира животните като животно и добива ХИЩНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР на върха на пирамидата за оцеляване в матрицата.

Тука дилемата не е "секта или не" -  А "КАКВА СЕКТА"?..  - Дали елитна на следване на АВТОРИТЕТНИ ВЕДАическите писания, или - следване на абрахамски псевдо-писания за духове от Анта-рикша лока  или илюминатски никакви писания и фантасмагории за духове от Била-сварга....


Т.нар. "У-миране" е вид НАПУСКАНЕ. За да се научи човек да умира, трябва да се научи да напуска НЕ-ИНЕРЦИОННО а, СЪЗНТЕЛНО(У-вира-не) и да не бьде привьрзан кьм не-нужното.


Тези, които се нуждаят от преходното, то те не обичат съзнателните преходи: те си стоят в течението, което е инертният преход.
Има два вида НАПУСКАНЕ : У-мира-не и У-вир-ане. И двата процесА се ръководят от "У"(Кришна, Вишну).
В момена се намираме на Средната Земя, с тенденцията към пътуване към Долната Земя. Следвайки инерцията У-мира-нето ние се придвижване към Утробата на Вишну.

Ако У-вира-ме - се движим към Трансцеденталният свят на Кришна...

Огромните преходи към У-вира-нето се извьршват СЛЕД САТУРН(нагоре, отвъд Сатурн)... /*виж ВЕДАическа Космогония !

Този, който мрази Сатурн - то той обича ИНЕРЦИЯТА. Той не иска СЬЗНАТЕЛЕН преход. И понеже всичко е в движение му се полага ИНЕРЦИЯТА....
Шрила Прабхупада обясянва, че повечето(да кажем 90%) от душИте са в Духовното небе("Вайакунтха"). Но съществува винаги тенденция за упадане от Там в материалният свят, структуриран на нива(виж ВЕДАическа космогония). Това обяснява с фака, че Кришна им дава  свобода на изборът и за това има и употреба и зло-употреба.
Прабхупада дава пример с правителството: то строи затвори, тъй като знае, че ще има една малка част от обществото, които ще злоупотребяват със свободата.
При комунистическата утопична доктрина в развития комунизъм(част от Илюминати) полицията и затворите(и парите) ще изчезнат, тъй като обществото ще се състои САМО от съзнателно безкласово-осъзнати индивиди, с комунистическо само-съзнание.
...  ако не Сте "сектант" и се озърнете - обърнете внимание  да не би да Сте попаднали в ТЪЛПАТА от секСтите на Абрахамизмът и Илюминизмът?...